ABC 6: U V W X Y Z

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวอักษรและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร การฝึกเขียนตัวอักษรและกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน

สัปดาห์:

Day 1: แนะนำตัวอักษร U ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร  กิจกรรมสังเกตอักษร U  กิจกรรมเขียนตัวอักษร U แล้ววาดรูปต่อเติมให้ได้ภาพที่มีความหมายจากความคิดสร้างสรรค์

Day 2: แนะนำตัวอักษร V ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร  กิจกรรม ฉีก ปะ ติด ตัวอักษร และ เขียนตัวอักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Day 3: แนะนำตัวอักษร W ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร และใบงาน วงกลม รอบตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์  ระบายสีให้สวยงาม คัดตัวอักษร W ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Day 4: แนะนำตัวอักษร X ด้วยวิดีโอ กิจกรรมเดารูปภาพ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมประดิษฐ์อักษรX จากหลอดกาแฟ และคัดตัวอักษรX ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

 

Day 5: แนะนำตัวอักษร Z ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมมอญซ่อนคำศัพท์ และคัดตัวอักษร Y ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Day 6: แนะนำตัวอักษร Z ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมทบทวนตัวอักษรในกล่องปริศนา ใบงานเลือกตัวอักษรมาเขียนในวงกลม  ให้ตรงกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และระบายสีรูปภาพให้สวยงาม และคัดตัวอักษร Z ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Day 7: ทบทวนและประเมินผล วิดีโอเพลงABC   กิจกรรมตัวอักษรอะไรที่หายไป A -Z ตอบปากเปล่า ทบทวนตัวอักษรพร้อมคำศัพท์   และทดสอบประเมินผลการเขียนลงในสมุด จากเสียงที่ได้ยิน

1

Day 1

แนะนำตัวอักษร U ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร  วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร  กิจกรรมสังเกตอักษร U  กิจกรรมเขียนตัวอักษร U แล้ววาดรูปต่อเติมให้ได้ภาพที่มีความหมายจากความคิดสร้างสรรค์

Classroom Language: Good morning everyone!

2

วิดีโอ U  : ถามนักเรียนว่า รู้จักตัวอักษร Uไหม ตัวอักษร U  มีรูปร่างเป็นอย่างไร จากนั้นครูบอกให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ว่าตัวอักษร U มีคำศัพท์อะไรบ้าง  เมื่อดูจบเเล้วครูถามนักเรียนทุกคน

Letter U –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter U.

3

Vocabulary:  ครูเล่นเสียงคำศัพท์ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามและบอกความหมายของคำศัพท์ 

Classroom Language: Umbrella

Uncle

4

How to write : ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู  จากนั้นชวนนักเรียน ใช้ข้อศอกเขียนตัวอักษรไปพร้อม วิดีโอ

Writing U 

Classroom Language: Write.

5

สังเกต : ครูโชว์ภาพให้นักเรียนดู  ถามนักเรียนว่าเห็นอะไร มีลักษณะอย่างไร  เมื่อนักเรียนตอบเเล้วครูให้นักเรียนสังเกตตัวอักษร U สุ่มถามนักเรียนว่า ตัวอักษรมีลักษณะเหมือนสิ่งของอะไรอีกบ้าง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น   

Classroom Language: The letter U.

6

 แปลงร่าง U :ครูเตรียมสมุดให้นักเรียน  เขียนตัวอักษร  U   ให้ใหญ่ตรงกลางสมุด  เมื่อได้อักษร Uแล้ว ครูบอกให้นักเรียนวาดรูปต่อเติม ตัวอักษร ให้เป็นรูปที่มีความหมาย จากความคิดสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ ของนักเรียน

Classroom Language: Write and draw.

7

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษร ลงในสมุด และวาดรูปตกแต่งให้สวยงาม 

Classroom Language: Write and draw. 

 8

Day 2

แนะนำตัวอักษร V ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร  กิจกรรม ฉีก ปะ ติด ตัวอักษร และ เขียนตัวอักษร V ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Classroom Language: Good morning students!

