Word families with e

เป้าหมาย: ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์ใน Word family at และเรียนเรื่องเสียงสระ e ด้วยคำศัพท์ใน Word family en, et, ed และ eg เช่น hen, jet, bed และ leg 

หัวข้อ: หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องเสียงสระ a ตามด้วยการเรียนเสียงสระ e นักเรียนจะได้เรียนคำที่ลงท้ายเหมือนกัน เราเรียกว่า Word family ซึ่งนักเรียนจะได้หัดการนำพยัญชนะตัวแรกผสมกับ Word family at, en, et, ed และ eg แล้วจะเกิดคำศัพท์ที่มีความหมาย ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์ hat, bat, cat, rat, fat, mat ใน Word family at

Day 2: เรียนเรื่องเสียงสระ e ด้วยคำศัพท์ใน Word family en โดยใช้วีดีโอ กิจกรรมการผสมคำ และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไป

Day 3: เรียนเรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family et โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยิน และกิจกรรมฟังและเลือกคำลงท้ายที่ถูกต้อง

Day 4: เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family ed โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและเลือกภาพให้ตรงกับเสียง และกิจกรรมวาดรูปภาพประกอบคำศัพท์

Day 5: เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word familiy eg โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยิน และกิจกรรมจับคู่คำศัพท์และรูปภาพ

Day 6: ทบทวน และประเมินผล ด้วยการเขียนคำศัพท์ที่ได้ยิน และการแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

1

Day 1

ทบทวนเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์ hat, bat, cat, rat, fat, mat ใน Word family at 

2

วีดีโอ at: ให้นักเรียนตั้งใจฟังวิธีการออกเสียงจากวีดีโอ และพยายามอ่านคำศัพท์พร้อมกันในตอนท้ายของวีดีโอ ครูสามารถหยุดวีดีโอตรงตอนท้ายเพื่อให้นักเรียนพยายามอ่านคำศัพท์

The ‘at’ word family By Sven Petersen

Classroom Language: Listen carefully.

3

คำศัพท์: ให้นักเรียนพยายามสะกด Word family at พร้อมกัน ก่อนที่จะเล่นเสียงบนสไลด์ให้นักเรียนฟังด้วยการแตะหรือคลิ๊กบนรูปภาพ หากนักเรียนยังไม่มั่นใจในการสะกด บอกให้นักเรียนสะกดคำศัพท์ตามสไลด์อีกครั้ง

4

กิจกรรมจับคู่: จับกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน แจกบัตรภาพและบัตรคำ Beginner 1/2 Cards01 ให้กลุ่มละ 1 ชุด คว่ำบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ เปลี่ยนกันหงายบัตรคนละ 2 บัตรเพื่อจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ หากจับคู่ได้ให้เก็บไว้กับตัว และมีสิทธิ์เล่นอีกครั้ง หากจับคู่ไม่ได้ให้คว่ำบัตรทั้ง 2 ใบให้อยู่ที่เดิม แล้วเปลี่ยนให้คนถัดไปเล่น เล่นแบบเดิมจนบัตรหมด ใครจับคู่ได้มากสุดคือคนชนะ

Classroom Language: Let’s play.

5

ฝึกเขียน: ให้นักเรียนนั่งอยู่ในกลุ่มเดิม นำบัตรคำมาช่วยกันจับคู่กับภาพ ช่วยกันฝึกหัดออกเสียงคำศัพท์ เขียนคำศัพท์ทั้งหมดลงในสมุด และแปลเป็นภาษาไทยตามภาพที่เห็น เสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอคำศัพท์และคำแปลที่ตนเองได้เขียนลงในสมุด ให้ครูช่วยนักเรียนในการเขียนภาษาไทยหากนักเรียนเขียนไม่ถูก

Skærmbillede 2019-10-29 09.12.11

Classroom Language: What is this in Thai?

6

Day 2

เรียนเรื่องเสียงสระ e ด้วยคำศัพท์ใน Word family en โดยใช้วีดีโอ กิจกรรมการผสมคำ และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไป

 7

วีดีโอ en: บอกนักเรียนให้ตั้งใจดูวีดีโอเมื่อแจ๊คสอนคำศัพท์ต่างๆ หลังจากที่แจ๊คสอน แจ๊คจะขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทบทวน ให้นักเรียนลองอ่านคำศัพท์ที่ปรากฎบนวีดีโอ

Word Family -en | Phonics Song for Kids | Jack Hartmann

คำศัพท์มีดังนี้ den ถ้ำ, men ผู้ชาย(หลายคน), ben เบน(ชื่อคน) hen แม่ไก่, pen ปากกา, ten สิบ, Gwen เกวน(ชื่อคน), wren นกกระจิบ, when เมื่อไหร, Glen เกรน (ชื่อคน) หรือหุบเขาแคบๆ ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘en’?” en ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘en’?

