Agriculture 2

เป้าหมาย: ฝึกให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งดีและไม่ดีในการเกษตร เสริมสร้างการทำงานกลุ่ม การคิดขั้นสูง นักเรียนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถพูดคุยสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของนักเรียน

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนคำศัพท์จาก Agriculture 1 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ Organic เเละจัดทำโปรเตอร์ฟาร์มในฝัน

Day 1 ทบทวนคำศัพท์ Agriculture 1 จากวิดีโอ Where does our food come from? อาหารของเรามาจากไหน พูดคุยส่วนประกอบในพิซซ่า ทบทวนคำศัพท์ ขั้นตอนกระบวนการของข้าวโพด จากโปสเตอร์ ข้าวโพดไปไหน และเรื่องของข้าวไปไหน 

Day 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านการดูวิดีโอ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะพูดคุยสนทนา: เกษตรอินทรีย์คืออะไร และร่วมกันหาคำตอบ จากคำถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอคำตอบอภิปรายในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและพร้อมสรุปคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน

Day 3 เรียนรู้วิดีโอของเด็กชายที่ฝันอยากเป็นชาวนา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากครูและนักเรียนพูดคุยสิ่งที่มีอยู่ในวิดีโอว่านักเรียนเห็นอะไรบ้าง กิจกรรมให้นักเรียนเเต่ละคู่ทำชิ้นงานโปสเตอร์ฟาร์มในฝัน พร้อมพจนานุกรมคำศัพท์ ให้แต่ละคู่พูดคุยตัดสินใจ วางแผนการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโปสเตอร์ที่มีคำภาษาอังกฤษ

Day 4 การนำเสนอชิ้นงาน ด้วยการฝึกสื่อสารกับชาวต่างชาติ ผ่านการถามตอบในวิดีโอ พูดคุยกับครู Kellie เกี่ยวกับฟาร์มของนักเรียน เตรียมงานนำเสนอและนักเรียนยังสามารถเลือกคำถามและหาคำตอบจากคำถามที่แตกต่างกันของแต่ละวิดีโอ พร้อมทำกิจกรรมฝึกการสื่อสารทีละคน ตัวต่อตัวด้วยตนเอง

Day 5 ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และทำเเบบทดสอบ

1

Day 1

ทบทวนคำศัพท์ Agriculture 1 จากวิดีโอ Where does our food come from? อาหารของเรามาจากไหน พูดคุยส่วนประกอบในพิซซ่า

 ทบทวนคำศัพท์ ขั้นตอนกระบวนการของข้าวโพด จากโปสเตอร์ ข้าวโพดไปไหน และเรื่องของข้าวไปไหน

2

ทบทวน: ครูแสดงวิดีโอ ‘Where does our food come from?’ หลังจากดูวิดีโอเสร็จสิ้น ครูถามว่ามีคำใดบ้างในวิดีโอ ให้นักเรียน 2-3 คนออกมามาเขียนบางคำลงบนกระดาน

Where does our food come from?

Classroom Language: Where does our food come from? 

3

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่า ในพิซซ่ามีอะไรบ้าง – What is in a pizza? ใครสามารถตอบได้บ้าง ให้นักเรียนหนึ่งคนออกมาเขียนคำลงบนกระดาน นักเรียนสามารถบอกและเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

Classroom Language: What is in a pizza? 

4

ทบทวน: ครูถามว่านักเรียนจำโปสเตอร์ภาพที่พวกเขาทำได้ไหม เรื่อง’ข้าวโพดไปไหน?’ ครูชี้ไปที่ภาพให้นักเรียนบอกทีละขั้นตอน

Classroom Language: Where does the corn go? 

5

ทบทวน: ครูถามนักเรียนว่า “น้องๆจำโปสเตอร์เรื่องข้าวไปไหน หรือไหม?”ครูเลือกนักเรียน 1-2 คนหรืออาสาสมัคร ออกมาเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือวาดภาพที่กระดาน นักเรียนสามารถเพิ่มเติมช่วยเพื่อนๆได้ หลังจากนั้น ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน 

Classroom Language: Where does the rice go?

