English is Fun: Toys

หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับสร้างการเรียนรู้ในระดับ Pre English เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน รู้สึกดีกับวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยกิจกรรมที่เป็น Active Learning ที่เน้นการเรียนรู้และทำกิจกรรม และคำศัพท์บางคำในภาษาอังกฤษ และมีการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมในเรื่องของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z  เรื่องของสี จำนวนและตัวเลข  สัตว์ ผักและผลไม้ ร่างกาย ครอบครัว ของเล่น และเล่มสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ในระดับของ Basic นักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาที่เคยได้เรียนรู้แล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งใช้เวลาในการทำกิจกรรม 2 ครั้งต่อสัปดาห์  วันละ 30 นาที

เนื้อหา: Toys

เป้าหมาย: นักเรียนเรียนรู้เรื่อง Toys ของเล่นในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

Day 1 วิดีโอแนะนำเนื้อหาในส่วนของ Pre English เรียนรู้ในเรื่องToys ของเล่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะเรียนรู้จากการฟังและออกเสียง พร้อม ถามตอบนักเรียนว่าคืออะไรในภาษาอังกฤษ และทบทวนเรื่องของสีที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาและทำกิจกรรมนักเรียนหาบัตรภาพที่ขาดหายไปกับเพื่อนในห้องเรียน

Day 2 ทบทวนเรื่องของเล่น Toys  ด้วยวิดีโอ และแนะนำของเล่นตัวต่อ ผ่านกิจกรรมการนับจำนวนของตัวต่อ และนักเรียนต้องบอกชื่อของเล่นที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของตัวต่อให้ได้ และเรียนรู้การบอกประโยค I like ของเล่น  เป็นภาษาอังกฤษได้

1

Day 1

 วิดีโอแนะนำเนื้อหาในส่วนของ Pre English เรียนรู้ในเรื่องToys ของเล่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะเรียนรู้จากการฟังและออกเสียง พร้อม ถามตอบนักเรียนว่าคืออะไรในภาษาอังกฤษ และทบทวนเรื่องของสีที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาและทำกิจกรรมนักเรียนหาบัตรภาพที่ขาดหายไปกับเพื่อนในห้องเรียน

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : EIF Toys Card 1 

Classroom Language: Good morning!

2

ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ หลังจากวิดีโอจบ ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบทีละคน  นักเรียนชอบเล่นอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบ จากนั้นครูชวนนักเรียนไปดูว่ามีของเล่นอะไรบ้างที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ ครูเลื่อนหน้าต่อไป

English is Fun Toys by Sven Petersen

Classroom Language: Toys.

3

เรียนรู้: ครูเปิดรูปภาพของเล่นทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีอะไรบ้าง ครูถามนักเรียนว่า ชี้ไปที่รูปภาพพร้อมถามว่านี้คืออะไรให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน  มีสีอะไร ใครชอบเล่นของเล่นอะไรบ้าง ครูสามารถสุ่มถามนักเรียนหรือให้นักเรียนยกมือตอบ เมื่อครบทุกภาพแล้ว ครูพูดคุยกับนักเรียนว่า เราจะเรียนรู้ของเล่นภาษาอังกฤษว่าเรียกว่าอย่างไร ในหน้าต่อไป

4

เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ หลังจากวิดีโอจบนักเรียน ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกมือตอบทีละคน 

English is Fun Toys Animation by Sven Petersen

Classroom Language: Toys.

5

เรียนรู้: ครูเปิดภาพของเล่น ถามนักเรียนว่านักเรียนจำชื่อของเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ โดยครูชี้ไปที่รูปภาพถามนักเรียนทีละรูป ถ้าจะฟังเสียงให้คลิ๊กที่รูปภาพ

Classroom Language: What is this?

6

เรียนรู้: ครูเปิดภาพทีละรูปแล้วครูถามนักเรียน What is this ? และ What color is this? ให้นักเเรียนยกมือตอบ หรือสุ่มถามนักเรียน  หลังจากนั้นจึงกดที่รูปภาพเพื่อตรวจคำตอบ ให้นักเรียนฟังและออกเสียงพร้อมกัน 

Classroom Language: What is this?

