Verbs 2: Irregular verbs

เป้าหมาย :  นักเรียนรู้เเละเข้าใจเกี่ยวกับ Irregular verbs หรือกริยาเปลี่ยนรูป วิธีการใช้และสามารถเเต่งประโยคโดยใช้ Irregular verbs ในTense ต่างๆได้

หัวข้อ :นหนังสือเล่มนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ Irregular verbs  ในTense :  Present tense, Past tense เเละPresent perfect tenseมีเเบบฝึกในส่วนท้ายของหนังสือ

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนเนื้อหา Verb 1และการผันคำกริยาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจากวิดีโอ ประโยค กิจกรรมกลุ่มเเละเเต่งประโยคจากภาพในTense ต่างๆได้

   

Day 2: เรียนรู้ Irregular verbs (กริยาเปลี่ยนรูป)  อธิบายความแตกต่างระหว่างอดีตกาล สำหรับคำกริยาปกติ (เติม ‘-ed’) และอดีตกาลสำหรับคำกริยาไม่ปกติ โดยนักเรียนต้องเรียนรู้การผันคำกริยาในอดีตของแต่ละคำกริยา

Day 3: ทบทวนคำIrregular verbs ผ่านกิจกรรม เรียนรู้การแต่งประโยค ด้วย Irregular verbs ให้เป็น Past tense จากภาพที่เข้าใจ ชัดเจน เเละสามารถแต่งประโยค พร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

Day 4เรียนรู้ประโยคคำถาม “What did you do yesterday?” กิจกรรมกลุ่มเเปลความหมายจากภาพประโยค เเละกิจกรรม True or false

Day 5: เรียนรู้ภาพรวบของการใช้  Present perfect จากประโยค เรียนรู้ Irregular verbs ในรูป Present/ Past/ Present Perfectพร้อมเเต่งประโยค เเละนำเสนอ

Day 6: ทบทวน Irregular verbs จากคำศัพท์ ทบทวน Present tense, Past tense, Present perfect tense จากประโยค เเละเเบบประเมิน

1

Day 1

ทบทวน Future tense, Present tense, Past tense กับ Regular verbs จากวิดีโอ ประโยค กิจกรรมกลุ่มจากการปฏิบัติตามคำสั่งในภาษาอังกฤษเเละเเต่งประโยค Future tense, Present tense, Past tense จากภาพโดยใช้คำศัพท์ today, tomorrow, yesterday เเละ Pronoun (คำสรรพนาม) 

สิ่งที่ต้องเตรียม: ปริ้นการ์ด Beginner 3/4 Cards01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 6

Classroom Language: Good morning class! How are you today?

2

วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอครูบอกนักเรียนว่า ในวิดีโอครู Sven จะพูด ‘You say the missing verb quickly, OK?’ ให้นักเรียนพูดคำกริยาที่หายไปให้เร็วกว่าครู Sven เมื่อพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู จากนั้นถามว่านักเรียนจำคำกริยาเเละประโยคอะไรได้บ้างจากวิดีโอ ให้นักเรียนออกเสียงของคำหรือประโยคที่นักเรียนจำได้ พร้อมกับบอกความหมาย คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Say the verbs quickly by Sven Petersen

Classroom Language: Say the words quickly!

3

ทบทวน : ครูเลือกนักเรียน 3 คน ออกเสียงประโยคคนละ 1 ประโยค เเละบอกความหมายของประโยค จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดกันว่าประโยคใดคือ Future tense, Present tense เเละ Past tense พร้อมให้เหตุผล คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Classroom Language: Read and translate.

4

กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน  ให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านประโยคภาษาอังกฤษที่โชว์บนหน้าจอ จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับประโยคที่อ่านเเละปฏิบัติตาม ให้เวลา5 นาที ซึ่งครูเป็นผู้ตรวจสอบว่าเเต่ละกลุ่มทำถูกต้องหรือไม่

Write a sentence using tomorrow, today or yesterday + pronoun + plus verb

For example:

Classroom Language: Read the English sentence. 

