Verbs 3: Present Continuous

เป้าหมาย : นักเรียนรู้เเละเข้าใจ Present Continuous Tense เรียนรู้การเติม -ing หลังคำกริยา สร้างประโยคที่เป็น Present Continuous Tense เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้

หัวข้อ : หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวน Regular เเละ Irregular verbs เรียนรู้ Present Continuous จากการเติม -ing หลังคำกริยาเเละสร้างประโยค

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวน Regular เเละ Irregular verbs จากวิดีโอ เกมใบ้คำศัพท์ ออกเสียงคำกริยาเเละบอกความหมาย เเยกคำศัพท์ที่เป็น Regular เเละ Irregular verbs เขียนคำศัพท์จากเสียงที่ได้ยินเเละทำใบงาน

Day 2: เเนะนำ Present Continuous จากสไลด์บทสนทนา พูดคุยกันเกี่ยวกับประโยค ‘I am going home.’ เรียนรู้กฎการเติม -ing หลังคำกริยา (go, run, hop, play, shop, sit, write, swim, stand)

Day 3ทบทวน Question words (What, Where, When) เเละคำกริยา (cook, go, ride, play, do, come) เรียนรู้ประโยคที่เป็น Present Continuous จากวิดีโอพูดคุยว่าในวิดีโอเกี่ยวกับอะไร เรียนรู้การเเต่งบทสนทนาถาม-ตอบที่เป็น Present Continuous จากคำศัพท์ (what, is, are, he, we, cook) กิจกรรมกลุ่มเเต่งบทสนทนาประโยคคำถามเเละประโยคคำตอบจากคำศัพท์ที่ได้รับให้เป็น Present Continuous เเละนำเสนอหน้าชั้นเรียน

Day 4: เรียนรู้ Present Continuous จากกิจกรรมกลุ่มโดยการสลับบทสนากับเพื่อนกลุ่มอื่น ออกเสียงบทสนาของเพื่อนเเละให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นเขียนบทสนาที่ได้ยินลงสมุดของตนเอง ทบทวนประโยค Present Continuous จากการเลือกตัวเเทน 4 คนออกมาเขียนประโยคคำถามเเละคำตอบที่หน้ากระดานดำ ออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค

Day 5: ทบทวน Present Continuous จากเกมสร้างประโยค เเละพูดประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าที่เป็น Present Continuous เเละทำเเบบทดสอบ

1

Day 1

ทบทวน Regular เเละ Irregular verbs จากวิดีโอ เกมใบ้คำศัพท์ ออกเสียงคำกริยาเเละบอกความหมาย เเยกคำศัพท์ที่เป็น Regular เเละ Irregular verbs เขียนคำศัพท์จากเสียงที่ได้ยินเเละทำใบงาน

สิ่งที่ต้องเตรียม :

1. ปริ้นบัตรคำ Beginner 3/5 Cards01 เเละตัดเพื่อทำกิจกรรมหน้า 7

2. ปริ้นใบงาน Beginner 3/5  Worksheet01 เเจกนักเรียนคนละ 1 เเผ่น เพื่อทำกิจกรรมหน้า 9

Classroom Language: Good morning class! How are you today?

2

วีดีโอ : ครูเปิดวิดีโอทบทวน Regular and Irregular verbs ให้นักเรียนดู เเละให้นักเรียนออกเสียงตาม เมื่อดูจบเเล้วถามนักเรียนว่าในวิดีโอมีคำศัพท์อะไรบ้างเเละคำศัพท์มีความหมายว่าอย่างไร

Past tense  by Sven Petersen

Classroom Language: Let’s watch the video!

3

กิจกรรม : ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมใบ้ท่าทางจากคำศัพท์ โดยเลือกนักเรียน 1 คนออกมาหน้าชั้นเรียนเเละหันหลังให้คำศัพท์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอ เเล้วให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนช่วยกันใบ้คำศัพท์ด้วยท่าทางจากคำศัพท์ที่เห็นในหน้าจอ ให้นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าห้องเป็นคนตอบ เมื่อตอบถูกเเล้ว เปลี่ยนคนใหม่ให้ไปยืนที่หน้าห้องเเละทำเเบบเดิมไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ

Classroom Language: Are you ready to play?