9

วิดีโอ V :  เมื่อครูเล่นวิดีโอ นักเรียนจะตั้งใจฟัง เเละให้ดูว่า วิดีโอนี่ คือตัวอักษรอะไร เเละมีเสียงคำศัพท์ว่าอย่างไร เมื่อดูเสร็จเเล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบทุกคนก่อนจากนั้นสุ่มนักเรียนรายบุคคล

The letter V by Sven Petersen

Classroom Language: The letter V.

10

Vocabulary:  ครูเล่นเสียง ที่รูปภาพ ให้นักเรียนลองเดา ว่าเป็นเสียงของอะไร  นักเรียนจะตอบเป็นไทยก่อน เมื่อนักเรียนตอบเสร็จเเล้ว  ครูจะกดที่รูปภาพ พร้อมเสียงของคำศัพท์

Classroom Language: What sound is this?

11

How to write :   ครูบอกนักเรียนเตรียมความพร้อม ให้เอามือจับที่เอวทั้งสองข้าง เมื่อครูเล่นวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใช้เอวเขียน ไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing V

Classroom Language: Write.

12

กิจกรรม : แจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละแผ่น บอกนักเรียนให้เขียนตัว V พิมพ์ใหญ่ลงในกระดาษ

Classroom Language: Write.

13

กิจกรรม :  นำกระดาษ A4 ที่นักเรียนได้เขียนตัว V จากกิจกรรมก่อนหน้ามาใช้อีกครั้ง ครูแจกกระดาษสี กาว ให้นักเรียนทำกิจกรรม ฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆ ขยำและนำมาประดับบนกระดาษตัว V ที่นักเรียนเขียน

Classroom Language: Make a V.

14

Day 3

แนะนำตัวอักษร W ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร และใบงาน วงกลม รอบตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์  ระบายสีให้สวยงาม คัดตัวอักษร W ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ABC 6: UVWXYZ Worksheet01 

Classroom Language: Good morning students!

15

วิดีโอ W  :  ครูเล่นวิดีโอตัวอักษร W ให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถาม ว่าในวิดีโอมีคำศัพท์อะไรบ้าง ให้บอกเป็นภาษาอังกฤษ

The letter W by Sven Petersen

Classroom Language: The letter W.

16

Vocabulary: ครูแสดงภาพคำศัพท์ และเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม จากนั้นครูชวนนักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์ ดังนี้ คำศัพท์แตงโม ให้นักเรียนแสดงวาดรูปแตงโม  คำศัพท์ปลาวาฬ นักเรียนแสดงท่าทางปลาวาฬ 

Classroom Language: Watermelon

Whale.

17

How to write :  ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร W ให้นักเรียนตั้งใจดู  2 ครั้ง จากนั้นบอกนักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ,2,3 และ 4 ตามลำดับ

Writing W

Classroom Language: Write.

18

ใบงาน : ครูเตรียมใบงาน ABC 6: UVWXYZ Worksheet01 ให้นักเรียน วงกลม รอบตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์  ระบายสีให้สวยงาม  

Classroom Language: Worksheet.

19

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนคัดตัวอักษร w ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

20

Day 4

แนะนำตัวอักษร X ด้วยวิดีโอ กิจกรรมเดารูปภาพ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมประดิษฐ์อักษรX จากหลอดกาแฟ และคัดตัวอักษรX ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

Classroom Language: Good morning students!

21

วิดีโอ  X  :   ครูบอกนักเรียนว่า  นี่คือวิดีโอตัวอักษร X  และในวิดีโอจะมีคำศัพท์อยู่  2คำศัพท์ ให้นักเรียนสังเกตเสียงของคำศัพท์  ครูเปิดให้นักเรียนดู 2 รอบ เมื่อดูจบครูสุ่มถามนักเรียน 

The letter X by Sven Petersen

Classroom Language: The letter X.

22

เดารูปภาพ :  ให้นักเรียนสังเกต รูปภาพ จากนั้นครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไร บ้าง และบอกนักเรียนว่า มีสิ่งที่เหมือนตัวอักษร X   อยู่ในภาพ ครูให้นักเรียนหาตัวอักษรX และช่วยกันนับ ว่ามีตัวอักษร X อยู่กี่ตัว 

Classroom Language: How many xes are there?

