ABC 10 : Phonics u to z

เป้าหมาย: ทบทวนตัวอักษร U-Z และ u-z ได้  

นักเรียนสามารถออกเสียง u-z แบบโฟนิกส์ได้ พร้อมสามารถประสมตัวอักษร 2 ตัวง่ายๆได้

หัวข้อ: เสียงตัวอักษร u-z

               (Phonics u-z)

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนตัวอักษร U-Z และ u-z  ได้  

  แนะนำชื่อและเสียงของอักษร u-z

Day 2: เรียนรู้เสียงจากตัวพิมพ์เล็ก u-z

  เขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง

Day 3: เรียนรู้เสียงของอักษร u-z

Day 4: แนะนำการประสมเสียง 2 ตัว

ด้วยสระ(C+V) และตัวสะกด(V+C)

Day 5: การทบทวนและการประเมิน

1

​Day 1 – The sounds of u to z

ทบทวนชื่อและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แนะนำเสียงตัวอักษร u-z (Phonics sounds)

Classroom Language: Can you read this?

Mission control

ครูเปิดวิดีโอเพื่อทบทวน

Classroom Language: Are you ready for the video?

2

Phonics u-z 

วิดีโอแนะนำตัวและเสียงโฟนิกส์ u v w x y z นักเรียนออกเสียงตาม

Keille Uu to Zz 

Classroom Language: Listen and repeat.

3

Activity 

นักเรียนอ่านด้วยตนเองก่อน ครูแตะหรือคลิ๊กที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนยกมือตอบ แล้วหยิบบัตรที่หน้ากระดานมาวางลงกล่องให้ถูกต้อง จนครบตัว

Classroom Language: Can you read this?

4

Activity

ครูแตะหรือคลิ๊กที่รูปเพื่อให้นักเรียนฟังก่อน 1 รอบ แล้ว นักเรียนคนแรกพยายามกลิ้งลูกบอลให้ถูกตะกร้าตัวอักษรนั้นๆ ทำซ้ำเรื่อยๆจนครบทุกคน เสร็จแล้วให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรพร้อมๆกัน

Classroom Language: Are you ready? Let’s play game!

5

​Day 2 – u-z phonics and writing

เรียนรู้เสียงตัวพิมพ์เล็ก  u-z และเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง

Classroom Language: Are you ready?

Small letters exercise

เปิดวิดีโอให้นักเรียนทำท่าทางตาม

Classroom Language: Are you ready?

6

u-z writing

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ฟังและออกเสียงโฟนิกพร้อมกับยืนขึ้น เพื่อเขียนตัวอักษรกลางอากาศเหมือน Jack Hartmann

u writing
v writing
w writing
x writing
y writing
z writing

Classroom Language: Are you ready?

7

u-z phonics

ให้นักเรียนอ่านด้วยตนเอง

Classroom Language: What letter is this?

8

Guess the letter

ครูกดที่รูปภาพ ให้นักเรียนทายว่าเป็นเสียงของตัวอักษรอะไร 

“What sound is this? What letter is this?” 

Classroom Language: What sound is this?

9

Small letters exercise

เปิดวิดีโอให้นักเรียนทำท่าทางตาม

Classroom Language: Now stand up!

10

Day 3 – u-z phonics

เรียนรู้เสียงของอักษร u-z

Classroom Language: Let’s go!

Phonics u-z – close up

ให้นักเรียนดูริมฝีปาก และออกเสียงตาม 1 รอบ

Keille Uu to Zz 

Classroom Language: Are you ready ?

11

Short or long

ครูถามนักเรียนว่า ตัวอักษรอะไร ที่ออกเสียงสั้น/ยาว ให้นักเรียนยกมือตอบด้วยความเข้าใจของตัวเอง ด้านล่างเป็นคำตอบไม่เลื่อนให้นักเรียนเห็นก็ทำกิจกรรมนี้

Classroom Language: Can you read this?

12

Short and long sound

แสดงตัวอักษรที่ออกเสียงสั้น และ เสียงยาว  ครูทำบัตรและแจกบัตรตัวอักษรให้นักเรียนจากนั้นนำบัตรมาเรียงต่อกันให้เหมือนหน้าที่แสดง

Classroom Language: Now let’s work!

13

Slide and phonics

เปิดวิดีโอการแสดงการลากบัตรตัวอักษรไปด้านบน พร้อมออกเสียงแบบ Phonics ทีละตัว จนครบ 5 ตัว

ครูแจกบัตรตัวอักษรให้นักเรียนนำบัตรมาเรียงต่อกันทำตามวีดีโอ

รอบที่ 2 ให้นักเรียนลองทำเอง ทำให้ครบทั้ง 3 วีดีโอ

Slide the letter01
Slide the letter02
Slide the letter03

Classroom Language: Are you ready? 

