ABC 6 : Phonics k to o

เป้าหมาย: ทบทวนตัวอักษร K-O และ k-o ได้ 

นักเรียนสามารถออกเสียง k-o แบบโฟนิกส์ได้ พร้อมสามารถประสมตัวอักษร 2 ตัวง่ายๆได้ 

หัวข้อ: เสียงตัวอักษร k-o

           (Phonics k-o)

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนตัวอักษร K-O และ k-o  ได้ 

แนะนำชื่อและเสียงของอักษร k-o

Day 2: เรียนรู้เสียงจากตัวพิมพ์เล็ก k-o

เขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง

Day 3: เรียนรู้เสียงของอักษร k-o

Day 4: แนะนำการประสมเสียง 2 ตัว ด้วยสระและตัวสะกด (V+C)

Day 5: การทบทวนและการประเมิน

1

​Day 1 – The sounds of k to o

การออกเสียงโฟนิกส์ k l m n o

ทบทวนชื่อตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

แนะนำเสียงตัวอักษร k-o (Phonics sounds)

Classroom Language: Can you read this?

Mission control

ครูเปิดวิดีโอ Mission control k-o เพื่อทบทวน

Classroom Language: Are you ready for the video?

2

Phonics k-o 

วิดีโอ แนะนำตัวและเสียงโฟนิกส์ k l m n o  นักเรียนออกเสียงตาม

Kellie Kk to Oo

Classroom Language: Listen and repeat.

3

The letters k-o

นักเรียนอ่านตัวอักษรด้วยตนเองก่อน จากนั้นครูกดที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง เลือกนักเรียนมาชี้ตัวอักษรที่ได้ยิน

Classroom Language: Can you read this?

4

Activity

นักเรียนแบ่งกลุ่มตามตัวอักษรที่ได้ครูเรียกที่ละกลุ่ม โดยแสดงบัตรตัวอักษรให้นักเรียนดู

Classroom Language: Make groups.

5

Listening training

เปิดวิดีโออีกครั้ง แต่ละกลุ่มแสดงบัตรตัวอักษรตามวิดีโอ

Kellie Kk to Oo

Classroom Language: Are you ready for the video?

6

Mission control

เปิดวิดีโอนักเรียนยืนขึ้นร้องเพลงร่วมกัน พร้อมแสดงตัวอักษรตามวิดีโอ

Classroom Language: Now let’s sing!

7

​Day 2 – k-o phonics and writing

เรียนรู้เสียงจากตัวพิมพ์เล็ก k-o และเขียนตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง

Classroom Language: Are you ready?

Small letters exercise

เปิดวิดีโอให้นักเรียนทำท่าทางตาม

Classroom Language: Now stand up!

8

k to o phonics

ให้นักเรียนอ่านด้วยตนเอง

Classroom Language: What letter is this?

9

Close up sound

เปิดวิดีโอ และขยายให้นักเรียนดูทีละตัว ให้นักเรียนดู ออกเสียงโฟนิกตามพร้อมเขียนลงบนสมุดของตนเอง

Writing k Kellie
Writing l Kellie
Writing m Kellie
Writing n Kellie
Writing o Kellie

Classroom Language: Listen and repeat.

10

Guess the letter

ครูกดที่รูปภาพ ให้นักเรียนทายว่าเป็นเสียงของตัวอักษรอะไร 

“What sound is this? What letter is this?” 

Classroom Language: What sound is this?

11

Small letters exercise

เปิดวิดีโอให้นักเรียนทำท่าทางตาม

Classroom Language: Now stand up!

12

Day 3 – k-o phonics

เรียนรู้เสียงของอักษร k-o

Classroom Language: Let’s go!

Mission Control

เปิดวิดีโอให้นักเรียนฟัง 1 รอบ

Classroom Language: Are you ready ?

13

Phonics k-o – close up

เปิดวิดีโอการออกเสียงให้นักเรียนดูริมฝีปาก และออกเสียงตาม

Kellie focus k
Kellie focus l
Kellie focus m
Kellie focus n
Kellie focus o

Classroom Language: Listen and repeat.

14

Short or long

ครูถามนักเรียนว่า ตัวอักษรอะไร ที่ออกเสียงสั้น/ยาว ให้นักเรียนยกมือตอบด้วยความเข้าใจของตัวเอง 

Classroom Language: Can you read this?

