ABC 4: M N O P

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน การฝึกเขียนตัวอักษรและกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน

สัปดาห์:

Day 1: เรียนรู้  M ดูวิดีโอเเนะตัวอักษร สังเกตตัว M   เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นวิดีโอทิศทางการเขียน  และกิจกรรมแปลงร่างตัว M ให้เป็นภาพที่มีความหมาย ตามจินตนาการ

Day 2: เรียนรู้ N ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร  เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น กิจกรรมสังเกต M, N วิดีโอทิศทางการเขียน  และใบงานเลือกเขียนตัว M , N  ลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ และระบายสีให้สวยงาม 

 

Day 3: เรียนรู้ O ดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน  การเดารูปภาพที่คล้ายตัวอักษร O  กิจกรรมเขียนตัวอักษรตามรอยประเเละฉีกกระดาษตาม ตัว O

Day 4: เรียนรุ้ P ดูวิดีโอเรียนรู้ตัว  เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมวิ่งไปเเตะตัวอักษรที่ได้ยิน

Day 5: ทบทวนและประเมินผล  ออกเสียง M – P  ทบทวนคำศัพท์กับตัวอักษรโดยการจับคู่ ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

1

Day 1

เรียนรู้  M ดูวิดีโอเเนะตัวอักษร สังเกตตัว M   เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นวิดีโอทิศทางการเขียน  และกิจกรรมแปลงร่างตัว M ให้เป็นภาพที่มีความหมาย ตามจินตนาการ

Classroom Language: Hello students!

2

วิดีโอ M : ครูถามนักเรียนว่า รู้จักตัวอักษร M ไหม และมีคำศัพท์อะไรบ้างประจำตัวอักษร M จากนั้นครูบอกให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ว่าตัวอักษร M มีคำศัพท์อะไรบ้าง  เมื่อดูจบเเล้วครูถามนักเรียนทุกคน และ ลองสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคล 

Letter M –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter M.

3

เดารูปภาพ: ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะทิศทางของตัวอักษร M ว่ามีลักษณะคล้ายอะไรได้บ้าง เห็นแล้วนึกถึงอะไร  ครูให้นักเรียนได้มีโอกาศแสดงความคิดเห็นทุกคนและสุ่มถามนักเรียนรายบุคคล

Classroom Language: This is the letter M.

4

Vocabulary:  ครูถามนักเรียนว่า เห็นรูปภาพอะไรบ้าง ให้ตอบเป็นภาษาไทย แล้วถามว่า นักเรียนชอบดื่มนมไหม เเล้วนมภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร ใครจำได้ บ้าง   จากนั้นถาม เจ้าหนูละ ชอบอาศัยอยู่ที่ไหน แล้วออกเสียงภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  ครูเล่นเสียงที่รูปภาพ ให้เด็กออกเสียงตาม 

Classroom Language: It is milk.

It is a mouse.

5

How to write :  ครูแจกกระดาษ A 4 ให้นักเรียนคนละ1แผ่น  และบอกนักเรียนว่า จะให้เขียนตัวอักษรที่ถูกต้องตามลำดับ ไปพร้อมวิดีโอทิศทางการเขียน  ครูจะเปิดให้ดูก่อน2รอบ จากนั้น ให้เขียนตามวิดีโอ  เมื่อนักเรียนได้เขียนตัวอักษร M ที่ถูกต้องเเล้ว  เตรียมทำกิจกรรมหน้าถัดไป 

Writing M

Classroom Language: Write.

6

แปลงร่างตัวอักษร M : ครูให้นักเรียนจับคู่ 2 คน แจกกระดาษ A4 ให้คู่ละ 1 แผ่น  ให้ช่วยกัน เขียนตัวอักษร M ก่อน เมื่อนักเรียนได้ตัวอักษร M แล้ว  ช่วยกัน ต่อเติม และ แปลงร่าง ตัวอักษรให้เป็นรูปภาพ ที่มีความหมายตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ระบายสี ตกแต่งให้สวยงาม จากนั้น ครูจะให้นำเสนอเพื่อนๆ ว่านักเรียน สร้างรูปอะไร มีอะไรบ้าง 

Classroom Language: Let’s work.

