Starter Book 2

เป้าหมาย: การฝึกอ่านประสมคำ  พยัญชนะ+ สระ (C+V) โดยเน้นสระ o, e, u ฝึกอ่านประสม3 ตัว พยัญชนะ+ สระ+ ตัวสะกด  (C+V+C) ตามหลักการประสมแบบหนึ่งในภาษาไทย หลังจากเรียนฝึกอ่านประสมคำในเล่มนี้แล้ว นักเรียนสามารถอ่านคำ 3 อักษรได้

สัปดาห์:

Day 1ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว o + ตัวสะกด  (C+V(o)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมสไลด์ภาพให้ถูกต้องให้นักเรียนเติมคำศัพท์กับภาพให้ถูกต้อง

Day 2ทบทวนคำศัพท์ Day 1 ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว e + ตัวสะกด  (C+V(e)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมเล่นเกมทบทวนคำศัพท์

Day 3ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว u+ ตัวสะกด  (C+V(u)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมฟังเสียงคำศัพท์แล้วเลือกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ พร้อมทำใบงานเติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ

Day 4ทบทวน การอ่านประสม 3 ตัว พยัญชนะ+ สระ(o,e,u) +ตัวสะกด  (C+V(o,e,u)+C) จาก VDO Day 1-3ทบทวนคำศัพท์ Day 1-3 ด้วยการฟังเสียงและเลือกคำที่ได้ยิน จากนั้นทบทวนด้วยกิจกรรมเกมส์ หงายบัตรภาพและบัตรคำให้ตรงกัน

1

Day 1

ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว o + ตัวสะกด  (C+V(o)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมสไลด์ภาพให้ถูกต้องให้นักเรียนเติมคำศัพท์กับภาพให้ถูกต้อง

2

วิดีโอ: เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบ ครูถามคำศัพท์จากวีดีโอที่ได้ดู 

Alphablocks O – Dot
3

ฝึกสะกดคำ: ครูสไลด์ลูกบอลแต่ละลูก ให้นักเรียนพยายามสะกดคำด้วยเสียง Phonics

4

ฝึกสะกดคำ: ครูให้นักเรียนพยามสะกดด้วย Phonics สองตัวก่อนแล้วนำพยัญชนะท้ายมาสะกด แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบความหมาย สไลด์ไปเรื่อยๆจนครบทุกคำศัพท์

5

ฝึกทักษะการฟัง: ครูเล่นเสียงแล้วให้นักเรียนมาสไลด์ภาพกับเสียงคำศัพท์ให้ตรงกัน สไลด์ต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคำศัพท์ dot, hot, hop, mop, jog, log

Slides no. 1
Slides no. 2
6

ใบงาน: ให้นักเรียนเติมคำศัพท์กับภาพให้ถูกต้องใน Start book 2 Worksheet01 เสร็จแล้ว ดูเฉลยที่นี่

7

Day 2

ทบทวนคำศัพท์ Day 1 ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว e + ตัวสะกด  (C+V(e)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมเล่นเกมทบทวนคำศัพท์

8

วีดีโอ: เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบ ครูถามคำศัพท์จากวีดีโอที่ได้ดู 

Short Vowel Letter e by Phonics song
 9

ทบทวน: ทบทวน DAY 1 dot, hot, hop, mop, jog, log ครูเล่นการประสม Phonics ให้นักเรียนฟัง เล่น words ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอ่านคำศัพท์

10

วีดีโอ abitalk phonic: ครูสไลด์ตัวหน้าและให้นักเรียนพยายามสะกดด้วยเสียง phonics สไลด์ต่อไปเรื่อยๆจนครทุกตัว te, pe, we, ne, re, be

Slides no. 1
Slides no. 2
11

ฝึกสะกดคำ: ครู ให้นักเรียนพยามสะกดด้วย Phonics สองตัวก่อนแล้วนำพยัญชนะท้ายมาสะกด แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบความหมาย สไลด์ไปเรื่อยๆจนครบทุกคำศัพท์

