English is Fun: Colours

เนื้อหา: Colours

หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับสร้างการเรียนรู้ในระดับ Pre English เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน รู้สึกดีกับวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยกิจกรรมที่เป็น Active Learning ที่เน้นการเรียนรู้และทำกิจกรรม และคำศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษ และมีการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมในเรื่องของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z  เรื่องของสี จำนวนและตัวเลข  สัตว์ ผักและผลไม้ ร่างกาย ครอบครัว ของเล่น และเล่มสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในระดับของ Basic นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรม 2 ครั้งต่อสัปดาห์  วันละ 30 นาที

เป้าหมาย: นักเรียนเรียนรู้และสามารถบอกสีทั้ง 6 สี ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ และยังสามารถเชื่อมโยงบอกสีที่มีตามสิ่งของที่นักเรียนเห็นเป็นภาษาอังกฤษนเรื่องสี ทั้งหมดผ่านวิดีโอ และทำกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำจากการวาดภาพตามรอยฝ่ามือ  ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกและบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อมือ และระบายสีตามแบบได้  หลังจากที่ได้เรียนรู้ในคาบแรกและทบทวนเรื่องสี ที่ได้เรียนมาด้วยกิจกรรมการแล่นเกม ที่เน้นความใจของนักเรียนที่ละคน อีกทั้งนักเรียนสามารถฟังและตอบคำถาม What colour is this ?  ได้

Day 1 นักเรียนจะได้ดูวิดีโอแนะนำเนื้อหาภาพรวมในส่วนของ Pre English ให้นักเรียนดูก่อนทุกครั้ง  นักเรียนเรียนรู้และสามารถบอกสี 6 สี ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ และยังสามารถเชื่อมโยงบอกสีที่มีตามสิ่งของที่นักเรียนเห็นเป็นภาษาอังกฤษนเรื่องสี ทั้งหมดผ่านวิดีโอ และทำกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำจากการวาดภาพตามรอยฝ่ามือ  ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกและบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อมือ และระบายสีตามแบบได้  

Day 2 ทบทวนเรื่องสี ที่ได้เรียนมาด้วยกิจกรรมการแล่นเกม ที่เน้นความสนใจของนักเรียนที่ละคน อีกทั้งนักเรียนสามารถฟังและตอบคำถาม What colour is this ? 

1

Day 1

แนะนำ เรื่องสี  พูดคุยเรื่องสีที่เป็นสีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนได้วาดภาพโดยการทาบฝ่ามือและวาดตามพร้อมระบายสี

Classroom Language: Good morning!

2

วีดีโอ: ครูเปิดวิดีโอแนะนำเนื้อหาในส่วนของ Pre English ให้นักเรียนดู หลังจากนั้นเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสี

English is Fun Colours by Sven Petersen and Pranom Kuaklang

Classroom Language: Are you ready?

3

เรียนรู้: แสดงรูปภาพให้นักเรียนดู ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่านี้คืออะไร ? ครูตอบนักเรียน ใช่นี้คือมือ ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า hand ครูให้นักเรียนออกเสียงตาม พร้อมชี้ไปที่มือด้วย 

Classroom Language: Hand.

4

เรียนรู้: ครูแสดงภาพสีแรกให้นักเรียนดู และถามว่านักเรียนว่า นักเรียนเห็นสีอะไรให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน และเลื่อนหน้าต่อไป ให้นักเรียนตอบจนครบทุกสี 

5

วีดีโอ: ครูบอกนักเรียนว่า เราจะมาเรียนรู้เรื่องสีในภาษาอังกฤษ ครูเปิดวิดีโอรอบแรกนักเรียน นักเรียนจะต้องบอกชื่อของสีที่นักเรียนเห็นเป็นภาษาไทยก่อน โดยครูกดพักวิดีโอไว้ หลังจากนั้นเล่นวิดีโอให้นักเรียนฟัง และออกเสียงตาม และบอกเป็นภาษาอังกฤษ

Hand in colours by Sven Petersen

Classroom Language: Video.

6

ทบทวน: ครูแสดงภาพ พร้อมทบทวนเรื่องสี โดยแตะที่สีให้นักเรียนฟัง นักเรียนจะแปลเป็นภาษาไทย เช่น  ครูกดที่สี red ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามพร้อมแปลว่า red สีแดง จนครบทุกสี ครูพยายามเน้นในการออกเสียงของคำว่า Orange ให้ถูกต้อง ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ถูก

Classroom Language: Orange.