7

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนฝึกเขียน ตัวอักษร ลงในสมุด

Classroom Language: Write.

 8

Day 2

เรียนรู้ N ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร  เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น กิจกรรมสังเกต M, N วิดีโอทิศทางการเขียน  และใบงานเลือกเขียนตัว M , N  ลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ และระบายสีให้สวยงาม

ปริ้น ABC 4: MNOP Worksheet01 เพื่อใช้ทำกิจกรรหน้า 14

Classroom Language: Good morning students!

9

วิดีโอ N: เมื่อนักเรียนดูวิดีโอแนะนำ M แล้ว ครูถามนักเรียนว่านักเรียนจำตัวอักษรที่ตามหลัง “M” ได้ไหม? จากนั้นบอกนักเรียนว่า วิดีโอที่ครูจะเปิดนี่คือวิดีโอแนะนำตัวอักษร N เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้วครูเล่นวิดีโอให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ 

The letter N by Sven Petersen

Classroom Language: The letter N.

10

Vocabulary:  ครูใช้คำทายให้นักเรียนดู ครูชี้ไปที่จมูก ถามนักเรียน นี่คืออะไร เมื่อนักเรียนรู้แล้วจะตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และครูชี้ที่ภาพตาข่าย ถามนักเรียนว่าเคยเห็นไหม และตาข่ายเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง จากนั้นครูเล่นเสียงที่คำศัพท์ให้นักเรียนออกเสียงตาม 

Classroom Language: This is a nose.

This is a net.

11

สังเกต  M,N :  ครูถามว่า นักเรียนเห็นตัวอักษรอะไรบ้าง  และถามต่อว่า อักษรสีแดง ตัวอักษรอะไร  อักษรสีดำ ตัวอักษรอะไร 2 ตัวอักษรนี้  แตกต่างกันตรงไหน  ครูสุ่มถามนักเรียน และสุ่มนักเรียน2 – 3คนออกมา เขียนตัว M และ N ที่กระดานดำ 

Classroom Language: Letters M and N.

12

How to write :   เมื่อนักเรียนได้ออกไปเขียนที่กระดานดำแล้ว  ครูจะเปิดวิดีโอวิธีการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้อง บอกให้นักเรียนตั้งใจดู  และเมื่อดูเสร็จแล้ว ถามนักเรียนว่า เมื่อสักครู่ที่เพื่อนออกมาเขียน เพื่อนเขียนแบบนี้ไหม ถ้ายังไม่ถูก สุ่มนักเรียนออกมาเขียน ตัวอักษรที่ถูกต้อง บนกระดานดำ

Writing N

Classroom Language: Write.

13

ใบงาน :  เลือกเขียนตัวอักษร M , N  ลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ และระบายสีให้สวยงาม ABC 4: MNOP Worksheet01

Classroom Language: Choose M or N.

14

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร N ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

15

Day 3

เรียนรู้ O ดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน  การเดารูปภาพที่คล้ายตัวอักษร O  กิจกรรมเขียนตัวอักษรตามรอยประเเละฉีกกระดาษตาม ตัว O

ครูปริ้น ABC 4: MNOP Worksheet02 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 21

Classroom Language: Good morning students!

16

วิดีโอ O  :   ครูจะเล่นวิดีโอ ที่มีทั้ง ชื่อของตัวอักษร และคำศัพท์ นักเรียนจะดูอย่างตั้งใจ เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถาม ว่าในวิดีโอมีอะไรบ้าง

The letter O by Sven Petersen

Classroom Language: The letter O.

17

Vocabulary:  บอกนักเรียนว่า คำศัพท์ที่นักเรียนเห็นบนจอเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวิอักษร O แล้วถามนักเรียนว่า มีอะไรบ้าง  นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย ไหนใครรู้ว่าว่า  ส้ม ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร และ วัว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ให้นักเรียนตอบเองก่อน จากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนออกเสียงตามให้ถูกต้อ 

Classroom Language: This is an orange.

This is an ox.

18

How to write :   เมื่อนักเรียนพร้อมให้นักเรียนเอามือจับที่เอว บอกนักเรียนว่า ให้ใช้เอว เขียนเป็นตัวอักษร O ไปพร้อมกับวิดีโอ 2 รอบ

Writing O

Classroom Language: Write.