4

ทบทวน : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3-4 คน ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู เเละให้เเต่ละกลุ่มออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกกลุ่ม

Classroom Language: Read and translate.

5

ทบทวน : ให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาเเละเเยกคำศัพท์ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือคำศัพท์ที่เป็น Regular verbs เเละ กลุ่มที่ 2 คือคำศัพท์ที่เป็น Irregular verbs

Classroom Language: Write down in your notebook.

6

กิจกรรม : ให้นักเรียนเล่นเกมแยกคำ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม เตรียมตะกร้าหรือกล่อง  2 ใบ เขียนหรือติด Regular Verbs เเละ Irregular Verbs ไว้ที่ตะกร้าหรือกล่องที่ใช้เล่นเกม  เตรียมคำศัพท์ Regular Verbs เเละ Irregular Verbs ครูสามารถเขียนคำศัพท์ลงในกระดาษครึ่ง A4 หรือปริ้นบัตรคำ Beginner 3/5 Cards01 ก็ได้  วางไว้ตรงข้ามกับตะกร้าหรือกล่อง  โดยให้นักเรียนแต่ละทีมหยิบบัตรคำที่นักเรียนเลือก ขยำให้เป็นก้อนกลม ไปตรงจุดยืน แล้วโยนให้เข้าตะกร้าให้ตรงกับประเภทของคำนั้น 

Classroom Language: Are you ready? Let’s play a game.

7

ทบทวน : ให้นักเรียนนำสมุดเเละดินสอขึ้นมา บอกว่าครูจะเล่นเสียงคำศัพท์ให้ฟัง เเละให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินลงสมุด เมื่อครบทุกคำเเล้ว คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ

Classroom Language: Listen and write.

 8

เรียนรู้ : ครูเเจกใบงาน Beginner 3/5  Worksheet01 ให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่น ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำกริยาที่อยู่ในรูปปัจจุบันเเละอดีตให้ถูกต้อง เฉลย

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 10.16.56

Classroom Language: Draw lines between present and past tense.

9

Day 2

เเนะนำ Present Continuous จากสไลด์บทสนทนาว่าพูดถึงอะไร พูดคุยกันเกี่ยวกับประโยค ‘I am going home.’ เรียนรู้กฎการเติม -ing หลังคำกริยา (go, run, hop, play, shop, sit, write, swim, stand) 

Classroom Language: Good morning class! How are you today?

10

เรียนรู้ : ครูโชว์ประโยคให้นักเรียนดูเเละให้ทุกคนช่วยกันออกเสียงพร้อมกับบอกความหมายของประโยค เเละถามนักเรียนว่าประโยคที่นักเรียนเห็นคือ Future Tense หรือ Present Tense หรือ Past Tense เมื่อนักเรียนตอบเเล้วถามต่อว่า Subject, Verb, Object ของประโยคนี้คืออะไร

I go home.

Classroom Language: Try to read and translate.

11

เรียนรู้ : ครูโชว์รูปภาพทีละสไลด์ให้นักเรียนดู เเละให้นักเรียนพยายามออกเสียงคำศัพท์เเละประโยคที่ผู้ชายเเละเด็กผู้ชายสนทนากัน เมื่ออ่านครบทุกสไลด์เเล้ว ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าสองคนนี้สนทนาเกี่ยวกับอะไร

Classroom Language: What are they saying?

12

เรียนรู้ : โชว์ประโยคให้นักเรียนดู เลือกนักเรียน 1-2 คนออกเสียงประโยคเเละถามว่ากริยาในประโยคคืออะไร เเละถามต่อว่าประธานในประโยคคืออะไร เเละกรรมในประโยคคืออะไร จากนั้นถามต่อว่าการเติม -ing หลัง ‘go’ หมายถึงอะไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้วเลื่อนหน้าถัดไป (I’m ย่อมาจาก I am)

Classroom Language: Read the sentence.