5

กิจกรรม : ให้นักเรียนนั่งอยู่ในกลุ่มเดิม โชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละบอกว่าเเต่ละกลุ่มจะได้รับเซตรูปภาพ Beginner 3/4 Cards01 กลุ่มละ 3 ภาพ ตามที่เห็นบนหน้าจอ ตามหมายเลขกลุ่มเดิมจากหน้าที่เเล้ว ครูเเจกเซตรูปภาพให้เเต่ละกลุ่ม เเละบอกว่าสมาชิกในกลุ่มต้องพูดคุยตกลงกันว่าใครจะเลือกภาพไหน เพื่อนำไปเเต่งประโยคให้ครบทั้ง 3 Tense คือ Future tense, Present tense เเละ Past tense โดยให้ใช้คำศัพท์ today, tomorrow, yesterday เเละ Pronoun (คำสรรพนาม) ในประโยคทั้ง 3 Tense เมื่อได้ตกลงกันได้เเล้ว ให้สมาชิกเเต่ละคนในกลุ่มเเต่งประโยค เลือก 1 กลุ่มออกมานำเสนอ ให้ครูเป็นผู้ตรวจสอบว่ากลุ่มที่เหลือเเต่งประโยคครบทั้ง 3 Tense ถูกต้องหรือไม่

Classroom Language: Time for group work!

6

Day 2

เรียนรู้ Irregular verbs จากวิดีโอ กิจกรรมใบ้คำศัพท์จากภาพเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ Irregular verbs เรียนรู้ความเเตกต่างของ Regular verbs เเละ Irregular verbs จากวิดีโอ คำศัพท์เเละพูดคุยกันถึงความเเตกต่าง เมื่ออยู่ในรูปปัจจุบันเเละอดีต เรียนรู้คำศัพท์ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน (Present) เเละอดีต (Past) จากการออกเสียง เเปลความหมายของคำศัพท์ เเละใบงาน 

สิ่งที่ต้องเตรียม : ปริ้นใบงาน Beginner 3/4  Worksheet01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 19

Classroom Language: Good morning! How are you today?

7

วิดีโอ : ครูพูดคุยกับนักเรียนเเละบอกว่า ให้ดูและจำสิ่งที่เห็นในวิดีโอให้ได้มากที่สุดเท่าที่นักเรียนจำได้ ครูเปิดวิดีโอ เมื่อดูจบเเล้ว ถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบ้าง สุ่มให้นักเรียนตอบหลังจากดูวิดีโอ ถ้านักเรียนจำไม่ได้ ครูสามารถเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูอีกครั้ง จากนั้นครูและนักเรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพในวิดีโอ ว่าคือกริยาคำใด

Pictures of verbs by Sven Petersen

Classroom Language: Are you ready for the video?

 8

กิจกรรม: ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเดาคำกริยาเป็นภาษาไทยจากภาพ เลือกนักเรียน 10 คน ออกมายืนเป็นเเถวหน้ากระดาน ที่หน้าชั้นเรียน โดยต้องยืนหันหลังให้โทรทัศน์ เพื่อเดาคำกริยาจากเพื่อน ๆ ที่ใบ้ท่าทาง โดยครูจะเลื่อนสไลด์ภาพคำกริยาที่หน้าจอทีละภาพ เพื่อนที่ไม่ได้ออกมาจะทำหน้าที่ใบ้คำศัพท์จากภาพที่เห็น ให้นักเรียนคนเเรกของเเถวตอบก่อน ถ้าคนเเรกตอบถูกต้องเเล้ว ให้กลับไปนั่งที่เเละช่วยเพื่อน ๆ ใบ้ท่าทางจากภาพ ครูเลื่อนภาพถัดไป ให้นักเรียนทำเหมือนเดิมไปเรื่อย ๆ จนครบทุกภาพ 

Classroom Language: Are you ready to play?

