English is Fun: Numbers

เนื้อหา: Numbers

หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับสร้างการเรียนรู้ในระดับ Pre English เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน รู้สึกดีกับวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยกิจกรรมที่เป็น Active Learning ที่เน้นการเรียนรู้และทำกิจกรรม และคำศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษ และมีการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมในเรื่องของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z  เรื่องของสี จำนวนและตัวเลข  สัตว์ ผักและผลไม้ ร่างกาย ครอบครัว ของเล่น และเล่มสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในระดับของ Basic นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรม 2 ครั้งต่อสัปดาห์  วันละ 30 นาที

เป้าหมาย: นักเรียนเรียนรู้ตัวเลข 1-10 โดยเรียนรู้จำนวนในภาษาอังกฤษ และภาษาไทยไปพร้อมๆกัน

Day 1 เรียนรู้จำนวนภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอนับจำนวน1-10 เป็นภาษาไทย   และเรียนรู้การนับพร้อมกับแสดงนิ้วมือ พร้อมฝึกทักษะการฟังพร้อมแสดงนิ้วตามตัวเลขที่นักเรียนได้ยิน 

Day 2 ทบทวนตัวเลขด้วยวิดีโอ และทำกิจกรรมกลุ่มโดยนักเรียนจะต้องเรียงตัวเลขให้ถูกต้องและระบายสีตัวเลขโดยใช้สีที่กำหนดให้ได้ 

1

Day 1

 เรียนรู้จำนวนภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอนับจำนวน1-10 เป็นภาษาไทย   และเรียนรู้การนับพร้อมกับแสดงนิ้วมือ พร้อมฝึกทักษะการฟังพร้อมแสดงนิ้วตามตัวเลขที่นักเรียนได้ยิน 

Classroom Language: Good morning student?

2

ครูเปิดวิดีโอแนะนำ TKR English ให้นักเรียนดู เพื่อเตรียมความพร้อมพี่นักเรียน  พร้อมพูดคุยว่าวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่อง ตัวเลข 1-10 

English is Fun Numbers by Sven Petersen

Classroom Language: Are you ready?

3

กิจกรรม: ครูแสดงตัวเลขบนจอ หลังจากนั้นครูชี้ที่ตัวเลข แล้วพานักเรียนอ่านตาม หนึ่ง สอง สาม …….สิบ  

4

เรียนรู้:ครูอธิบายนักเรียนว่า นักเรียนจะได้ยินและเรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาอังกฤษ  จากนั้นครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู อย่างตั้งใจ และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามวิดีโอ

Numbers animated by Sven Petersen

Classroom Language: Numbers.

5

เรียนรู้: ครูแสดงภาพนิ้วมือให้นักเรียนดู พร้อมชวนนักเรียนแสดงนิ้วตามจำนวนที่ละภาพ พร้อมถามนักเรียนว่า What number is this? ให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นกดเสียงให้นักเรียนฟังว่าถูกต้องหรือไม่ ครูชวนนักเรียนเขียนตัวเลขกลางอากาศที่ละตัว หรือเขียนบนกระดานโดยครูทำเป็นตัวอย่างก่อน 

Classroom Language: What number is this?

6

กิจกรรม: ครูกดที่ตัวเลขให้นักเรียนฟังเสียงพร้อมให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นครูให้นักเรียนแสดงนิ้วตามตัวเลขที่นักเรียนได้ยิน ครูชวนนักเรียนออกเสียง  This is ….(จำนวน)  จากนั้นชวนนักเรียนนับที่นิ้วของตัวเอง โดยจะเริ่มนับ one ก่อนทุกครั้ง  

Classroom Language: This is….

7

เรียนรู้ : ครูแสดงภาพนิ้วมือให้นักเรียนดู พร้อมชวนนักเรียนแสดงนิ้วตามจำนวนที่ละภาพจาก 6-10 จนครบทั้ง พร้อมถามนักเรียนว่า What number is this? ให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นกดเสียงให้นักเรียนฟังว่าถูกต้องหรือไม่  ครูชวนนักเรียนเขียนตัวเลขกลางอากาศที่ละตัว หรือเขียนบนกระดานโดยครูทำเป็นตัวอย่างก่อน 

Classroom Language: What number is this?

8

กิจกรรม: ครูกดที่ตัวเลขให้นักเรียนฟังเสียงพร้อมให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นครูให้นักเรียนแสดงนิ้วตามตัวเลขที่นักเรียนได้ยิน ครูชวนนักเรียนออกเสียง  This is ….(จำนวน) จากนั้นชวนนักเรียนนับที่นิ้วของตัวเอง โดยจะเริ่มนับ one ก่อนทุกครั้ง  

Classroom Language: What number is this?

9

ทบทวน: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกครั้ง พร้อมกับยกนิ้วตามจำนวนที่แสดงบนจอ จนจบวิดีโอ

Numbers animated by Sven Petersen

Classroom Language: Let’s count together. 

10

Day 2

ทบทวนตัวเลขด้วยวิดีโอ และทำกิจกรรมกลุ่มโดยนักเรียนจะต้องเรียงตัวเลขให้ถูกต้องและระบายสีตัวเลขโดยใช้สีที่กำหนดให้ 

สิ่งที่ต้องเตรียม :บัตรตัวเลข Numbers Cards01

Classroom Language: Good morning, How are you?

11

เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอการเขียนให้นักเรียนดูพร้อมชูนิ้วและนับไปพร้อมๆกับวิดีโอ

Hoe many fingers by Super Simple Songs

Classroom Language: Let’s go! 

12

กิจกรรม ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ครูเตรียมบัตรตัวเลข Numbers Cards01 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงตัวเลขให้ถูกต้อง ซึ่งครูจะเปิดหน้าของตัวเลขเอาไว้ให้นักเรียนดูเพื่อทำกิจกรรม  ครูจะให้แต่ละกลุ่มเรียงตัวเลขไปพร้อมๆกัน ครูกดที่ตัวเลขให้นักเรียนฟังแล้วออกเสียงตาม พร้อมกับหยิบบัตรตัวเลขวางที่ตรงกลาง ครูกดที่เสียงให้นักเรียนฟัง จนครบทั้งสิบจำนวน 

Classroom Language: Let’s play. 

13

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่า What number is this? สีของเลข5 คือสีอะไร What colour is this? ให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้น ครูเลื่อนถามตัวเลขต่อไป What number is this? สีของเลข3 คือสีอะไร What colour is this? 

Classroom Language: What colour is this?

14

กิจกรรม: ครูแจกใบงาน Numbers Worksheet ให้นักเรียนระบายสีตัวเลข 1-10 จากสีกำหนดให้ อย่างน้อย 3 สี สามตัวเลข  แล้วให้ครูสุ่มถามที่ละคน ว่านักเรียนระบายสีตัวเลขอะไรบ้าง  ครูถามนักเรียนโดยชี้ไปที่สี และถาม What colour is this? ให้นักเรียนตอบ และถามWhat number is this?  และครูสามารถให้นักเรียนทำในช่วงเวลาว่างหรือนำไปทำเป็นการบ้าน

Classroom Language: Colour the number please.

15

Credits:

  • Drawings for family, animals and numbers by Pranom Kuaklang.
16

เขียนข้อความ