13

เรียนรู้ : ครูบอกนักเรียนว่าการเติม -ing หลังคำกริยา ‘go’ เพื่อทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเเละดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเเน่นอน ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ‘Present continuous’ ดังนั้น ‘I am going home.’ เเปลว่า ฉันกำลังกลับบ้าน’ โครงสร้างของ Present continuous คือ Subject (ประธาน) + is am are (Verb to be) + Verb -ing (กริยาอยู่ในรูปปัจจุบัน เติม ing) + Object (กรรม)  ถ้ามี Verb to be ในประโยค กริยาหลักจะเติม -ing เสมอ

Classroom Language: Present continuous.

14

เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ ‘run’ ให้นักเรียนดูเเละบอกว่า การเติม -ing หลังคำกริยาพยางค์เดียว  ถ้ามีสระเสียงสั้นตัวเดียวเเละตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว เเล้วค่อยเติม -ing จาก ‘run’ จะเป็น  ‘running’ ครูสามารถคลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ เเละถามต่อว่า ถ้า ‘hop’ อยู่ในประโยคที่เป็น ‘Present continuous’ จะต้องเติม -ing อย่างไร เลือกนักเรียน 1 คนออกมาเขียนที่กระดาน เเล้วคลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ 

หมายเหตุ : กริยาที่เติม – ing ใน Present Continuous จะเป็นกริยาที่อยู่ในรูปปัจจุบันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ‘run – running’  ถ้ากริยาอยู่ในรูปของอดีตเช่น  ‘ran’ เเล้วเติม -ing เป็น  ‘ranning’  ผิด เพราะจะไม่มีการเติม -ing ในกริยาที่อยู่ในรูปของอดีต

Classroom Language: How to add -ing.

15

เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู เเละถามว่าถ้าคำกริยา ‘like’ อยู่ในประโยคที่เป็น ‘Present continuous’ จะต้องเติม -ing อย่างไร เลือกนักเรียน 1 คนออกมาเขียนที่กระดาน เเล้วคลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ เเละบอกนักเรียนการเติม -ing หลังคำกริยาที่ตัวสะกดลงท้ายด้วย ‘e’ ให้ตัด ‘e’ ออกเเล้วเติม -ing เหมือนตัวอย่าง จาก ‘like’ จะเป็น  ‘liking’

Classroom Language: How to add -ing.

16

กิจกรรม: ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เขียนคำกริยาที่หน้าจอเเละเติม – ing ลงคำกริยาให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ  คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู  กฏการเติม -ing เเต่ละคำ คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

Classroom Language: Please, take out your notebook.

17

Day 3

ทบทวน Question words (What, Where, When) เเละคำกริยา (cook, go, ride, play, do, come) เรียนรู้ประโยคที่เป็น Present Continuous จากวิดีโอพูดคุยว่าในวิดีโอเกี่ยวกับอะไร เรียนรู้การเเต่งบทสนทนาถาม-ตอบที่เป็น Present Continuous จากคำศัพท์ (what, is, are, he, we, cook) กิจกรรมกลุ่มเเต่งบทสนทนาประโยคคำถามเเละประโยคคำตอบจากคำศัพท์ที่ได้รับให้เป็น Present Continuous เเละนำเสนอหน้าชั้นเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียม :

1. ปริ้นฉลากคำศัพท์ Beginner 3/5 Words01 เเละตัดเพื่อทำกิจกรรมหน้า 19 

2. ปริ้นใบงาน Beginner 3/5 Worksheet02 ตัดเป็นชุดเเละเเจกนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด เพื่อทำกิจกรรมหน้า 22

Classroom Language: Hello everyone! How are you today?

18

กิจกรรม : ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู บอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมจับคำศัพท์ โดยครูจะม้วนคำศัพท์ทั้งหมดไว้ในกล่อง ให้นักเรียนจับฉลากคำศัพท์ทีละคน พร้อมกับออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์ที่นักเรียนจับได้ ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน ฉลากคำศัพท์ เมื่อเล่นเกมเสร็จเเล้วให้นักเรียนช่วยกันออกเสียงเเละบอกความหมายของคำศัพท์อีกรอบ 

Classroom Language: Read and translate these.

