Repeat lesson for ‘Digraphs’

Skærmbillede 2022-08-05 kl. 11.13.42

Classroom Language: Good morning students! How are you today?

1

ทบทวน : ให้นักเรียนดูภาพคำศัพท์ที่จอทีวี ครูถามนักเรียน ‘Can you read this sentence?’ นักเรียนสามารถอ่านประโยคนี่ได้ไหม จากนั้นครูเลือกนักเรียน 3 คนให้ออกเสียงคำศัพท์ที่เป็นรูปภาพ  เสร็จแล้วครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์ไปทีละคำ  และชวนนักเรียนอ่านเป็นประโยคพร้อมกันทุกคน หรือสุ่มนักเรียน 3 คน อ่านประโยคให้เพื่อนฟังเมื่ออ่านประโยคได้ถูกต้องเเล้ว ให้นักเรียนลองแปลความหมายเป็นภาษาไทย 

Classroom Language: Can you read this sentence?

2

ทบทวน : ครูบอกนักเรียนว่า นี่คือคำศัพท์ใหม่ นักเรียนคนไหนสามารถสะกดคำศัพท์ คำนี้ได้บ้าง  คนไหนพร้อมจะตอบให้ยกมือขึ้น และถามต่อ รู้ไหมว่าคำศัพท์คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร จากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังและให้ออกเสียงตามพร้อมกับบอกความหมายของคำศัพท์

choose

Classroom Language: Choose.

3

ทบทวน : ครูถามนักเรียนว่า จำคำศัพท์คำนี้ได้ไหม ลองสะกดและออกเสียงคำศัพท์พร้อมกันทุกคน เมื่อนักเรียนออกเสียงคำศัพท์แล้ว ครูบอกนักเรียนว่าคำศัพท์นี้จะออกเสียงยาก จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์และให้นักเรียนออกเสียงตาม พร้อมแปลความหมายของคำศัพท์

shoes

Classroom Language: Shoes.

4

 ทบทวน : ให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะ 3 – 4 คน  เพื่อเตรียมพร้อมทำกิจกรรมในหน้าถัดไป

Classroom Language: Create a group of 3 to 4 people.

5

ทบทวน : เมื่อนักเรียนได้กลุ่มของตัวเองเเล้ว นั่งเป็นกลุ่มให้เรียบร้อย ครูชี้ไปที่ประโยคบนจอทีวีและบอกให้นักเรียนทุกกลุ่มลองอ่านประโยคและพูดคุยเกี่ยวกับประโยคที่ได้อ่านในกลุ่มของตัวเอง 3 – 4 นาที  จากนั้นครูเล่นเสียงประโยคให้นักเรียนฟังเเละให้ออกเสียงตาม เเล้วถามว่าแปลความหมายของประโยคได้ไหม  ครูคลิ๊กที่ Answer เพื่อให้นักเรียนอ่านคำแปล 

Classroom Language: ch and sh – choose and shoes.

6

ทบทวน : บอกนักเรียนว่าเราจะฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามครู Kellie ที่อยู่ในวิดีโอ ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูและตั้งใจฟังพร้อมออกเสียงตาม  จากนั้นเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้ว ถามนักเรียนว่า มีคำศัพท์อะไรบ้างที่อยู่ในวิดีโอ  

Choose shoes by Kellie

Classroom Language: I choose the black shoes.

7

ทบทวน : ครูโชว์รูปภาพ ถามนักเรียนว่า เห็นรองเท้าทั้งหมดกี่คู่ และมีสีอะไรบ้าง จากนั้นบอกให้นักเรียนเลือกรองเท้าที่ตัวเองชอบไว้ก่อนครูอธิบายบอกนักเรียนว่าจะให้ออกมาเขียนสีของรองเท้าที่นักเรียนชอบ เป็นภาษาอังกฤษ บนกระดาน ครูสุ่มนักเรียน 5 คน ออกมาเขียน ประโยคบนกระดาน ว่า I coose the …เขียนสี…shoes (เขียนสีที่นักเรียนเลือก แล้วอ่านเป็นประโยคให้เพื่อนฟัง )

Classroom Language: Please, write the word.

8

 ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุด ดินสอ และนั่งห่าง ๆ กัน เพื่อเตรียมพร้อมทำแบบประเมิน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินลงสมุด ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ

Classroom Language: Write the words you hear.

9

ทบทวน : นักเรียนเเบ่งกลุ่มกลุ่มละ  3 – 4 คน เมื่อนักเรียนได้กลุ่มแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันเเล้วเลือกภาพบนจอทีวี คนละ 1ภาพที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มของตนเอง เเละนำภาพที่เลือกมาแต่งเป็นประโยคของตัวเอง เมื่อสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแต่งประโยคเสร็จแล้ว ให้เขียนประโยคของตัวเองลงในกระดาษที่คุณครูแจก  สมาชิกทุกคนในกลุ่มฝึกอ่านประโยคของตัวเองและของเพื่อนในกลุ่ม ให้ครบ 4 ประโยค  จากนั้นคุณครูเลือก 1-2 กลุ่มออกมานำเสนอ

Classroom Language: Create a group of 3 to 4 people.

10

Credits:

  • Pictures: Swift Publisher 5
  • The students from Ban Takhain Ram School

เขียนข้อความ