15

Short and long sound

แสดงตัวอักษรที่ออกเสียงสั้น และ เสียงยาว  ครูแจกบัตรตัวอักษรให้นักเรียนจากนั้นนำบัตรมาเรียงต่อกันให้เหมือนหน้าที่แสดง

Classroom Language: Now let’s work!

16

Slide and phonics

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูพร้อมออกเสียงตาม

Slide the letter01
Slide the letter02
Slide the letter03

Classroom Language: Are you ready? 

17

Phonics films

ครูเลือกนักเรียนทีละ 1 คน หยิบบัตรตัวอักษรคนละ 1 บัตร ให้นักเรียนออกเสียงโฟนิก  (ครูตั้งโหมด VDO กล้องหน้า บนไอเพดที่เชื่อมต่อกับ TV ) ให้เพื่อนที่นั่งอยู่ ออกเสียงตาม 

Classroom Language: Now let’s work!

18

Day 4 – Blending

การประสม ตัวอักษร 2 ตัว ko lo mo no

แนะนำการประสมแบบใหม่ การประสมเสียงสระกับตัวสะกด

Classroom Language: Are you ready?

Sound of the letters

เปิดวิดีโอให้นักเรียนฟัง1 รอบ 

Classroom Language: Now let’s sing!

19

Blending k-o

แนะนำการประสมตัวอักษร 2 ตัวอักษร

Classroom Language: Listen and repeat.

20

Blending l-o

21

Blending m-o

22

Blending n-o

23

Blending video

วิดีโอแนะนำการประสมเสียง แบบใหม่

Blending video by Sven Sprogøe Petersen​

Classroom Language: Are you ready? 

24

How different

ให้นักเรียนสังเกตว่า มีตัวอักษรอะไรที่มีเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอย่างไร 

Classroom Language: Listen and repeat.

25

Consonant + Vowel

ครูเลื่อนตัวอักษรให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเอง 

เลือกนักเรียนมาเลื่อนให้เพื่อนอ่านหรืออ่านให้เพื่อนฟัง

Classroom Language: Can you read this?

26

Vowel + Consonant

ครูเลื่อนตัวอักษรให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเอง 

เลือกนักเรียนมาเลื่อนให้เพื่อนอ่านหรืออ่านให้เพื่อนฟัง

Classroom Language: Can you read this?

27

Day 5 – Repeat and evaluate

ทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ ใช้เวลาในการทบทวน 15 นาที และประเมินความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน ในทักษะการฟังและเขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใช้เวลา 30 นาที

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  :  – การ์ดตัวอักษร  ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก  Kk Ll Mm Nn Oo

                              – กล่องสำหรับใส่การ์ดตัวอักษร 5 กล่อง 

                              – ปริ้นแบบบันทึกผลการทดสอบ

ABC 6 Verbal Examination01 

ABC 6 Verbal Assessment01

Classroom Language: Can you read this?

Mission control

เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู และออกเสียงพร้อมกันก่อนหมดคาบ

Classroom Language: Now let’s sing!

28

Listening training

เปิดวิดีโอ k-o and phonics เพื่อทบทวน

Kellie Kk to Oo

Classroom Language: Now let’s sing!

29

Mystery sound

ให้นักเรียนฟัง แล้วเขียนคำที่นักเรียนได้ยินลงสมุด

Classroom Language: Write down what you hear.

30

ประเมิน : 

 1. ครูนำการ์ดตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใส่กล่อง 5 กล่อง   กล่องละ 1 ตัวอักษร นักเรียนจะเลือกหยิบตัวอักษรจากกล่องใบไหนก่อนก็ได้ และพร้อมบอกชื่อตัวอักษร

 2. ครูนำการ์ดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใส่กล่อง 5 กล่อง   กล่องละ 1 ตัวอักษร นักเรียนจะเลือกหยิบตัวอักษรจากกล่องใบไหนก่อนก็ได้ และพร้อมออกเสียงแบบ Phonics

Classroom Language: Are you ready to start? 

31
32

Credits

The pictures are from the Swift Publisher app.

The ABC song in Space videos are from Cambridge English Online. Dream English Kids channel. First video on: https://youtu.be/lqj-JtOkFys

The Jack Hartmann video is from Jack Hartmann’s Kids Music Channel on https://youtu.be/cRrYgWH8ffw

Film directors: https://clipartion.com/free-clipart-17515/

Kellie’s videos by Sven Sprogøe

เขียนข้อความ