9

เรียนรู้ : ครูเปิดภาพ คำศัพท์ภาษาไทยเเละอังกฤษให้นักเรียนทั้งห้องดู ถามนักเรียนว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในกิจกรรมที่ผ่านมา  เเละถามต่อว่าคำเหล่านี้ เราเรียกว่าอะไร ให้นักเรียนยกมือตอบ จากนั้นครูและนักเรียนสรุปด้วยกันว่าภาพเเละคำที่นักเรียนเห็นเรียกว่า “คำกริยา” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “verb 

Classroom Language: Are you ready to learn new words?

10

เรียนรู้ : ครูโชว์คำกริยาที่ในรูปปัจจุบันให้นักเรียนดู เเละให้พยายามออกเสียงด้วยตนเองก่อน เมื่อนักเรียนออกเสียงเเล้ว คลิ๊กที่คำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตามทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ

Classroom Language: Try to say it by yourself.

11

วิดีโอ : ครูบอกนักเรียนว่าให้ตั้งใจดูวิดีโอว่าเกี่ยวกับอะไร เเละในวิดีโอครู Sven จะพูด ‘Now, it’s your turn, say the words!’ ให้นักเรียนพูดคำกริยาจากภาพที่เห็นในวิดีโอ เมื่อพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู จากนั้นถามนักเรียนว่าวิดีโอพูดถึงอะไร เเละจำคำกริยาอะไรได้บ้างจากวิดีโอ

Past tense by Sven Petersen

Classroom Language: Time for a video!

12

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนดูภาพเเละคำศัพท์ของ Regular verbs และ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปของปัจจุบันเเละอดีตให้นักเรียนดู ครูเเละนักเรียนพูดคุยถึงความเเตกต่างของ Regular verbs และ Irregular verbs คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Classroom Language: Regular verb and irregular verb. 

13

เรียนรู้ : ครูแสดง Irregular verbs เเละ Regular verbs ให้นักเรียนสังเกตความเเตกต่าง พร้อมยกมือนำเสนอสิ่งที่นักเรียนเห็นให้ครูและเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

Classroom Language: Raise your hand to answer.

14

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านประโยคที่เห็นด้วยตนเอง จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับ Irregular verb หรือ กริยาเปลี่ยนรูป จากประโยคที่อ่าน

Irregular verb 

กริยาเปลี่ยนรูป คือ จะเปลี่ยนเมื่ออยู่ในรูปของอดีต เเละไม่เติม -ed

Classroom Language: Please read this sentence.

15

เรียนรู้ : ครูเเละนักเรียนพูดคุยถึงความแตกต่าง ของรูปภาพที่ 1และที่ 2 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นบอกนักเรียนว่า ภาพที่ 1 ‘eat’ คือคำกริยาที่อยู่ในรูปปัจจุบัน เเละภาพที่ 2 ‘ate’ คือคำกริยาที่อยู่ในรูปของอดีต เราเรียกว่า Irregular verb หรือกริยาเปลี่ยนรูป

Classroom Language: Irregular Verb.

16

เรียนรู้ : ครูเปิดภาพเเละคำศัพท์จากวิดีโอให้นักเรียนดูทีละภาพ ให้นักเรียนพยายามออกเสียงคำศัพท์พร้อมบอกความหมายด้วยตนเอง จากนั้นเล่นเสียงให้ฟังเเละให้นักเรียนออกเสียงตาม ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกภาพ

Classroom Language: Try to read and translate.

17

เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปปัจจุบันเเละอดีตให้นักเรียนดู สุ่มนักเรียนออกเสียงของคำศัพท์จนครบทุกคำ  คลิ๊กที่คำศัพท์เพื่อฟังเสียง

Classroom Language: Read the verbs.

18

กิจกรรม : ครูเเจกใบงาน Beginner 3/4  Worksheet01 ให้นักเรียน ให้นักเรียนนำ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปของอดีตต่อไปนี้ เติมลงในตารางให้ถูกต้อง  เฉลย

Classroom Language: Are you ready for the worksheet?

