ABC 3: I J K L

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน การฝึกเขียนตัวอักษรและกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน 

สัปดาห์:

Day 1: เรียนรู้ I  ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน และใบงานหาตัว I โดยใช้สีหรือดินสอ วงกลมรอบตัว I  และระบายสีให้สวย 

Day 2: เรียนรู้ J ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  กิจกรรมรูปภาพแทนตัวอักษร และใบงานเขียนตัวอักษรแทนรูปภาพที่กำหนดให้

Day 3: เรียนรู้ K ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน ปั้นดินน้ำมันเป็น ตัว K ไปพร้อมวิดีโอ และกิจกรรมเขียนตัวอักษรที่ได้ยินโดยครูจับเวลาในการเขียน

Day 4: เรียนรู้ L ดูวิดีโอเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอ ทิศทางการเขียน และใบงานวงกลมตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์ พร้อมกับเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง

Day 5: ทบทวนและประเมินผล  ครูใช้คำถาม What letter is this?,  What colours is this ? ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

1

Day 1

 เรียนรู้ I  ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน และใบงานหาตัว I โดยใช้สีหรือดินสอ วงกลมรอบตัว I  และระบายสีให้สวย 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  : ปริ้น ABC3: IJK L Worksheet01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 6

Classroom Language: Hello students!

2

วิดีโอ I :  ครูบอกนักเรียนว่า เมื่อครูเล่นวิดีโอให้ดู นักเรียนจะต้องดูอย่างตั้งใจ และ จะต้องสังเกตว่าในวิดีโอนี่ มันคือตัวอักษรอะไร และ จะมีเสียงคำศัพท์สองคำ แต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไร  ครูอาจจะสุ่มถามนักเรียนด้วย 

Letter I –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter I.

3

Vocabulary: ครูถามนักเรียนว่า  นักเรียนจำคำศัพท์ที่อยู่ในวิดีโอได้ไหม  และมีคำศัพท์อะไรบ้าง นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย  จากนั้นครูถามนักเรียนว่า What is this? นักเรียนลองตอบเป็นภาษาอังกฤษ ครูเล่นเสียงที่คำศัพท์และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม พร้อมบอกคำแปล  

Classroom Language: Insect

Ink.

4

How to write :  นักเรียนจะตั้งใจดูวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้อง  จากนั้นนักเรียนลองฝึกลากเส้นตามลำดับ การเขียนอักษร ครูแจกใบงานเพื่อให้นักเรียน เขียนตัวอักษร ตามวิดีโอ 

Writing I

Classroom Language: Write.

5

ใบงาน : ครูแจก ABC 3: IJKL Worksheet01 ให้นักเรียนหาตัวอักษร I โดยใช้สีหรือดินสอ วงกลมรอบตัวอักษร I  แล้วระบายสีให้สวยงาม 

Classroom Language: Worksheet. 

6

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา ) บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร I ลงในสมุด  เขียนที่โรงเรียนหรือเขียนเป็นการบ้าน ตามความสะดวกคุณครู

Skærmbillede 2023-02-22 kl. 09.24.35

Classroom Language: Write.

7

Day 2

เรียนรู้ J ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  กิจกรรมรูปภาพแทนตัวอักษร และใบงานเขียนตัวอักษรแทนรูปภาพที่กำหนดให้

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  : ปริ้น ABC 3: IJKL Worksheet02 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 13

Classroom Language: Good morning students!

 8

วิดีโอ J :  ถามนักเรียนว่า ที่ผ่านมาเราดูวิดีโอตัวอักษรอะไร   วันนี้ เรามาตั้งใจดูว่า ในวิดีโอที่ครูจะเปิดนี่ คือตัวอักษรอะไร และมีคำศัพท์อะไร คำเหล่านั้นออกเสียงว่าอย่างไรบ้าง  เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถามนักเรียนโดยการลองสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคล 

The letter J by Sven Petersen

Classroom Language: The letter J.

9

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์บนจอทีวี ถามนักเรียนว่า  นักเรียนเห็นอะไรบ้างให้ตอบเป็นภาษาไทย  และเคยเห็นที่ไหนบ้าง  เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูเล่นที่คำศัพท์ให้นักเรียนฟังเสียงคำศัพท์และฝึกออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง 

Classroom Language: Jelly

Jet

10

How to write : เมื่อครูเล่นวิดีโอ นักเรียนต้องตั้งใจดู เพราะเป็นวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องตามลำดับ  ครูเล่นวิดีโออีกรอบ ให้นักเรียนใช้นิ้วมือ เขียนตัวอักษรบนอากาศไปพร้อมวิดีโอการเขียน

Writing J

Classroom Language: Write.

11

กิจกรรม : รูปภาพแทนตัวอักษร  ครูโชว์กิจกรรม และอธิบายให้นักเรียนฟัง ดังนี้ รูปแมลงเต่าทอง แทนตัวอักษร I รูปเครื่องบิน แทนตัวอักษร J  เมื่อนักเรียนเข้าใจเเล้ว เตรียมทำใบงานหน้าต่อไป

Classroom Language: Insect is I

Jet is J

12

ใบงาน : แจก ABC3 I – L Worksheet02ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรแทนรูปภาพที่กำหนดให้  

Classroom Language: Worksheet. 