7

กิจกรรม: ครูเตรียม EIF Toy Card 1 บัตรรูปภาพของเล่นพร้อมตัดตามรอยประ วางไว้ตรงกลางห้อง ครูให้นักเรียนออกมาหยิบบัตรที่ละคนจนหมด จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนหาบัตรภาพที่ขาดหายไปกับเพื่อนในห้อง ภาพไหนเสร้จแล้วให้นักเรียนนั่งลง (ในช่วงที่นักเรียนหาบัตรภาพ ครูสามารถให้นักเรียนออกเสียงถามเพื่อนเพื่อให้ได้ภาพที่หายไปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ )

Classroom Language: A toy you like.

8

Day 2

ทบทวนเรื่องของเล่น Toys  ด้วยวิดีโอ และแนะนำของเล่นตัวต่อ ผ่่านกิจกรรมการนับจำนวนของตัวต่อ และนักเรียนต้องบอกชื่อของเล่นที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของตัวต่อให้ได้ และเรียนรู้การบอกประโยค I like ของเล่น  เป็นภาษาอังกฤษได้

Classroom Language: Are you ready to learn?

9

ทบทวน: ครูพูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับของเล่นที่เราได้ดูในครั้งที่ผ่านมา  ครูให้นักเรียนพยายามพูดตามที่คุณเสว็นในวิดีโอ นักเรียนสามารถททำได้หรือไม่ จากนั้นครูเปิดวิดีโอ

English is Fun Toys Animation by Sven Petersen

Classroom Language: Toys.

10

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่านี้คืออะไร ให้นักเรียนยกมือตอบ ถ้านักเรียนไม่รู้จักครูบอกว่านี่คือ เลโก้  ครูถามนักเรียนว่า เลโก้สามารถทำอะไรได้บ้าง พร้อมถามนักเรียนว่ามีเลโก้ ทั้งหมดกี่ชิ้น ครูชวนนักเรียนนับเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชี้ไปที่รูปภาพ พร้อมนับจำนวนพร้อมกัน

Classroom Language: LEGO.

11

กิจกรรม: ครูถามนักเรียนว่า เลโกเป็นสีอะไร  มีจำนวนกีชิ้น หลังจากนั้นคลิ๊กที่ Question ถามนักเรียนว่า มีของเล่นอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเลโก้ ให้นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจึงคลิ๊กที่ Answer พร้อมกับตอบเป็นภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่ภาพหากต้องการฟังเสียงอีกครั้ง

Classroom Language: What is this?

12

ถามนักเรียนว่า มีของเล่นอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเลโก้ ให้นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจึงคลิ๊กที่ Answer พร้อมกับตอบเป็นภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่ภาพหากต้องการฟังเสียงอีกครั้ง

Classroom Language: What is this?

13

ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบ้าง คิดว่าเป็นรูปที่อยู่ที่ไหน ให้นักเรียนยกมือตอบ และบอกนักเรียนว่าเป็นรูปที่อยู่ร้านขายของเล่น ต่อไปให้นักเรียนฟังว่า เด็กผู้ชายเขาพูดว่าอะไร ครูกดที่ Classroom language ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเดาและแปลว่าอะไร  

Classroom Language: I like the red car.

14

เรียนรู้: ครูแนะนำนักเรียนเรื่องประโยคที่เราจะใช้ 2 ประโยค คือ “I like …. the red car.”

Classroom Language: I like the red car.

15

กิจกรรม: ครูเปิดภาพรูปของเล่นทั้งหมดให้นักเรียนดูและเลือกนักเรียน1 คนให้ออกไปหน้าชั้นเรียนพร้อมออกไปชี้ พร้อมกับนำเสนอ ว่า I like (ของเล่น) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับนำเสนอเรื่องของสีในของเล่นที่นักเรียนเลือกด้วย  

Classroom Language: I like.

16

Credits:

  • Drawings for family, animals, colours, numbers and toys by Pranom Kuaklang.
17

เขียนข้อความ