6

Day 2

เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านการดูวิดีโอ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะพูดคุยสนทนา: เกษตรอินทรีย์คืออะไร และร่วมกันหาคำตอบ จากคำถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอคำตอบนำเสนออภิปรายในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและพร้อมสรุปคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษของแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน

Classroom Language: Good morning students, How are you?

7

เรียนรู้: ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ครูถามนักเรียนว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร? .ให้นักเรียนตอบตามเข้าใจของนักเรียน จากนั้นครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ 

Organic Agriculture

Classroom Language: What is organic farming? 

8

กิจกรรม: ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มพูดเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ ตามหัวข้อที่แสดงบนจอให้นักเรียนค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ หาคำตอบร่วมกัน และเตรียมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

สนทนา: การเกษตรอินทรีย์คืออะไร?

คำถามที่น่าสนใจในการสนทนา:

1.ผลผลิตอะไรที่เราสามารถผลิตได้จากการทำเกษตรอินทรีย์?

2.นักเรียนรู้จักใครที่ทำการเกษตรแบบนี้?

3.นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการใช้สารเคมี?

4.การเกษตรอินทรีย์ดีหรือไม่? อย่างไร 

5.อยากผลิตเกษตรอินทรีย์หรือไม่?

6.คุณอยากซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือไม่?

Classroom Language: Please discuss and answer. 

9

กิจกรรม: เมื่อเเต่กลุ่มนำเสอนเสร็จเเล้ว ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับข้อดีเเละข้อเสียในการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับเขียนข้อดีเเละข้อเสียลงบนกระดาน (ครูสามารถช่วยนักเรียนเขียนได้)

Classroom Language: Present and discuss. 

10

Day 3

เรียนรู้วิดีโอของเด็กชายที่ฝันอยากเป็นชาวนา เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากครูและนักเรียนพูดคุยสิ่งที่มีอยู่ในวิดีโอว่านักเรียนเห็นอะไรบ้าง กิจกรรมให้นักเรียนเเต่ละคู่ทำชิ้นงานโปสเตอร์ฟาร์มในฝัน พร้อมพจนานุกรมคำศัพท์ ให้แต่ละคู่พูดคุยตัดสินใจ วางแผนการทำงานร่วมกัน และนำเสนอโปสเตอร์ที่มีคำภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ต้องเตรียม ปริ้นพจนานุกรม Beginner 2/15 Dictionary เพื่อทำกิจกรรมหน้า 14

Classroom Language: Good morning students, How are you?

11

เรียนรู้: ครูบอกนักเรียนว่าพวกเขาจะได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่ใฝ่ฝันอยากจะมีฟาร์มเป็นของตัวเอง เรามาดูกันว่าเด็กผู้ชายคนนี้อยากให้มีอะไรบ้างในฟาร์มของเขา ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เมื่อดูวิดีโอจบเเล้ว ครูบอกนักเรียนว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาอยากปลูกผักเเละเลี้ยงสัตว์หลายอย่างในฟาร์มของเขา ถ้านักเรียนมีฟาร์มเป็นของตนเอง นักเรียนอยากปลูกเเละเลี้ยงอะไร ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อทำโปสเตอร์ฟาร์มในฝันของฉัน ให้เเต่ละคู่พูดคุยเเละวางเเผนกันว่าอยากให้ฟาร์มในฝันของตนเองมีอะไร

I Want To Be A Farmer – Kids Dream Job – Can You Imagine That?

Classroom Language: Your dream farm.  

12

กิจกรรม: ครูแสดงโปสเตอร์สิ่งที่นักเรียนเห็นในวิดีโอ ฟาร์มในฝันฝันของเด็กชายเหมือนกันกับนักเรียนไหม ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนพร้อมหรือยังสำหรับการทำโปสเตอร์ ฟาร์มในฝันของตัวเอง ซึ่งจะแตกต่างจากวิดีโอที่นักเรียนดู และนักเรียนจะใช้เกษตรอินทรีย์ในฟาร์มของนักเรียนหรือไม่ 

Classroom Language: Your dream farm.