13

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา ) บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร J ลงในสมุด  เขียนที่โรงเรียนหรือเขียนเป็นการบ้าน ตามความสะดวกคุณครู

Classroom Language: Write.

14

Day 3

เรียนรู้ K ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน ปั้นดินน้ำมันเป็น ตัว K ไปพร้อมวิดีโอ และกิจกรรมเขียนตัวอักษรที่ได้ยินโดยครูจับเวลาในการเขียน

Classroom Language: Good morning students!

15

วิดีโอ K  :  เมื่อนักเรียนพร้อมเเล้ว ครูจะเล่นวิดีโอแนะนำตัวอักษร วันนี่ ตัวอักษรอะไร และมีคำศัพท์อะไรบ้าง ให้นักเรียนตั้งใจดู เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถาม ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในวิดีโอ

The letter K by Sven Petersen

Classroom Language: The letter K.

16

Vocabulary:  ครูถามนักเรียนว่า จำคำศัพท์ที่อยู่ในวิดีโอได้ไหม มีคำอะไรบ้าง นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย  จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนทำท่า เหมือนจิ้งโจ้

Classroom Language: Kite

Kangaroo

17

How to write :  ครูเล่นวิดีโอ ทิศทางการเขียนที่ถูกต้อง นักเรียนจะต้องตั้งใจดู 2 รอบ จากนั้น ครูแจกดินน้ำมัน เพื่อเตรียมปั้นตัวอักษร K ไปพร้อมกับ วิดีโอ 

Writing K

Classroom Language: Write.

18

กิจกรรม : แจกกระดาษให้นักเรียน บอกนักเรียนว่า เมื่อครูเล่นเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้เขียนตัวอักษรที่นักเรียนได้ยิน โดยครูมีข้อตกลงดังนี้ 1 ตัวอักษรที่ได้ยินเเล้วเขียน ครูจะจับเวลา เเละนับ1 – 5 นักเรียนต้องเขียนตัวอักษร ตัวที่ได้ยินให้เสร็จ (ครูอาจจะเลือกกดเสียง ซ้ำก็ได้เพื่อเด็กได้เขียนทบทวน )

Classroom Language: Write.

19

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา ) บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร K ลงในสมุด  เขียนที่โรงเรียนหรือเขียนเป็นการบ้าน ตามความสะดวกคุณครู

Classroom Language: Write.

20

Day 4

เรียนรู้ L ดูวิดีโอเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอ ทิศทางการเขียน และใบงานวงกลมตัวอักษรให้ตรงกับคำศัพท์ พร้อมกับเขียนตัวอักษรให้ถูกต้อง

สิ่งที่ครูต้องเตรียม  : ปริ้น ABC 3: IJK L Worksheet03 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 25

Classroom Language: Good morning students!

21

วิดีโอ L  : ครูบอกนักเรียนว่า ให้ตั้งใจดูวิดีโอ เพราะเป็นวิดีโอที่สั้น สังเกตว่า มีอะไรบ้างในวิดีโอ เมื่อดูจบ ครูถามนักเรียนว่า  ในวิดีโอคือตัวอักษรอะไร มีคำศัพท์อะไรบ้าง  นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน 

The letter L by Sven Petersen

Classroom Language: The letter L.

22

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่จอ ถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้าง นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย และถามต่อว่า เคยเห็นสิงโตไหม  สิงโตร้องเสียงอย่างไร และ มะนาว มีลักษณะอย่างไร เเละรสชาติเป็นอย่างไร  เมื่อถามนักเรียนแล้ว ครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามให้ชัดเจน 

Classroom Language: Lion

Lime

23

How to write : ครูถามนักเรียนว่าตัวอักษร L เขียนอย่างไร ครูให้นักเรียนเขียนบนพื้นก่อน จากนั้น ครูเล่นวิดีโอทิศทางการเขียนให้ดูตามลำดับที่ถูกต้อง และให้นักเรียนเขียนตามอีก 1  รอบ  

Writing L

Classroom Language: Write.

24

ใบงาน : แจก ABC 3: IJKL Worksheet03  วงกลมรอบตัวอักษรให้ตรงกับรูปภาพ เขียนตัวอักษรตามที่วงกลม และระบายสีให้สวยงาม 

Classroom Language: Worksheet. 

25

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา ) บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร L ลงในสมุด  เขียนที่โรงเรียนหรือเขียนเป็นการบ้าน ตามความสะดวกคุณครู

Classroom Language: Write.

26

Day 5

ทบทวนและประเมินผล  ครูใช้คำถาม What letter is this?,  What colours is this ? ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

Classroom Language: Hello students!

27

ทบทวน : ครูถามตัวอักษรสี แต่ละสีว่า คือตัวอักษรอะไร   What letter is red,blue,green,orange?  

จากนั้นกดที่ตัวอักษร ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม 

Classroom Language: What letter is this?

What colour is this?

28

 ทบทวน : เเตะที่รูปภาพและตัวอักษร ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม จากนั้นครูบอกนักเรียนว่า นี่คือตัวอักษรที่ขึ้นต้นตัวแรกของคำศัพท์ 

Classroom Language: What is this? 

29

ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุด ดินสอ แล้วนั่งห่าง กัน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละข้อจากนั้นให้เขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด

Classroom Language: Now you write.

30

Credits:

  • Pictures: Nakornpong Punkreu, Pranom Kuaklang.

31

เขียนข้อความ