19

Day 3

ทบทวน Irregular verbs จากวิดีโอ ออกเสียงเเละเเปลความหมายของคำศัพท์ เรียนรู้การใช้ Irregular verbs กับ Present tense, Past tense จากภาพ ประโยค กิจกรรมคู่เเต่งประโยคจากคำศัพท์ Irregular verbs ให้เป็น Past tense เเละนำเสนอหน้าชั้นเรียน

Classroom Language: Good morning class! How are you today?

20

วิดีโอ : ก่อนเปิดวิดีโอ ครูบอกนักเรียนว่าในวิดีโอครู Sven จะพูดคำศัพท์ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน เเละให้นักเรียนพูดคำศัพท์ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปอดีต เช่น ถ้าครู Sven พูด ‘sit’ นักเรียนต้องพูดว่า ‘sat’ เมื่อนักเรียนเข้าเเล้ว ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู

Past tense by Sven Petersen

Classroom Language: Past tense.

21

ทบทวน : ครูโชว์ Irregular verbs ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน (Present tense) บนหน้าจอ เเล้วให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อทำกิจกรรมโดยครูจะให้นักเรียนบอกคำกริยา Irregular Verbs ที่อยู่ในรูปของอดีต (Past tense)ให้เร็วที่สุด ครูเลือกถามนักเรียนทีละคน โดยครูจะเป็นคนบอกคำกริยา Irregular verbs  ที่อยู่ในรูปปัจจุบันก่อน เเล้วให้นักเรียนบอกคำกริยา Irregular verbs ที่อยู่ในรูปของอดีต ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน คลิ๊กที่เครื่องหมายคำถาม ? เพื่อดูคำตอบ กิจกรรมนี้ควรทำให้ให้เร็วเพื่อความสนุก

Classroom Language: I say sit – you say….?

22

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนพยายามอ่านประโยค เเละเเปลความหมายของประโยค คลิ๊กที่ประโยคเพื่อฟังเสียง

I ate an apple.

Classroom Language: Try to read and translate.

23

เรียนรู้ : โชว์ภาพเเละประโยคให้นักเรียนดู ถามนักเรียนว่าเเต่ละประโยคเเละเเต่ละภาพเเตกต่างกันอย่างไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูความเเตกต่างของประโยค เเละบอกนักเรียนว่ากริยาที่ใช้ในประโยค ‘eat’ คือ ‘Irregular verb’ ปรโยค ‘I eat an apple’ คือ Present tense เเละ ประโยค ‘I ate an apple’ คือ Past tense

Classroom Language: Do you remember this verb? 

24

เรียนรู้ : โชว์ภาพให้นักเรียนดูเเละถามว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไร เเละให้นักเรียนอ่านประโยคเเล้วจับคู่รูปภาพกับประโยคที่อ่าน บอกความหมายของประโยค เเละถามว่าประโยคใดคือ Present tense ประโยคใดคือ Past tense คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ

Classroom Language: What does she do?

25

 ทบทวน : ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ตัดการ์ด Beginner 3/4 Cards02 เเละเเจกนักเรียนคู่ละ 1 เเผ่น ให้นักเรียนแต่ละคู่แต่งประโยค 1 ประโยค โดยใช้ Irregular verbs ที่อยู่ในรูป Past tense ให้สอดคล้องกับภาพ เเละเขียนลงสมุดหรือกระดาษพร้อมแปลความหมายของประโยค ให้เวลา 3 นาที จากนั้นให้เเต่ละคู่ออกมานำเสนอประโยคที่หน้าชั้นเรียน คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Classroom Language: Make a sentence.