19

เดารูปภาพ: สไลด์ภาพให้นักเรียนดูทีละภาพ แล้วถามว่าแต่ละภาพนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้าง มีลักษณะรูปทรงแบบไหน และคล้ายกับตัวอักษรอะไรในภาษาอังกฤษ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน เมื่อครูสไลด์ภาพทั้งหมดเเล้ว ครูบอกนักเรียนว่า  รูปภาพทั้งหมด มีลักษณะคล้ายรูปตัวอักษร O ในภาษาอังกฤษ

Classroom Language: What is this? 

20

กิจกรรม :  ครูปริ้น ABC 4: MNOP Worksheet02 ให้คนละ1 แผ่น  ระบายสีตามรอยประให้เต็มรูปตัวอักษร จากนั้นให้นักเรียนใช้มือค่อย ๆ ฉีกกระดาษตามรอยประ ตัวอักษร O ให้ได้ตัวอักษร  O ที่สวยงาม 

Classroom Language: Rip the paper.

21

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร O ลงในสมุด  และ ต่อเติม เป็นรูปภาพตามจินตนาการ 

Classroom Language: Write.

22

Day 4

เรียนรุ้ P ดูวิดีโอเรียนรู้ตัว  เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมวิ่งไปเเตะตัวอักษรที่ได้ยิน

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  : ปริ้น ABC 4:  MNOP Cards01

Classroom Language: Good morning students!

23

วิดีโอ  P:  เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ครูบอกนักเรีบยนให้ตั้งใจดูวิดีโอเพราะ เมื่อดูเสร็จแล้ว ครูจะสุ่มถามนักเรียนว่า ในวิดีโอ มีอะไรบ้าง 

The letter P by Sven Petersen

Classroom Language: The letter P.

24

Vocabulary: ถามนักเรียนว่า เห็นคำศัพท์อะไรบ้าง นักเรียนจะตอบเป็นภาษาไทย จากนั้ครูถามนักเรียนหมูร้องอย่างไร  แล้วปากกาละ เอาไว้ทำอะไร  ครูเล่นที่คำศัพท์ ชวนนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Classroom Language: This is a pig.

This is a pen.

25

How to write :  ครูเตรียมดินน้ำมันให้คนละ 1 ก้อน เล็กๆ ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียน  ให้ดูก่อน จากนั้นชวนนักเรียนปั้นดินน้ำมันตัวอักษรไปพร้อมกับวิดีโอ 

Writing P

Classroom Language: Write P.

26

กิจกรรม :  ครูนำบัตรตัวอักษร  ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัว M N O P  มาติดที่หน้ากระดาน ครูแตะที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง แล้วสุ่มนักเรียน ออกมากระโดดกระต่ายขาเดียวไปหาบัตรตัวอักษ ABC 4: MNOP Cards01 ที่ได้ยิน 

Classroom Language: Are you ready?

27

ฝึกเขียน :  เขียนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

28

Day 5

ทบทวนและประเมินผล  ออกเสียง M – P  ทบทวนคำศัพท์กับตัวอักษรโดยการจับคู่ ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

Classroom Language: Hello students!

29

ทบทวน : ทบทวนตัวอักษร M – P โฟกัสการออกเสียงให้ถูกต้อง ครูเลื่อนตัวอักษรให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองก่อน เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูถามต่อว่า What colour is this letter?

Classroom Language: What letter is this? 

What colour is this?

30

 ทบทวน :ครูให้นักเรียนจับคู่ตัวอักษร กับรูปภาพคำศัพท์ให้ถูกต้อง โดยการ ถาม – ตอบ   ให้นักเรียนยกมือ หรือครูสุ่มถามนักเรียน ให้นักเรียนตอบก่อนจากนั้นครูกดที่ตัวอักษรเพื่อดูความถูกต้อง 

Classroom Language: What is this? 

31

ประเมินผล : ครูกดที่หมายเลข 1- 4 ที่ละข้อ ให้นักเรียนฟังและเขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด 

Classroom Language: Now you write.

32

Credits:

  • Picutures: Nakornpong Punkreu, Pranom Kuaklang.

33

เขียนข้อความ