8

สะกด en: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

en

Classroom Language: Can you spell this?

9

What are these in English?: ครูถามนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร เสร็จแล้วเลื่อนสไลด์ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เล่นเสียงบนรูปหรือคำศัพท์ให้นักเรียนฟังทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล้วลองให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 3 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน

Classroom Language: What are these in English?

10

สไลด์ภาพและคำศัพท์: เลือกนักเรียนออกมา 2 คน คนแรกให้เลื่อนสไลด์ที่ 1  ให้ได้คำศัพท์ นักเรียนคนที่ 2 เลี่ยนสไลด์ที่ 2 ให้ภาพตรงกับคำศัพท์ที่นักเรียนคนแรกได้สร้างไว้ ครูถามเพื่อนในห้องว่าคำศัพท์และรูปภาพตรงกันถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียน 1 คนที่นั่งอยู่ออกมาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อถูกต้องแล้วให้นักเรียนสะกดคำศัพท์พร้อมกันและแปลเป็นภาษไทย เช่น h-en hen แม่ไก่

Slides no. 1
Slides no. 2

Classroom Language: Repeat after the sounds.

11

เติมตัวอักษร: แจก Beginner 1/2 Worksheet01 ให้นักเรียนเติมตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ตรงกับภาพด้านซ้ายมือ หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนสะกด และแปลคำศัพท์ ดูเฉลยได้ที่นี่

Skærmbillede 2019-12-10 06.54.13

Classroom Language: Fill in the letters.

12

Day 3

เรียนเรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family et โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยิน และกิจกรรมฟังและเลือกคำลงท้ายที่ถูกต้อง

13

วีดีโอ et: บอกนักเรียนให้ตั้งใจดูวีดีโอเมื่อแจ๊คสอนคำศัพท์ต่างๆ หลังจากที่แจ๊คสอน แจ๊คจะขอให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทบทวน ให้นักเรียนลองอ่านคำศัพท์ที่ปรากฎบนวีดีโอ 

Word Family -et | Phonics Song for Kids | Jack Hartmann

คำศัพท์มีดังนี้ jet เครื่องบินขับไล่, net ตาข่าย, pet สัตว์เลี้ยง, set เป็นชุด , met พบ(ใช้ในอดีต), wet เปียก, bet เดิมพัน, get ได้รับ, let ปล่อย, yet ยัง

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘et’?” et ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘et’?

14

สะกด et: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

et

Classroom Language: Can you spell this?

15

What are these in English?: ครูถามนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร เสร็จแล้วเลื่อนสไลด์ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เล่นเสียงบนรูปหรือคำศัพท์ให้นักเรียนฟังทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล้วลองให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 2 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน

Classroom Language: What are these in English?

16

What are these in English?: ครูถามนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจำได้ไหม เลื่อนสไลด์ไปทางขวาเพื่อตรวจคำตอบ ให้นักเรียนสะกดพร้อมกัน ย้ำกับนักเรียนว่า คำว่า pet เราเปลี่ยนเป็นรูปสุนัขเพราะไม่ต้องการให้นักเรียนจำว่า pet แปลว่า “แมว” หรือ “สุนัข” แต่ pet แปลว่า “สัตว์เลี้ยง” 

Classroom Language: What are these in English?

17

สไลด์ภาพและคำศัพท์: เลือกนักเรียนออกมา 2 คน คนแรกให้เลื่อนสไลด์ที่ 1 และที่ 2 ให้ได้คำศัพท์ นักเรียนคนที่ 2 เลี่ยนสไลด์ที่ 3 ให้ภาพตรงกับคำศัพท์ที่นักเรียนคนแรกได้สร้างไว้ ครูถามเพื่อนในห้องว่าคำศัพท์และรูปภาพตรงกันถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียน 1 คนที่นั่งอยู่ออกมาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อถูกต้องแล้วให้นักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมกันและแปลเป็นภาษไทย

Slides no. 1
Slides no. 2
Slides no. 3

Classroom Language: Is it right?