26

Day 4

ทบทวน Irregular verbs จากการเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน (Present) เเละอดีต (Past) จากภาพ เเละกิจกรรม Team work พูดคุยกันว่าคำใดที่นักเรียนในห้องเขียนผิดมากที่สุด กิจกรรมท้าทายโดยให้นักเรียนเห็นคำเเปลของคำศัพท์บางคำเเล้วเเปลประโยค กิจกรรมท้าทายจากประโยคคำถาม “What did you do yesterday?” โดยต้องตอบตามความเป็นจริง กิจกรรมกลุ่มเเปลความหมายจากประโยค เเละกิจกรรม True or false

สิ่งที่ต้องเตรียม : ปริ้นการ์ด Beginner 3/4 Cards03 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 33

Classroom Language: Hello everyone! How are you today?

27

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนนำสมุดเเละดินสอขึ้นมาเพื่อทบทวนคำศัพท์ให้ตนเอง บอกนักเรียนว่า เมื่อเห็นภาพที่ครูโชว์ ให้นักเรียนเขียน Irregular verbs ที่อยู่ในรูป Present tense เเละ Past tense เมื่อพร้อมเเล้วเลื่อนหน้าถัดไปเพื่อทำกิจกรรม 

Classroom Language: Are you ready?

28

เรียนรู้ : ให้นักเรียนเขียนคำกริยา Irregular verbs ที่อยู่ในรูป Present tense เเละ Past tense จากภาพ เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว โชว์ภาพสไลด์เเรกให้นักเรียนดู ให้เวลาภาพละ 1 นาที เเล้วเลื่อนสไลด์ถัดไป ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกภาพ จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบหน้าถัดไปว่าเขียนถูกกี่คำ 

Classroom Language: Write write the verbs in present and past tense. 

29

เรียนรู้ : ครูโชว์คำตอบให้นักเรียนดูเเละถามว่า นักเรียนเขียนถูกกี่คำ เเละถามต่อว่าคำไหนที่นักเรียนส่วนใหญ่เขียนผิด ให้เวลานักเรียน 5 นาที เพื่อพูดคุยกันเเละหาว่าคำไหนที่เขียนผิดเยอะที่สุด เเล้วออกมาเขียนที่หน้ากระดาน 

Classroom Language: Which word did most students get wrong?

30

เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่าเราจะทำกิจกรรมที่ท้าทายกัน โดยนักเรียนจะได้เห็นคำเเปลของบางคำ จากนั้นเเปลความหมายของประโยค เเละใช้คำถาม ‘Are you ready?’ โชว์ทีละไลด์ ช้า ๆ ไปเรื่อย ๆ เเละให้นักเรียนพยายามจำคำที่เห็นเเต่ละไลด์ เเละความหมายของประโยคในสไลด์สุดท้าย

Classroom Language: Are you ready?

31

เรียนรู้ : นี่คือกิจกรรมท้าทายอีกหนึ่งกิจกรรม ให้นักเรียนอ่านประโยคคำถามที่หน้าจอเเละตอบคำถามตามความจริง ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาเขียนคำตอบที่กระดานดำ 

“What did you do yesterday?”

Classroom Language: Answer the question.

32

กิจกรรม : ครูปริ้น Beginner 3/4 Cards03 ให้แต่ละกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับบัตรรูปภาพ แต่ละกลุ่มจะช่วยกันแปล เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน ซึ่งครูจะถามแต่ละกลุ่ม: วันนี้คุณทำอะไร / คุณเขียนอะไรที่บ้าน / คุณให้อะไรแก่แจ็คและให้นักเรียนนำเสนอคำตอบ

Classroom Language: Work in groups.

33

เรียนรู้ :โชว์ประโยคให้นักเรียนดูทีละประโยค เเละถามนักเรียนว่าประโยคที่นักเรียนเห็นเป็น ‘True or False’ – ‘จริงหรือเท็จ’ ให้อ่านออกเสียงเเละช่วยกันเเปลเเล้วพูดคุยกันว่าประโยคที่เห็นคือ True หรือ False จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าประโยคใดคือ Future tense, Present tense, Past tense

He reads an English book.

I saw a pig fly.

She will eat a pen.

Classroom Language: True or false.