19

วิดีโอ : ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู เมื่อดูจบเเล้วถามนักเรียนว่าวิดีโอที่นักเรียนดูสนทนากันเกี่ยวกับอะไร

หมายเหตุ : ถ้ามี Verb to be : is, am, are ในประโยค Present continuous กริยาที่อยู่ในรูปปัจจุบันต้องเติม -ing คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับครู

What are you doing? by Sven and Manon

Classroom Language: Let’s watch the video!

20

เรียนรู้ : ครูโชว์คำศัพท์ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อเขียนบทสนทนาจากคำศัพท์ที่นักเรียนเห็น โดยต้องมีประโยคคำถามเเละประโยคคำตอบให้สอดคล้องกัน เมื่อเสร็จทุกคู่เเล้ว เลือกนักเรียน 1 คู่ ออกมาเขียนบทสนทนาที่คู่ตนเองได้เขียนลงกระดาน เฉลย

what / is / he / she / cooking / sitting/ doing

Classroom Language: Make a conversation.

21

กิจกรรม : ครูให้นักเรียนจับคู่ใหม่ เเจกใบงานให้คู่ละ 1ชุด  ใบงานจะมีทั้งหมด 3 ชุด Beginner 3/5 Worksheet02 เพื่อให้เเต่ละคู่ได้คำศัพท์ที่ซ้ำกันน้อยที่สุด เมื่อทุกคู่ได้ใบงานเเล้ว ให้เเต่ละคู่เเต่งบทสนทนาจากคำศัพท์ที่คู่ของตนเองได้รับ อย่างน้อยคู่ละ 2 โยค โดยต้องมีประโยคคำถามเเละคำตอบที่สอดคล้องกัน เเละเตรียมตัวนำเสนอบทสนทนาในหน้าถัดไป

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 10.46.58

Classroom Language: Work in pairs. 

22

กิจกรรม : เลือก 1 คู่ออกมานำเสนอบทสนทนาของตนเองที่หน้าชั้นเรียน โดยเขียนบทสนาลงที่กระดานดำ จะต้องมีประโยคคำถามเเละคำตอบที่สอดคล้องกัน เเละอ่านออกเสียงบทสนาของตนเอง จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าประโยคที่เพื่อนเขียนบนกระดานถูกต้องหรือไม่ เป็นประโยคที่อยู่ใน Present continuoue หรือไม่ เเละการเติม -ing ถูกต้องหรือไม่ เเละให้นักเรียนทุกคนเขียนบนสนทนาของคู่ตนเองลงสมุดเพื่อใช้ในบทเรียนต่อไป เฉลย

Classroom Language: Are you ready to present?

23

Day 4

เรียนรู้ Present Continuous จากกิจกรรมกลุ่มโดยการสลับบทสนากับเพื่อนกลุ่มอื่น ออกเสียงบทสนาของเพื่อนเเละให้เพื่อน ๆ กลุ่มอื่นเขียนบทสนาที่ได้ยินลงสมุดของตนเอง ทบทวนประโยค Present Continuous จากการเลือกตัวเเทน 4 คนออกมาเขียนประโยคคำถามเเละคำตอบที่หน้ากระดานดำ ออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค

สิ่งที่ต้องเตรียม :

1. ปริ้นการ์ดคำศัพท์ Beginner 3/5 Worksheet answer03 เเละตัดเพื่อทำกิจกรรมหน้า 27

Classroom Language: Good morning student! How are you today?

24

กิจกรรม : ให้นักเรียนนั่งอยู่คู่เดิม ให้เเต่ละคู่เลือกตัวเเทนออกมารับหมายเลขกลุ่มกับครู โดยเเต่ละกลุ่มจะมีชื่อเป็นหมายเลข เช่น กลุ่มหมายเลข 1 หรือกลุ่ม หมายเลข 2 เป็นต้น ครูเลือกให้ตัวเเทนกลุ่มหมายเลข 1 เเละ 2 ออกมาหน้าชั้นเรียน สลับบทสนากันเเละอ่านบทสนาของเพื่อนทั้งประโยคคำถามเเละคำตอบ นักเรียนที่ไม่ได้ออกมาให้เขียนประโยคที่เพื่อนอ่านลงสมุดตนเอง ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคู่

Classroom Language: Please, get ready to read.