18

ตั้งใจฟังและเลือกคำลงท้าย: เล่นเสียงให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนเลือกว่าคำศัพท์นั้นลงท้ายด้วย en หรือ et โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดตัวเองดังในตัวอย่าง ด้านล่างเป็นเฉลยไม่เลื่อนให้นักเรียนเห็นก่อนทำกิจกรรม

ตัวอย่าง ข้อ1.

hen = en

1

2

3

4

5

A.

en

B.

et

Classroom Language: Listen carefully.

19

ตรวจคำตอบ: ให้นักเรียนตรวจคำตอบว่าตรงกับที่นักเรียนเขียนในสมุดหรือไม่ ให้นักเรียนพยายามสะกดคำศัพท์เองก่อน (เล่นเสียงให้นักเรียนฟังเพื่อช่วยเหลือหากจำเป็น) แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลคำศัพท์ ครูช่วยย้ำเตือนนักเรียนอีกครั้งว่า pet แปลว่า “สัตว์เลี้ยง ไม่ได้แปลว่า “แมว” หรือ “สุนัข”

1

h

en

2

j

et

p

en

4

p

et

Skærmbillede 2019-12-09 12.11.43

5

t

en

Classroom Language: Check the answers.

20

Day 4

เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family ed โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและเลือกภาพให้ตรงกับเสียง และกิจกรรมวาดรูปภาพประกอบคำศัพท์

21

วีดีโอ ed: บอกนักเรียนให้ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท์ต่างๆ หลังจากนั้นให้นักเรียนลองร้องเพลงตามวีดีโอ

Oxford Phonics – ed

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘ed’?” ed ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘ed’?

22

สะกด ed: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อนโดยให้ผสมสระ e และ พยัญชนะ d หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

ed

Classroom Language: Can you spell this?

23

คำศัพท์ ed: ให้นักเรียนลองอ่านเองก่อน หากนักเรียนอ่านไม่ได้ให้เล่นเสียงเพื่อช่วยเหลือ และให้นักเรียนลองแปลคำศัพท์โดยการเดาจากรูปภาพ

Classroom Language: Try to read this.

24

What are these in Thai?: เล่นเสียงแล้วให้นักเรียนสะกดตาม ให้นักเรียนแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยโดยการเดาจากรูปภาพ ถามนักเรียนว่าสังเกตไหมว่าคำเหล่านี้พิเศษอย่างไร

Classroom Language: What are these in Thai?

25

ฟังและเลือกภาพ: เล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ถามนักเรียนว่าคำศัพท์ที่ได้ยินตรงกับภาพใด ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดตัวเองดังตัวอย่าง ด้านล่างเป็นเฉลยไม่เลื่อนให้นักเรียนเห็นก่อนทำกิจกรรม

ตัวอย่าง ข้อ1.

bed = B

1

2

3

A

Skærmbillede 2019-12-10 07.34.28

B

Skærmbillede 2019-11-05 09.54.06

C

Skærmbillede 2019-11-05 09.54.10

Classroom Language: Listen carefully.

26

ตรวจคำตอบ: ให้นักเรียนดูคำตอบว่าตรงกับที่นักเรียนเขียนในสมุดหรือไม่ ให้นักเรียนพยายามสะกดคำศัพท์เองก่อน (เล่นเสียงให้นักเรียนฟังเพื่อช่วยเหลือหากจำเป็น) แล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลคำศัพท์

1

b

ed

B

Skærmbillede 2019-11-05 09.54.06

r

ed

C

Skærmbillede 2019-11-05 09.54.10

T

ed

A

Skærmbillede 2019-12-10 07.34.28

Classroom Language: Check the answers.

27

เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และวาดภาพ: แจก Beginner 1/2 Worksheet02 ให้กับนักเรียน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ยิน และวาดรูปประกอบ ดูเฉลยได้ที่นี่

Classroom Language: Listen carefully.

28

Day 5

เรื่องเสียงสระ e เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word familiy eg โดยใช้วิดีโอ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมฝึกการฟังและวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยิน และกิจกรรมจับคู่คำศัพท์และรูปภาพ

29

วีดีโอ eg: บอกนักเรียนให้ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท์ต่างๆ เปิดรอบที่สองให้นักเรียนพยายามพูดตาม

EG Word family

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘eg’?” eg ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘eg’?

30

สะกด eg: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

eg

Classroom Language: Can you spell this?