34

Day 5

เรียนรู้ภาพรวมของการใช้  Present Perfect จากประโยค เรียนรู้ Irregular verbs ในรูป Present/ Past/ Present Perfect พร้อมเเต่งประโยค เเละนำเสนอ

สิ่งที่ต้องเตรียม : ปริ้นการ์ด Beginner 3/4  Worksheet02 เเละเเบบประเมินการออกเสียง Beginner 3/4 Verbal Assessment01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 45

Classroom Language: Good morning student! How are you today?

35

เรียนรู้ : ในภาษาอังกฤษเราจะพูดถึงรูปของกริยา 3 เเบบ บ่อย ๆ นั้นคือ Basic form, Past form เเละ Present perfect form ความเเตกต่างระหว่าง Past simple tense เเละ Present perfect tense  ยากที่จะอธิบายให้เข้าใจ จึงไม่ได้เน้นเนื้อหาของ Present perfect tense มากในหนังสือเล่มนี้ ในบทเรียนต่อไปนี้จะเป็นภาพรวบเเบบคร่าว ๆ ของการใช้ Present perfect tense เเละตัวอย่างการเปลี่ยนของกริยาเมื่อยู่ใน Present perfect tense บทเรียนนี้เป็นเรื่องที่ยาก ถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจเรื่อง Past simple tense ครูสามารถตัดบทเรียนนี้ออกได้

Present Perfect

an advanced lesson

Classroom Language: Present Perfect Tense.

36

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนอ่านประโยคที่หน้าจอด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนอ่านเเล้ว บอกนักเรียนว่า เมื่อเราใช้ ‘have/has’ กับ Irregular verbs กริยาจะเปลี่ยนรูป เเล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนเห็นหรือไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปในประโยคสุดท้าย ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันเกี่ยวกับกริยาที่เปลี่ยนไปเป็น Tense ใหม่ นั่นคือ Present perfect tense คำอธิบายเพื่อเติมสำหรับครู คำอธิบายเพื่อเติมสำหรับครู

Now I eat a chicken.

Yesterday, I ate a chicken.

I have eaten a chicken.

Classroom Language: Read and discuss.

37

เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่า เมื่อเราใช้ ‘have’ ก่อนกริยาหลัก เช่น ในประโยค ‘I have eaten.’ เราจะไม่ใช้กริยาที่อยู่ในรูป Past tense เเต่เราจะใช้กริยาที่อยู่ในรูป Present perfect หรือที่เราเรียกกันว่า ‘กริยาช่อง 3’ ดังตัวอย่าง eat – ate – eaten ในภาษาไทยเราเรียกว่า “การผันกริยา” เพราะฉะนั้นประโยค ‘I have eaten.’ คือ Present perfect tense 

Classroom Language: eat – ate – eaten.

38

เรียนรู้ : ครูถามนักเรียนว่ากริยา ‘ride’ เเปลว่าอะไรให้นักเรียนยกมือขึ้นตอบ เเละถามต่อว่าเมื่ออยู่ในรูป Past tense จะเปลี่ยนเป็นอะไร เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อดูคำตอบ

Classroom Language: Can you answer?

39

เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่าการเดากริยาใน Present perfect หรือกริยาช่อง 3 ไม่ใช่เรื่องง่าย เเล้วถามนักเรียนว่าจำ Present tense ของ ‘cut’ ได้หรือไม่ เเละให้นักเรียนลองเดาว่า ‘cut’ เมื่ออยู่ในรูป Present perfect จะเปลี่ยนเป็นอะไร เลื่อนหน้าถัดไปเพื่อดูคำตอบ

Classroom Language: Can you read the words?

40

ประเมินผล : ครูเเจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่น ให้นักเรียนนำประโยคต่อไปนี้ เติมลงในตารางเเต่ละ Tense ให้ถูกต้อง

Classroom Language: What is past tense for ‘cut’?

41

เรียนรู้ : ครูให้นักเรียนทุกคนออกเสียงคำกริยา ‘cut’ ทั้ง 3 ช่อง พร้อกัน คลิ๊กที่คำศัพท์เพื่อฟังเสียง คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

Classroom Language: Can you pronounce the words?