23

กิจกรรม :  โชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู นักเรียนรู้จักไหม นี่คืออะไร  เคยเห็นที่ไหนไหม ให้นักเรียน ตอบเป็นภาษาไทย  จากนั้นครูเล่นที่คำศัพท์ชวนนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

Classroom Language: X-ray

Xylophone

24

How to write :  ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนให้นักเรียนดูก่อน จากนั้นชวนนักเรียน เขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้อง ไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing X

Classroom Language: Write.

25

กิจกรรมสร้างสรรค์ตัวอักษร X: ครูแจกหลอดกาแฟ คนละ2หลอด ให้นักเรียนทำกิจกรรมหลอดกาแฟติดกาว เป็นตัวอักษรX ลงในกระดาษ A 4 

Classroom Language: Make X.

26

ฝึกเขียน : ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร X แล้วแปรงร่างตัวอักษร ตามจินตนาการ  

Classroom Language: Write.

27

Day 5

แนะนำตัวอักษร Z ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมมอญซ่อนคำศัพท์ และคัดตัวอักษร Y ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ABC 6: UVWXYZ Cards01 

Classroom Language: Good morning students!

28

วิดีโอ Y :  ครูเช็คความพร้อมนักเรียน เมื่อพร้อมเเล้ว  บอกนักเรียนว่า ให้ออกเสียงเเละพูดตาม วิดีโอ จากนั้นครูเล่นวิดีโอ ให้นักเรียนดู 2 รอบ และถามนักเรียนว่า มีอะไรบ้างในวิดีโอ 

Letter Y –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter Y.

29

Vocabulary: ครูใช้คำถาม What do you see? ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นถามต่อว่า แล้วภาษาอังกฤษ ออกเสียงว่าอย่างไร  แล้วครูเล่นเสียงคำศัพท์และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามพร้อมบอกคำแปล  ครูทบทวนด้วยแสดงท่าทางคำศัพท์ ครูบอกว่าสีเหลือง นักเรียนต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ ครูแสดงท่าทาง กินโยเกิร์ต นักเรียนต้องตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 

Classroom Language: This is yellow.

This is yogurt.

30

How to write :  ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนให้นักเรียนดูก่อน จากนั้นชวนนักเรียน เขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้อง ไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing Y

Classroom Language: Write.

31

กิจกรมมอญซ่อนคำศัพท์ : ครูเตรียมบัตร ABC 6: UVWXYZ Cards01 โดยใช้ตัวอักษร U V W X Y ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยครูจะถือบัตรตัวอักษรเดินรอบวงครูและนักเรียน ร้องเพลง มอญซ่อนผ้า ครูวางบัตรตัวอักษรที่ด้านหลังของนักเรียน  เมื่อบัตรตัวอักษรโดนวางที่หลังของใคร คนนั้นจะหยิบบัตรตัวอักษรและบอกชื่อตัวอักษรนั้นจากนั้นเล่นไปเรื่อยๆจนครบ ทุกตัวอักษรหรือครบทุกคน

Classroom Language: Play with letters.

32

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนคัดตัวอักษร Y ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

33

Day 6

แนะนำตัวอักษร Z ด้วยวิดีโอ เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร กิจกรรมทบทวนตัวอักษรในกล่องปริศนา ใบงานเลือกตัวอักษรมาเขียนในวงกลม  ให้ตรงกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และระบายสีรูปภาพให้สวยงาม และคัดตัวอักษร Z ตัวพิมพ์ใหญ่ลงในสมุด

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ABC 6: UVWXYZ Cards01 (บัตรเดิมเหมือนวันที่ 5) 

                             ABC 6: UVWXYZ Worksheet02 

Classroom Language: How are you today?