13

กิจกรรม: ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการใส่ในโปสเตอร์เกี่ยวกับฟาร์มที่คุณชื่นชอบ ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือไม่ จะมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ จะปลูกพืชอะไร ชนิดใด ซึ่งครูจะแจกกระดาษA4 ให้คู่ละ 2 แผ่น พร้อมแจกพจนานุกรมเกษตร Beginner 2/15 Dictionary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงบนโปสเตอร์ด้วย เมื่อเเต่ละคู่ตกลงกันได้เเล้ว ให้เเต่ละคู่ลงมือทำโปสเตอร์ของคู่ตนเองด้วยความตั้งใจ

Classroom Language: What is your favourite farm?

14

กิจกรรม: ให้นักเรียนเเต่คู่เตรียมพร้อมนำเสนอชิ้นงาน หน้าห้องเรียนทีละคู่ เมื่อนำเสนอเสร็จเเล้วให้เเต่ละคู่เก็บชิ้นงานของตนเองเอาไว้เพื่อทำกิจกรรมในวันถัดไป

Classroom Language: Present your work. 

15

Day 4

การนำเสนอชิ้นงาน ด้วยการฝึกสื่อสารกับชาวต่างชาติ ผ่านการถามตอบในวิดีโอ พูดคุยกับครู Kellie เกี่ยวกับฟาร์มของนักเรียน เตรียมงานนำเสนอและนักเรียนยังสามารถเลือกคำถามและหาคำตอบจากคำถามที่แตกต่างกันของแต่ละวิดีโอ พร้อมทำกิจกรรมฝึกการสื่อสารทีละคน ตัวต่อตัวด้วยตนเอง

Classroom Language: Good morning students, How are you?

16

กิจกรรม : ก่อนเริ่มกิจกรรมให้นักเรียนนั่งเป็นคู่ที่ทำโปสเตอร์ด้วยกัน ครูบอกนักเรียนว่าวันนี้จะให้เเต่ละคู่นำเสนอโปสเตอร์ฟาร์มในฝันกับคุณครู Kellie โดยนักเรียนจะมองที่หน้าจอ พร้อมกับพูดคุยสนทนา ตอบคำถามกับครู Kellie ในวิดีโอ โดยในวิดีโอครู Kellie จะถามคำถาม เเละให้คู่ของนักเรียนช่วยกันตอบคำถามของคุณครู Kellie ไปเรื่อย ๆ จนจบวิดีโอ นี่คือวิดีโอคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบ เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้วให้ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู

Agriculture 2 video 1 by Kellie

Classroom Language: Are you ready? 

17

กิจกรรม: ครูแสดงประโยคคำถามของครู Kellie ให้นักเรียนดู เพื่อฝึกการตอบคำถามจากวิดีโอ ครูกดเสียงคำถามให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตามทีละข้อ เพื่อเตรียมตอบคำถามจากโปสเตอร์ที่นักเรียนทำ ให้แต่ละคู่วางเเผนช่วยกันตอบคำถาม คำอธิบาย คำแปลเพิ่มเติมสำหรับครู

Classroom Language: Listen, read and answer.

18

กิจกรรม: ครูกำหนดเวลาให้นักเรียนทำงาน 15 นาทีในการเตรียมพร้อมสำหรับการตอบคำถามกับครู Kellie  ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการช่วยแปลความหมาย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ พจนานุกรม หรือ Google แปลภาษา เพื่อหาคำตอบ ในแต่ละคำถามได้  นักเรียนแต่ละคนจะต้องเปิดวิดีโอของครูKellie  บนYoutube โดยการค้นหา #tkrenglishfarm

Classroom Language: Practice speaking with teacher Kellie. 