42

เรียนรู้ : ให้นักเรียนพยายามอ่านประโยคเเละทำความเข้าใจว่าประโยคที่เห็นเเปลว่าอะไรด้วยตนเอง จากนั้นเลือกนักเรียน 1-2 คน เเปลประโยคเป็นภาษาไทย เเละถามว่าประโยคใดคือ Present tense ประโยคใดคือ Past tense เเละประโยคใดคือ Present perfect tense คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู 

She goes to school.

Yesterday, she went to school.

She has gone to school.

Classroom Language: Try to read and translate.

43

เรียนรู้ : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา บอกว่าให้ฝึกเเต่งประโยคที่อยู่ใน Present tense, Past tense and Present perfect tense จากคำศัพท์ที่เห็นบนหน้าจอ โดยใช้ I … / Yesterday I … –/I have … นักเรียนจะต้องเขียนทั้งหมด 3 ประโยค เมื่อเสร็จเเล้วเลือกนักเรียน 4 คน มาออกเสียงประโยคที่ได้เเต่ง คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

I go/ went/ have gone to school.

Classroom Language: Make a sentence.

44

กิจกรรม : เเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน เเละเเจกใบงานให้กลุ่มละ 1 เเผ่น  ให้สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันเเละเลือก Irregular verbs  3 คำ เพื่อเเต่งประโยคเหมือนหน้าที่เเล้ว โดยใช้ ‘I’, ‘you’ หรือ ‘he/she’ นั่นคือ สมาชิกทั้ง 3 คน ในกลุ่มจะได้เเต่งประโยค คนละ 3 ประโยค จากกริยาที่กลุ่มของตนเองเลือก ให้เเต่ละกลุ่มพูดคุยเเละช่วยกันเเต่งประโยค เมื่อเสร็จเเล้ว ให้สมาชิกเเต่ละคนในกลุ่มเลือกกริยา 1 คำที่ตนเองได้เเต่งประโยคเเละนำเสนอทีละคน พร้อมกับให้คะเเนนการออกเสียงด้วย เเบบประเมินการออกเสียง

Classroom Language: Are you ready for the group work?

45

Day 6

 ทบทวน Irregular verbs จากคำศัพท์ ทบทวน Present tense, Past tense, Present perfect tense จากประโยค เเละเเบบประเมิน

สิ่งที่ต้องเตรียม : ปริ้นการ์ด Beginner 3/4 Evaluation01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 49

Classroom Language: Good morning! How are you today?

46

ทบทวน : ครูให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ทีละคนไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำศัพท์ จากนั้นให้ออกเสียงพร้อมกันอีกรอบพร้อมกับเเปลความหมายของคำศัพท์

Classroom Language: Say the words and translate.

47

ทบทวน : ครูให้นักเรียนอ่านเเละเเปลประโยคที่หน้าจอด้วยตนเองก่อน ถ้านักเรียนอ่านไม่ถูกต้อง คลิ๊กที่ประโยคเพื่อฟังเสียง เเล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม เเละถามว่านักเรียนจำได้หรือไม่ ประโยคใดคือ Present tense ประโยคใดคือ Past tense เเละประโยคใดคือ Present perfect tense

Now I eat a chicken.

Yesterday, I ate a chicken.

I have eaten a chicken.

Classroom Language: Read and translate.

48

ประเมินผล : ครูให้นักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาเเละนั่งห่าง จากนั้นครูเเจกเเบบประเมิน Beginner 3/4 Evaluation01 ให้นักเรียนทุกคน เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ครูบอกนักเรียนดังนี้

ข้อ 1-5 ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังเเละให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามเสียงได้ยิน

ข้อ 6 ให้นักเรียนเเปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อ 7 ให้นักเรียนเเปลประโยคเป็นภาษาไทย

Classroom Language: Now it’s time for the test.

49

Credits:

  • Pictures: Ceili Ayoung
50

เขียนข้อความ