Greetings

เป้าหมาย: นักเรียนกล้าแสดงออก และสามารถพูดโต้ตอบสนทนากับครูได้ เมื่อครูพูดทักทายกับนักเรียนว่า “Good morning” หรือเมื่อครูถามนักเรียนว่า “How are you?” นักเรียนสามารถตอบความรู้สึกของตนเองได้ว่า “I am good.” หรือ “I am not so good.” นักเรียนสามารถถาม What is your name? ได้สามารถตอบ My name is…และเติมชื่อเล่นของตัวเองได้ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ทบทวน a-z phonics และทบทวนการประสมพยัญชนะ+สระ (C+V) ด้วย phonics 

สัปดาห์:

Day 1: แนะนำบทสนทนาทักทาย “Good morning” การถามสารทุกข์สุขดิบ “How are you?” และตอบความรู้สึก “I am good.” หรือ “I am not so good.”

Day 2: แนะนำและฝึกให้นักเรียนถาม What is your name? และตอบ My name is…ด้วยชื่อของตัวเองได้

1

​Day 1 – Greetings

แนะนำบทสนทนาทักทาย “Good morning” การถามทุกข์สุขดิบ “How are you?” และตอบความรู้สึก “I am good.” หรือ “I am not so good.”

Greetings video: เปิดวีดีโอครู Kellie ให้นักเรียนดู ถามนักเรียนว่า “ครู Kellie พูดว่าอะไรบ้าง และมีความหมายว่าอย่างไร” 

Greetings video by Kellie

ครู Kellie พูดว่า “Good morning students” แปลว่า “สวัสดีตอนเช้านักเรียนทุกคน” และพูดต่อว่า “How are you?” แปลว่า “คุณสบายดีไหม”

2

Dialogue – Good morning: เมื่อครูพูดทักทายเรา “Good morning students” นักเรียนควรตอบคำถามว่าอย่างไร เปิดเสียงของ Kellie และเสียงการตอบคำถามของนักเรียนให้นักเรียนฟัง ฝึกให้นักเรียนพูดตามก่อน แล้วเล่นเสียงของ Kellie เพื่อให้นักเรียนพูดตอบเอง 2-3 ครั้ง

Skærmbillede 2020-07-13 kl. 12.08.51
Skærmbillede 2020-07-13 kl. 12.10.05

Good morning students.

Good morning teacher.

3

Hello! video: ครูบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูวีดีโอที่แสดงตัวอย่างการพูดทักทายกัน เมื่อดูจบแล้วให้พูดคุยกับนักเรียนถึงวีดีโอว่ามีการทักทาย พูดโต้ตอบกันอย่างไรบ้าง เปิดวีดีโอซ้ำอีกครั้งให้นักเรียนสังเกตดูและฟังบทสนทนา

Hello! | Super Simple Songs

ในวีดีโอมีบทสนทนาดังนี้ Hello! How are you? สวัสดี! คุณสบายดีไหม, I am good. ฉันสบายดี, I am great ฉันมีความสุขมาก, I am wonderful. ฉันมีความสุขวิเศษมาก. I am tired. ฉันเหนื่อย, I am hungry. ฉันหิวข้าว, I am not so good. ฉันไม่ค่อยสบาย

4

Dialogue – How are you?: นักเรียนควรตอบครู Kellie ว่าอย่างไร หากนักเรียนรู้สึกสบายดี ชมนักเรียนว่า “ดีมาก! ที่ตอบว่า I am good!” หากนักเรียนรู้สึกไม่สบาย นักเรียนควรตอบว่าอย่างไร ชมนักเรียน “ดีมาก! ที่ตอบว่า I am not so good!” สุ่มถามนักเรียนให้ตอบคำถาม และเมื่อนักเรียนตอบว่า “I am not so good!” ให้ถามสาเหตุที่ทำให้นักเรียนไม่สบาย (ตอบเป็นภาษาไทยได้) หากไม่มีนักเรียนตอบก็สร้างสถานการณ์สมมติให้นักเรียนบางคนตอบ I am not so good!.