25

กิจกรรม : เมื่อทุกกลุ่มได้อ่านเเละเขียนบนสนทนาของเพื่อนทุกกลุ่มเเล้ว ครูเลือกนักเรียน 4 คน ออกมาเขียนบทสนาของเพื่อนที่ตนเองได้เขียนลงในสมุด เเละให้เพื่อน ๆในชั้นเรียนช่วยกันออกเสียงของประโยคทั้งหมดเเละบอกความหมายของประโยค พูดคุยกันว่าประโยคนี้คือ Present Continuous

Classroom Language: Write down on the blackboard.

26

กิจกรรม : ครูเเจกใบงาน Beginner 3/5 Worksheet03 ให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่น ให้นักเรียนเลือกคำกริยาที่เหมาะสมกับประโยคเเละเติม -ing ให้ถูกต้อง เฉลย

Skærmbillede 2022-11-15 kl. 10.49.05

Classroom Language: Time for the worksheet.

27

Day 5

ทบทวน Present Continuous จากเกมสร้างประโยค เเละพูดประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าที่เป็น Present Continuous เเละทำเเบบทดสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียม :

1. ปริ้นฉลากคำศัพท์ Beginner 3/5 Words02 เเละตัดเพื่อทำกิจกรรมหน้า 19 

2. ปริ้นเเบบประเมินการออกเสียง Beginner 3/5 Verbal Assessment01  เพื่อทำกิจกรรมหน้า 30

Skærmbillede 2022-12-07 kl. 10.39.35
Skærmbillede 2022-12-02 kl. 11.24.09
Elephant plays ball

Classroom Language: Good morning! How are you today?

28

กิจกรรม : ครูเเบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ครูบอกนักเรียนว่าเราจะเล่นเกมสร้างประโยคจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนมา โดยครูจะวางการ์ดคำศัพท์ไว้ที่หน้าห้อง ให้เเต่ละกลุ่มส่งตัวเเทนออกมาทีละคน เเละเลือกคำศัพท์ไปติดที่กระดานดำ เเละเปลี่ยนคนใหม่ออกมาทำเเบบเดิม เลือกคำศัพท์เเละนำไปติดต่อจากคนเเรก เพื่อสร้างให้เป็นประโยค กลุ่มใดสร้างประโยคได้เสร็จให้ทุกคนในกลุ่มมือขึ้น ครูเเละนักเรียนช่วยกันตรวจสอบว่าประโยคที่สร้างถูกต้องหรือไม่ เมื่อถูกต้องเเล้วให้กลุ่มนั้นออกเสียงเเละบอกความหมายของประโยค ให้ครูเป็นผู้จัดการว่าจะให้นักเรียนเล่นกี่นาที เพื่อจะทำกิจกรรมหน้าถัดไป คำศัพท์เล่นเกม

Classroom Language: Let’s play!

29

กิจกรรม : ให้นักเรียนเขียนประโยคที่อยู่ใน Present Continuous  โดยสามารถเขียนประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามก็ได้ ให้เวลา 5 นาที จากนั้นให้นักเรียนยืนขึ้นทีละคนเเละพูดประโยคที่ตนเองเขียน ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน ให้ครูลงคะเเนน แบบประเมินการออกเสียง ไปพร้อมกัน

Classroom Language: Say the sentence.

30

การประเมิน : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมาเเละนั่งห่าง ๆ กัน เพื่อเตรียมตัวทำเเบบทดสอบ

1. ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง เเละให้เขียนประโยคภาษาอังกฤษที่ได้ยินลงสมุด

2. อ่านคำถามเเละให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นภาษาอังกฤษลงสมุด นักเรียนสามารถเขียนคำตอบว่าเขาทำอาหารอะไรก็ได้

Classroom Language: Now, it’s time for the test.

31

Credits:

  • Pictures: Ceili Ayoung
32

เขียนข้อความ