12

เกมส์: ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มนั่งเป็นแถวตอนลึก และนั่งลง นั่งกลับหลังหัน ครูมีบัตรคำกลุ่มละ 6 คำ คนที่นั่งหัวแถวหยิบบัตรคำ แล้วใช้นิ้วเขียนคำศัพท์ที่หลังของเพื่อนทีละคะ และเขียนต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย คนสุดท้ายเขียนคำศัพท์ที่คิดว่าใช่ ลงในกระดาษ ทำต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคน ครูเฉลย กลุ่มไหนที่เขียนได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายที่ชนะ หลังจากเล่นเกมส์เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจดคำศัพท์ที่ครูเฉลยในเกมส์ลงในสมุด

Skærmbillede 2020-04-16 13.07.06
13

Day 3

ฝึกอ่านประสม พยัญชนะ+ สระตัว u+ ตัวสะกด  (C+V(u)+C) นักเรียนฝึกประสมประสมคำโดยประสมสองตัวหน้าก่อน แล้วประสมตัวสะกดตัวหลัง ทำกิจกรรมฟังเสียงคำศัพท์แล้วเลือกตัวอักษรให้ตรงกับภาพ พร้อมทำใบงานเติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ

14

วีดีโอ: เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบ ครูถามคำศัพท์จากวีดีโอที่ได้ดู 

Short Vowel Letter u by Phonics song
15

ประสม 2 ตัวอักษร: มีภาพ 6 ภาพ แล้วมีเสียงที่ภาพ ครูเล่นไปทีละภาพแล้วให้นักเรียนทายว่ามีตัวอะไรบ้าง เขียนลงในสมุดด้วย หน้าสุดท้ายคือ เฉลย ให้นักเรียนตรวจสอบที่ตนเองเขียนและช่วยกันสะกดด้วย phonics

16

สะกดคำศัพท์: ครูเล่นเสียงที่ภาพ แล้วให้นักเรียนอ่านตาม

17

กิจกรรมทายพยัญชนะ: ครูเล่นเสียงที่รูปภาพ แล้วให้นักเรียนเลือกพยัญชนะท้าย(สีดำ) เพื่อประสมกันให้เกิดคำที่สมบูรณ์ถูกต้อง

18

ใบงาน: แจก Start book 2 Worksheet02 ให้นักเรียนเขียนเติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง ดูเฉลยที่นี่

Skærmbillede 2020-04-17 kl. 12.59.49
19

Day 4

ทบทวน การอ่านประสม3 ตัว พยัญชนะ+ สระ(o,e,u) +ตัวสะกด  (C+V(o,e,u)+C) จากVDO Day 1-3ทบทวนคำศัพท์ Day 1-3 ด้วยการฟังเสียงและเลือกคำที่ได้ยิน จากนั้นทบทวนด้วยกิจกรรมเกมส์ หงายบัตรภาพและบัตรคำให้ตรงกัน

20

วีดีโอ: เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู 1 รอบ ครูถามคำศัพท์จากวีดีโอที่ได้ดู 

Alphablocks O – Dot
Short Vowel Letter e by Phonics song
Short Vowel Letter u by Phonics song
21

ทบทวน Day 1-3:  ครูเล่นเสียงที่ปุ่ม Play เพื่อฟังโจทย์ แล้วให้นักเรียนเลือกคำที่ถูกต้อง

22

กิจกรรม: ให้นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกกระดาษ A4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนพับกระดาษแบ่งครึ่ง ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์กลุ่มละ 2 คำศัพท์ แต่ละกลุ่มใช้กาวเขียนเป็นคำศัพท์ ตัวใหญ่ๆ จากนั้นใช้ทรายโรยไปที่กาวที่เขียน นำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน 

dot

hot

hop

mop

jog

log

ten

pen

wet

net

red

bed

bug

hug

run

sun

cut

nut

23

Credits:

24

เขียนข้อความ