34

วิดีโอZ  :  ครูถามนักเรียนว่า ตัวอักษรตัวเเรกของภาษาอังกฤษคือตัวอักษรอะไร แล้วมีใครรู้ไหมว่าตัวอักษรตัวสุดท้ายของภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร  เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว  บอกนักเรียนว่า ตั้งใจดูวิดีโอตัว Z ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง 

The letter Z by Sven Petersen

Classroom Language: The letter  Z.

35

Vocabulary: ครูใช้คำถาม What do you see? ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นถามต่อว่า แล้วภาษาอังกฤษ ออกเสียงว่าอย่างไร  แล้วครูเล่นเสียงคำศัพท์และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม 

Classroom Language: This is a zebra.

This is zero.

36

How to write:  ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใช้เท้า เขียนตามลูกศรหมายเลข 1, 2  และ  3 ไปพร้อมกับวิดีโอ 

Writing Z

Classroom Language: Write.

37

ทบทวน : ครูเตรียมบัตร ABC 6: UVWXYZ Cards01 ไว้ในกล่องปริศนา เลือกนักเรียนครั้งละ6คน ออกมาจับบัตรตัวอักษรในกล่องหน้าชั้นเรียน นักเรียนคนไหนได้ตัวอักษรไหน ต้องบอกชื่อตัวอักษรตัวนั้น เล่นไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน 

Classroom Language: What letter is this?

38

ใบงาน :  ครูปริ้นใบงาน ABC 6: UVWXYZ Worksheet02 ให้นักเรียนเลือกตัวอักษรมาเขียนในวงกลม  ให้ตรงกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และระบายสีรูปภาพให้สวยงาม  

Classroom Language: A new worksheet for you!.

39

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนคัดตัวอักษร Z ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

40

Day 7

ทบทวนและประเมินผล วิดีโอเพลงABC   กิจกรรมตัวอักษรอะไรที่หายไป A -Z ตอบปากเปล่า ทบทวนตัวอักษรพร้อมคำศัพท์   และทดสอบประเมินผลการเขียนลงในสมุด จากเสียงที่ได้ยิน

Classroom Language: Hello students!

41

ทบทวนเพลง ABC :  ก่อนครูเปิดวิดีโอเพลง ABC  ถามนักเรียนว่า ไหนนักเรียนคนไหนรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้ง26ตัวแล้ว ครูบอกนักเรียนว่า เราจะมาร้องเพลง ABC พร้อมกันทุกคน  

เพลง ABC Song บทเพลงความรู้ | เพลงเด็ก @KidsOnCloud

Classroom Language: Sing.

42

กิจกรรมA to Z :  ให้นักเรียนช่วยกันตอบปากเปล่า ว่าตัวอักษรอะไรที่หายไป ครูสไลด์ให้นักเรียนตอบทีละสไลด์

Classroom Language: What letters are missing?

43

ทบทวน : ครูสไลด์ไปทีละสไลด์ให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรเเละคำศัพท์ ถ้านักเรียนออกเสียงคำศัพท์ไม่ได้ ครูเล่นที่คำศัพท์และให้นักเรียนออกเสียงตาม หรือ สุ่มนักเรียน ออกเสียงรายบุคคล ทำไปเรื่อย ๆ จนครบสไลด์

Classroom Language : Repeat.

44

ประเมินผล : ครูกดที่หมายเลข 1- 6  ทีละข้อ ให้นักเรียนฟังและเขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด 

Classroom Language: Now you write.

45

Day 8

ทบทวนและทดสอบการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ABC 6: UVWXYZ Worksheet03 

Classroom Language: Hello students!

46

ทบทวนเพลง ABC :   ครูบอกนักเรียนว่า เราจะมาร้องเพลง ABC  ไปพร้อมกับวิดีโอ    

Alphabet song by Kellie

Classroom Language: Sing ABC. 

47

ทดสอบ : ครูเตรียม ABC 6: UVWXYZ Worksheet03 ให้นักเรียนคนละ1แผ่น ให้นักเรียนเขียน ตัวอักษรจากเสียงที่ได้ยิน 

Classroom Language: Listen and write.

48

Credits:

  • Picutures: Nakornpong Punkreu, Pranom Kuaklang.
49

เขียนข้อความ