Skærmbillede 2020-07-13 12.22.00

How are you?

I am good.

I am not so good.

5

Activity: แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มซ้ายมือให้ตอบว่าสบายดี และกลุ่มขวามือตอบว่าไม่ค่อยสบาย ครูเดินไปหานักเรียนแต่ละกลุ่มและถามคำถาม “How are you?” ครูบอกให้นักเรียนสลับกลุ่มได้ ซึ่งนักเรียนจะเลือกที่จะสลับหรือไม่สลับกลุ่มก็ได้ แต่เมื่อสลับแล้วให้นักเรียนตอบให้ตรงกับคำตอบประจำกลุ่มของตนเอง เสร็จแล้วให้นักเรียนถาม “How are you?” กับกลุ่มตรงข้าม สลับกันถามตอบ

6

Ending video: เปิดวิดีโอนักเรียนดู ครู Kellie จะเว้นจังหวะให้นักเรียนตอบคำถามที่ได้ยิน โดยครั้งแรกให้ตอบว่าสบายดี เปิดวีดีโอให้นักเรียนตอบคำถามอีกครั้งว่าไม่ค่อยสบาย ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถามครู Kellie ทั้งสองคำตอบ หากมีเวลาให้เลือกนักเรียนที่ค่อนข้างอายให้ตอบคำถาม

Greetings video by Kellie (Long version)
7

Day 2 – My name is…

แนะนำและฝึกให้นักเรียนถาม What is your name? และตอบ My name is…ด้วยชื่อของตัวเองได้

วิดีโอครูเปิดวิดีโอนี้และถามว่าเกี่ยวกับอะไร หากมีนักเรียนหนึ่งหรือสองคนที่รู้เรื่องชื่อ ครูเรียกพวกเขาทีละคนแล้วถามว่า: What is your name ? จากนั้นช่วยนักเรียนตอบว่า My name is….

What’s your name?

Classroom Language: And now, a video!

8

วิดีโอครูเปิดวิดีโอเคลลีกับมัดหมี่ และถามนักเรียนว่าควรตอบอย่างไรเวลาคุยกับชาวต่างชาติให้ใช้ชื่อเล่นเพราะชื่อจริงชาวต่างชาติจะจำยาก จากนั้นครูเปิดวิดีโอ: What is your name? – My name is… – How are you? – I am OK. ครูเน้นไปที่การออกเสียง: My name is … (ไม่ใช่“ My name ees”)

What is your name?

Classroom Language: My name is Kellie.

9

กิจกรรมครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หรือถ้าไม่สามารถนั่งเป็นวงกลมได้ก็ให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ โดยครูมีลูกบอล 2 ลูกให้นักเรียนส่งบอลให้เพื่อน ครูเปิดเพลง เมื่อเพลงหยุด นักเรียนที่ถือลูกบอลลูกที่ 1 จะถามเพื่อนว่า What is your name ? นักเรียนที่ถือลูกบอลลูกที่ 2 จะตอบว่า My name is ……(ให้นักเรียนตอบเป็นชื่อเล่นของตัวเอง) และทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนสามารถถามและตอบได้อย่างคล่องแคล่ว

10

วีดีโอครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู จากนั้นครูเลือกนักเรียน 3-8 คนมายืนหน้าจอทีวีและตอบคำถามครูที่อยู่ในทีวี My name is…

Kellie asks greetings questions

Classroom Language: My name is Kellie.

11

วีดีโอครูเปิดวิดีโอนี้แล้วให้นักเรียนช่วยกันร้องตามวีดีโอ

12

Credits

The pictures are from the Swift Publisher app.

Kellie’s videos by Sven Sprogøe

Play with ball: https://www.pinterest.ca/pin/805299977096452686/

เขียนข้อความ