19

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่าใครพร้อมที่จะพูดกับครูKellie ก่อน ใครมีเรื่องของเกษตรอินทรีย์(Organic group)บ้าง ให้นักเรียนยกมือขึ้นจากนั้นครูเลือกนักเรียน 1 คน ยืนขึ้นโดยครูจะกดวิดีโอและกดหยุดวิดีโอในแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฟังคำถามและตอบคำถามจนจบ

Agriculture 2 video 2 by Kellie

Classroom Language: Who has organic farming on their dream farm?

20

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่าใครมีเรื่องของพืชผล (Crops)บ้าง ให้นักเรียนยกมือขึ้น จากนั้นครูเลือกนักเรียน 1 คน ยืนขึ้น โดยครูจะกดวิดีโอและกดหยุดวิดีโอในแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฟังคำถามและตอบคำถามจนจบ ถ้านักเรียนในห้องไม่มีใครมีเรื่องของพืชผล ครูแนะนำนักเรียนจะต้องตอบครู Kellie ว่า ‘No – we have no crops on our farm’.

Agriculture 2 video 3 by Kellie

Classroom Language: Who has rice on their dream farm?

21

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่า ใครมีเรื่องของสัตว์เลี้ยง (Animals)บ้าง ให้นักเรียนยกมือขึ้นจากนั้นครูเลือกนักเรียน 1 คน ยืนขึ้น โดยครูจะกดวิดีโอและกดหยุดวิดีโอในแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฟังคำถามและตอบคำถามจนจบ

Agriculture 2 video 4 by Kellie

Classroom Language: Who has animals on their dream farm?

22

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่า ใครมีเรื่องของปลา (fish) บ้าง ให้นักเรียนยกมือขึ้นจากนั้นครูเลือกนักเรียน 1 คน ยืนขึ้นพร้อมโดยครูจะกดวิดีโอและกดหยุดวิดีโอในแต่ละข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ตอบฟังคำถามและตอบคำถาม

Agriculture 2 video 5 by Kellie

Classroom Language: Who has fish on their dream farm?  

23

กิจกรรม: ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ มีคู่ไหนที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมพูดคุยกับครู Kellie ครูให้นักเรียนออกมาตอบคำถาม จากวิดีโอ ที่1-2-3-4 หลังจากนั้นครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน

Classroom Language: Any more groups? 

24

Day 5

ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และทำเเบบทดสอบ

สิ่งที่ครูต้องเตรียม: ปริ้นเเบบทดสอบ Beginner 3/15 Evaluation เพื่อทำกิจกรรมหน้า 27

Classroom Language: Good morning students, How are you?

25

ทบทวน: สัปดาห์นี้เราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อะไรบ้าง ครูถาม นักเรียนยกมือและตั้งชื่อคำศัพท์ใหม่ ครูตรวจสอบกับรายการคำศัพท์หากไม่อยู่ในรายการ ให้นักเรียนเขียนคำใหม่บนกระดาน

Classroom Language: What new words did we learn?  

26

ประเมินผล: ให้นักเรียนเตรียมดินสอหรือปากกาขึ้นมาเเละนั่งห่าง ๆ กัน เพื่อเตรียมตัวทำเเบบทดสอบ ครูเเจกเเบบทดสอบ Beginner 3/15 Evaluation ให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่น  เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ให้เริ่มทำเเบบทดสอบ โดยข้อ 1 เเละ 2 ครูจะเป็นผู้กดเสียงให้นักเรียนฟัง

ข้อ 1 ให้นักเรียนตั้งใจฟังและเขียนประโยคที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 2 ให้นักเรียนตั้งใจฟังและเขียนเเปลประโยคที่ได้ยินเป็นภาษาไทย

ข้อ 3 ให้นักเรียนเเปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย

ข้อ 4 ให้นักเรียนอ่านคำถามเเละตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ 

Classroom Language: Are you ready for the evaluation?

27

Credits:

  • Sven Petersen
28