7

กิจกรรม: ครูแสดงภาพวาดรูปมือให้นักเรียนดู  ครูแจกกระดาษ และดินสอให้นักเรียนคนละ1 แท่ง ครูชวนนักเรียนวาดภาพนิ้วมือตามตัวอย่าง 

Classroom Language: Let’s draw.

8

กิจกรรม: ครูให้นักเรียนหยิบสีดินสอ หรือสีเทียนก็ได้  ครูจะให้นักเรียนหยิบสีออกมาทีละสี ตามที่ครูบอก ครูจะบอกให้นักเรียนหยิบสี red นักเรียนจะต้องหยิบสีแดงออกมาพร้อมออกเสียงว่า red ต่อไปครูบอกให้นักเรียนหยิบสี blue นักเรียนจะต้องหยิบสีน้ำเงินออกมาพร้อมออกเสียงว่า blue ทำไปเรื่อยๆ จนครบทุกสี จากนั้นให้นักเรียนระบายสีตามตามตัวอย่าง ให้สวยงานหรือจะให้นักเรียนระบายสีตามใจชอบก็ได้ ครูกำหนดเวลาให้นักรียน 

Classroom Language: Let’s paint.

9

ทบทวน: ครูให้นักเรียนแสดงภาพชิ้นงานของตัวเอง และชวนนักเรียนทบทวนเรื่องสี ก่อนหมดเวลา

Classroom Language: Show us your drawing.

10

กิจกรรม:  ครูติดกระดาษสี ทั้ง 6 สี ไว้ที่กระดานดำ ให้นักเรียนยืนเป็นแถวยาว 1แถว  เพื่อเตรียมเล่นเกม ครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง จากนั้นนักเรียนฟังคำศัพท์แล้ว ให้วิ่งไปตีกระดาษสีให้ตรงกับเสียงคำศัพท์ที่ได้ยิน เล่นไปเรื่อยๆจนครบทุกคน

Classroom Language: Let’s play game.

11

Day 2

Day 2 ทบทวนเรื่องสี ที่ได้เรียนมาด้วยกิจกรรมการแล่นเกม ที่เน้นความสนใจของนักเรียนที่ละคน อีกทั้งนักเรียนสามารถฟังและตอบคำถาม What colour is this ? 

Classroom Language: Good morning students. 

Good afternoon students. 

12

วีดีโอ: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนฟัง และออกเสียงตามไปพร้อมๆกัน 

Let’s Learn The Colors! by CHU CHU TV

Classroom Language: Colours.

13

ทบทวน: ครูให้นักเรียนทบทวนโดยครูแสดงภาพสีให้นักเรียนดู ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษและเลื่อนหน้าต่อไปพร้อมกับใช้คำถาม what colour is this is?  ให้นักเรียนตอบจนครบทุกสี 

Classroom Language: What colour is this? 

14

กิจกรรม: ครูแสดงสีทั้งุ6สีให้นักเรียนดูโดยครูเตรียมกระดาษสีใส่กระดาษ เป็นเหมือนฉลาก แล้วขยำกระดาษหรือม้วนกระดาษใส่ในกล่องรวมกันไว้  ครูเลือกนักเรียนที่ละ 6 คนออกมาหยิบกระดาษคนละ1 ชิ้น แล้วให้นักเรียนเปิดกระดาษที่ขยำออกพร้อมให้นำเสนอว่าสีอะไรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำไปเรื่อยจนครบนักเรียนทุกคน

Classroom Language: What colour is this? 

15

ทบทวน: ครูทบทวนก่อนหมดเวลา โดยครูจะชี้ไปที่รูปภาพ พร้อมถามนักเรียนว่า What colour is this ?.ให้นักเรียนตอบ ครูสามารถเลือกนักเรียนทีละคนเพื่อตอบคำถามหรือถามทั้งห้องก็ได้ 

Classroom Language: What colour is this? 

16

Credits:

  • Drawings for family, animals and numbers by Pranom Kuaklang.
  • Video by Sven Petersen and Pranom Kuaklang.

เขียนข้อความ