14

Listen phonics

ครูเแจกกระดาษคนละ 6 ใบ วาดรูปกล่องของขวัญพร้อมเขียนหมายเลข 1-6  ข้างล่างรูป ครูแตะหรือคลิ๊กที่รูป ให้นักเรียนฟัง แล้วนักเรียนเขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงกระดาษจนครบ 6 ตัว ด้านล่างเป็นคำตอบไม่เลื่อนให้นักเรียนเห็นก็ทำกิจกรรมนี้

Classroom Language: Now let’s work!

15

Answers

แสดงเฉลย ครูและนักเรียนตรวจคำตอบทีละข้อไปพร้อมกัน

Classroom Language: Now let’s work!

16

Day 4 – Blending

การประสม ตัวอักษร 2 ตัว 

แนะนำการประสมแบบใหม่ การประสมเสียงสระกับตัวสะกด

Classroom Language: Are you ready?

Sound of the letters

เปิดวิดีโอให้นักเรียนฟัง1 รอบ 

Classroom Language: Now let’s sing!

17

Consonants

ให้นักเรียนพยายามอ่านด้วยตนเองก่อน 

ครูแตะหรือคลิ๊กเสียงในแต่ละหน้าให้นักเรียนฟัง และออกเสียงตาม

Classroom Language: Listen and repeat.

18

Vowels

19

Blending video

วิดีโอแนะนำการประสมเสียงแบบใหม่ 

ให้นักเรียนดู 2 รอบ รอบที่สองให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกับวีดีโอ

ABC 10 blending C+V videos

Classroom Language: Listen and repeat.

20

Blending video

วิดีโอแนะนำการประสมเสียงแบบใหม่ 

ให้นักเรียนดู 2 รอบ รอบที่สองให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกับวีดีโอ

ABC 10 blending V+C videos

Classroom Language: Listen and repeat.

21

How different

ครูแตะหรือคลิ๊กที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนออกมาชี้คำที่ได้ยิน ทำจนครบทุกตัว

นักเรียนพูดคุยถึงความแตกต่างของชุดคำด้านบนและด้านล่าง  

Classroom Language: Listen and repeat.

22

Worksheet

ครูแจกใบงาน ABC 10 Phonics u – z Worksheet01ให้นักเรียนแยกตัวอักษรจากคำที่กำหนดให้ เมือเสร็จแล้วครูและนักเรียนนอ่านพร้อมกัน

Classroom Language: Now let’s work.

23

Day 5 – Repeat and evaluate

ใช้เวลา 15 นาที เพื่อทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ และ ใช้เวลา 30 นาที สำหรับประเมินความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน เกี่ยวกับทักษะการฟัง และการเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  :  – การ์ดตัวอักษร  ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก Uu Vv Ww Xx Yy Zz

                              – ปริ้นแบบบันทึกผลการทดสอบ

ABC 10 Verbal Examination01 

ABC 10 Verbal Assessment01

Mission control

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู และออกเสียงพร้อมกันก่อนหมดคาบ

Classroom Language: Now let’s sing!

24

Listening training

เปิดวิดีโอ u-z and phonics เพื่อทบทวน

Keille Uu to Zz

Classroom Language: Now let’s sing!

25

Mystery sound

ให้นักเรียนฟัง แล้วเขียนคำที่นักเรียนได้ยินลงสมุด

Classroom Language: Write down what you hear.

26

คำชี้เเจง  : 

1. ครูนำการ์ดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เรียงสลับกันไว้ฝั่งซ้ายมือ และเรียงการ์ดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กไว้ฝั่งขวามือ ครูให้นักเรียน จับคู่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ให้ถูกต้อง พร้อม กับบอกชื่อตัวอักษรและเสียง Phonics ให้ครูฟัง

Classroom Language: Can you do this? 

27
28

Credits

The pictures are from the Swift Publisher app.

The ABC song in Space videos are from Cambridge English Online. Dream English Kids channel. First video on: https://youtu.be/I8zgpO2HskE

The Jack Hartmann video is from Jack Hartmann’s Kids Music Channel on https://youtu.be/cRrYgWH8ffw

Kellie’s videos by Sven Sprogøe

Umbrella: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keepdry.svg

Whisper: http://mashable.com/2014/01/26/whisper-beginners/#n2bEBJ6QziqN

27

เขียนข้อความ