Phonics o to p

เป้าหมายนักเรียนสามารถอ่านออกเสียง  phonics  ของอักษร o, p และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กของตัว          o, p  ได้  ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o, p ได้

สัปดาห์:

Day 1ทบทวน phonics m, n เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร o โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจําบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

Day 2เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o โดยการฝึกออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง ประกอบคําศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทําใบงานเขียนตัวอักษร o แล้วระบายสีให้สวยงาม

Day 3เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร p โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจําบทพร้อม แสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

Day 4เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร p โดยการฝึกออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทาง ประกอบคําศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทําใบงานเขียนตัวอักษร p แล้วระบายสีให้สวยงาม

Day 5ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจําบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร o, p ออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์ที่ได้ยินและทําใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับ รูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

1

Day 1

ทบทวน phonics m, n เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร o โดยการฟังนิทานร้องเพลงประจํา บทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

2

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู

Repeat m to n by Sven Petersen
3

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว o ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างใน นิทาน ไฟล์นิทานตัว o (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง) 

Story about O by TKREnglish
4

Action and Songครูทบทวนและชวนนักเรียนทําท่าทางของตัวอักษร o 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอ ท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทําท่าทางประกอบ

O action video by TKREnglish
IMG_3209

Now it’dark,

the lights go on.

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Time for bed,

the lights go off!

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

5

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้น เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทําท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง

6

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้ นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข1ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัว อักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษร ตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร

o writing
7

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคําถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้อง เพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ

IMG_3209

Now it’dark,

the lights go on.

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Time for bed,

the lights go off!

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

 8

Day 2

เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร o โดยการฝึกออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์ ตามจินตนาการ พร้อมทําใบงานเขียนตัวอักษร o แล้วระบายสีให้สวยงาม

9

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ พร้อมกับทําท่าทางประกอบ

What’s Your Name? | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
10

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคําถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทําท่างประกอบ

IMG_3209

Now it’dark,

the lights go on.

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Time for bed,

the lights go off!

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

11

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร o เล่นเสียงคําศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ครู ชวนนักเรียนทําท่าทางประกอบศัพท์คํานั้น

ออกเสียงของวัวร้อง มอ มอ  

ทำท่าใช้มือวาดรูปกลมๆเหมือนส้ม

ทำท่ากระดิ๊กนิ้วคล้ายหนวดปลาหมึก

12

Activity: ครูเล่นเสียงคําศัพท์ทีละคํา ให้นักเรียนทุกคนแสดงท่าทางและเสียงของคําศัพท์ที่พร้อมออก เสียงคําศัพท์ จากนั้น ครูเล่นเสียงคําศัพท์ สุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ออกมาเเสดงท่าทางและเสียงคําคํา ศัพท์

สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคําศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้ นักเรียนหลับตา แสดงท่าทางของคําศัพท์ที่ได้ยิน

13

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics o Worksheet01 พร้อมระบายสี

Skærmbillede 2020-06-18 kl. 10.21.11
14

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ

IMG_3209

Now it’dark,

the lights go on.

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Time for bed,

the lights go off!

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

15

Day 3

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร p โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจําบทพร้อมแสดงท่าทาง ประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

16

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทํา ท่าท่างประกอบ

What’s Your Name? | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
17

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว p ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง ในนิทาน ไฟล์นิทานตัว p (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)

Story about P by TKREnglish
18

Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทําท่าทางของ ตัวอักษร p 2 รอบ ครูเล่นวิดีโอท่าทาง ให้นักเรียนดู 2รอบและเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทําท่าทางประกอบ

P action video by TKREnglish

Puff out candles

on the pink pig cake.

/p/-/p/-/p/,

/p/-/p/-/p/,

Puff out candles

On the pink pig cake 

Puff Puff! Puff!

19

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม จากนั้น เล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทําท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง

20

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้ นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียง ของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษรตามลูกศร หมายเลข 1 และ 2 ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร

p writing
21

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ

Puff out candles

on the pink pig cake.

/p/-/p/-/p/,

/p/-/p/-/p/,

Puff out candles

On the pink pig cake 

Puff Puff! Puff!

22

Day 4

เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร p โดยการฝึกออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์ ตามจินตนาการ นักเรียนทําใบงานเขียนตัวอักษร p แล้วระบายสีให้สวยงาม

23

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทําท่าทางประกอบ

What’s Your Name? | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
24

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ

Puff out candles

on the pink pig cake.

/p/-/p/-/p/,

/p/-/p/-/p/,

Puff out candles

On the pink pig cake 

Puff Puff! Puff!

25

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร p เล่นเสียงคําศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตาม ครูพานักเรียนทําท่าทางประกอบคําศัพท์นั้น

ออกเสียงหมูร้องอู๊ดๆ

ทำท่าจับปากกา

ทำท่ามือทั้ง 2 ข้างถือหม้อ

26

Activity: ครูกดเสียงคําศัพท์ทีละคํา นักเรียนแสดงท่าทางของคําศัพท์ที่ได้ยินพร้อมออกเสียงคําศัพท์ นั้น จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงท่าประกอบคําศัพท์ตามอิสระของนักเรียนเอง

สไลด์ที่ 4 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงท่าทางของคําศัพท์ที่ได้ยิน 1 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียน หลับตา แสดงท่าทางของคําศัพท์ที่ได้ยิน

27

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics p Worksheet01 พร้อมระบายสี

Skærmbillede 2020-06-18 kl. 10.50.19
28

Repeatครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Puff out candles

on the pink pig cake.

/p/-/p/-/p/,

/p/-/p/-/p/,

Puff out candles

On the pink pig cake 

Puff Puff! Puff!

29

Day 5

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจําบท ทิศทางการเขียนตัวอักษรออกเสียงคําศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคําศัพท์ ที่ได้ยินและทําใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน

30

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าทางประกอบ

What’s Your Name? | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
31

Repeat Action Song: ครูเปิดเพลงประจำบท o และ p ให้นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง

IMG_3209
Skærmbillede 2020-06-18 10.36.30

Now it’dark,

the lights go on.

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Time for bed,

the lights go off!

/o/-/o/-/o/-/o/-/o/.

Puff out candles

on the pink pig cake.

/p/-/p/-/p/,

/p/-/p/-/p/,

Puff out candles

on the pink pig cake 

Puff Puff! Puff!

32

How to write: ครูกดวิดีโอการเขียนตัวอักษรoและpให้นักเรียนดูรอบ พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดย ให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอก เสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเดินต่อเท้าเป็นตัวอักษร ตามลูกศร หมายเลข 1 และ 2 ตามลําดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร

o writing
p writing
33

 Vocabulary o, p:  ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดู และออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์

34

Evaluation: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงาม Basic Phonics o to p Evaluation 

35

Credits:

  • Phonics pictures: Nakornpong Punkreu

  • Pictures: Swift Publisher 5

36

เขียนข้อความ