31

คำศัพท์ eg: ให้นักเรียนลองอ่านเองก่อน หากนักเรียนอ่านไม่ได้ให้เล่นเสียงเพื่อช่วยเหลือ และให้นักเรียนลองแปลคำศัพท์โดยการเดาจากรูปภาพ

Classroom Language: Try to read this.

32

What are these in English?: ครูถามนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจำได้ไหม เสร็จแล้วเลื่อนสไลด์ไปทางขวา ครูบอกนักเรียนว่ารูปภาพเหล่านี้มีภาษาอังกฤษดังนี้ เล่นเสียงบนรูปหรือคำศัพท์ให้นักเรียนฟังทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล้วลองให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 2 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน

Classroom Language: What are these in English?

33

วงกลมคำที่ได้ยิน: นำ Beginner 1/2 Worksheet02 มาใช้อีกครั้ง ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง หาคำศัพท์แล้ววงกลมเสร็จแล้วให้วาดรูปภาพประกอบ ดูเฉลยได้ที่นี่

Classroom Language: Listen and circle the words.

34

จับคู่คำศัพท์และรูปภาพ: แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม นั่งต่อแถวซ้ายขวา ให้กลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ 1 คน นักเรียนตัวแทนของกลุ่มแรกเลื่อนคำศัพท์ และนักเรียนตัวแทนของกลุ่มที่สองเลื่อนรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ หากถูกต้องได้ 1 คะแนน เสร็จแล้วให้สลับบทบาทกัน คือ นักเรียนกลุ่มที่สองเลื่อนคำศัพท์ และนักเรียนกลุ่มแรกเลื่อนรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ เพื่อนแต่ละกลุ่มสามารถบอกช่วยเหลือได้ ครูตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้เล่นเสียงจากคำศัพท์และรูปภาพ หากถูกต้องทั้งสองฝั่งจะมีเสียงคำศัพท์เดียวกัน เล่นจนนักเรียนหมดแถว รวบรวมสรุปคะแนน ครูทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งโดยเลื่อนคำศัพท์และภาพให้นักเรียนอ่านพร้อมกันอีกรอบ

Slides no. 1
 
Slides no. 2

Classroom Language: What are these in English?

35

Day 6

ทบทวน และประเมินผล ด้วยการเขียนคำศัพท์ที่ได้ยิน และการแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ปริ้นเเละตัดการ์ดคำศัพท์ Word families ‘e’ ลงในกล่องเเละปริ้นแบบบันทึกผลการทดสอบการออกเสียง 

36

วีดีโอ e: บอกนักเรียนให้ตั้งใจดูเมื่อวีดีโอสอนคำศัพท์ต่างๆ หลังจากนั้นให้นักเรียนลองร้องเพลงหรือพูดตามวีดีโอ

Oxford phonics world e ed en et (นาที 01:51-06:38)

Classroom Language: Let’s watch the video.

37

จัดกลุ่มคำศัพท์: แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มของคำศัพท์ที่มีคำลงท้ายเหมือนกันให้ถูกต้อง พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเองดังตัวอย่าง ด้านล่างเป็นเฉลยไม่เลื่อนให้นักเรียนเห็นก่อนทำกิจกรรม

Classroom Language: Make groups.

38

ตรวจคำตอบ: ตรวจคำตอบโดยเลือกนักเรียนอ่านคำศัพท์และแปลทีละคน หากต้องการฟังเสียงให้คลิ๊กหรือแตะบนรูปภาพ 

Classroom Language: Check the answers.

39

ประเมินผล: เล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละเสียง 3 ครั้ง ให้นักเรียนฟังเสียงแล้วเขียนคำศัพท์

Classroom Language: Listen carefully.

40

ประเมินผล: ครูอ่านคำสั่งและคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

leg

แปลเป็นภาษาไทย

สีแดง

แปลเป็นภาษาอังกฤษ

Classroom Language: Translate them, please.

41

ประเมิน : Beginner 1/2 Verbal Examination01 ครูปริ้นเเละตัดการ์ดคำศัพท์ลงในกล่อง เเล้วให้นักเรียนมาที่โต๊ะครูทีละคนเเละหยิบการ์ดขึ้นมาออกเสียงคำศัพท์ 5 คำ จนครบทุกคน Beginner 1/2 Verbal Assessment01

Classroom Language: Are you ready to start?

42

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

Repeat lesson

43
44

เขียนข้อความ