Phonics u to v

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง phonics ของอักษร u, v และเขียนอักษรตัวพิมพ์เล็กของตัว u, v ได้ ในบทเรียนนี้จะมีนิทาน เพลงประจำบท ท่าประกอบของเสียงอักษรแต่ละตัว พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร u, v ได้

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวน phonics s, t เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร u โดยการฟังนิทาน ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร u โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร u แล้วระบายสีให้สวยงาม

Day 3: เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร v โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

Day 4: เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร v โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร v แล้วระบายสีให้สวยงาม

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร u, v ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง

1

Day 1

ทบทวน phonics s, t เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร u โดยการฟังนิทาน  ร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร

2

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู

Repeat s to t by Sven Petersen
3

Story: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนดู ไฟล์นิทานตัว u (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง) 

Story about U by TKREnglish
4

Action and Songครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร u 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบและเปิดเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ 

U action video by TKREnglish
Skærmbillede 2020-06-29 09.22.33

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

…when it starts to rain!

5

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษร ให้นักเรียนดูปากและออกเสียงตาม จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง

6

How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร u ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรที่หลังของเพื่อนข้างๆ ตามลูกศรหมายเลข 1  ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมออกเสียงของตัวอักษร

u writing
7

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 09.22.33

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

…when it starts to rain!

 8

Day 2

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร u โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ พร้อมทำใบงานเขียนตัวอักษร u แล้วระบายสีให้สวยงาม 

9

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ พร้อมกับทำท่างประกอบ

Walking Walking | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
10

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และครูพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 09.22.33

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

…when it starts to rain!

11

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร u เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนทำท่าทางของคำศัพท์

ทำท่าดึงร่มขึ้น

ทำท่าจับหนวด

ทำท่าวาดรูปกางเกงใน

12

Activity: นักเรียนนั่งเป็นวงใหญ่ ครูชวนนักเรียนร้องเพลงเป็นจังหวะพร้อมส่งบัตรคำศัพท์ Phonics u to v Cards01 ไปเรื่อย ๆ ครูให้สัญญาณหยุดบัตรคำศัพท์อยู่กับใครนักเรียนคนนั้นยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์พร้อมออกเสียงคำศัพท์ ครูคอยแนะนำช่วยเหลือถ้านักเรียนออกเสียงคำศัพท์ไม่ได้

13

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics u Worksheet01 ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร พร้อมระบายสี

Skærmbillede 2020-06-29 10.06.32
14

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 09.22.33

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

…when it starts to rain!

15

Day 3

เรียนรู้เสียง phonics และท่าทางของตัวอักษร v โดยการฟังนิทานการร้องเพลงประจำบทพร้อมแสดงท่าทางประกอบ เรียนรู้ชื่อตัวอักษรและทิศทางการเขียนตัวอักษร 

16

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามวิดีโอ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ

One Little Finger | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
17

Story: ครูกดวิดีโอนิทานตัว v ให้นักเรียนดูและฟังอย่างตั้งใจ 1 รอบ ครูถามนักเรียนว่า เห็นอะไรบ้างในนิทาน ไฟล์นิทานตัว v (สำหรับครูเปิดเพื่อเล่าด้วยตนเอง)

Story about V by TKREnglish
18

Action and Song: ครูทบทวนและชวนนักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร v 2 รอบ ครูกดเล่นวิดีโอท่าทางให้นักเรียนดู 2 รอบ และเล่นเพลงให้นักเรียนฟัง พร้อมทำท่าทางประกอบ

V action video by TKREnglish
Skærmbillede 2020-06-29 10.18.03

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

-/v/-/v/-/v/-/v/-/v/

19

Letter and Sound: ครูเล่นวิดีโอการออกเสียงตัวอักษรให้นักเรียนดูปาก และออกเสียงตาม          จากนั้นเล่นเสียงที่ตัวอักษรให้นักเรียนฟังพร้อมทำท่าทางประกอบตัวอักษร 3 ครั้ง

20

How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร v ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศเขียนตามลูกศ หมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอว แล้วเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร

V writing
21

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 10.18.03

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

-/v/-/v/-/v/-/v/-/v/

22

Day 4

เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร v โดยการฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ตามจินตนาการ นักเรียนทำใบงานเขียนตัวอักษร v แล้วระบายสีให้สวยงาม 

23

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าทางประกอบ

One Little Finger | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
24

Repeat: ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 10.18.03

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

-/v/-/v/-/v/-/v/-/v/

25

Vocabulary: ครูแสดงภาพที่ขึ้นด้วยตัวอักษร v เล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังพร้อมออกเสียงตามครูพานักเรียนทำท่าทางประกอบคำศัพท์นั้น 

ทำท่าขับรถตู้

ทำท่าเล่นไวโอลิน

ทำท่าชูมือขึ้นแล้วทำเสียงระเบิด

26

Activity: ครูกดเสียงคำศัพท์ทีละคำ นักเรียนแสดงท่าทางของคำศัพท์ที่ได้ยินพร้อมออกเสียงคำศัพท์นั้น จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงท่าประกอบคำศัพท์ตามอิสระของนักเรียนเอง

27

Worksheet: ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตัวอักษร Phonics v Worksheet01 พร้อมระบายสี

Skærmbillede 2020-06-30 kl. 11.29.05
28

Repeatครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What letter is this?, What sound is this? และพานักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบ

Skærmbillede 2020-06-29 10.18.03

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

-/v/-/v/-/v/-/v/-/v/

29

Day 5

ทบทวนและประเมินผล ทบทวนท่าทาง เพลงประจำบท ทิศทางการเขียนตัวอักษร u, v ออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และแสดงท่าทางประกอบคำศัพท์ที่ได้ยินและทำใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพคำศัพท์กับตัวอักษร

30

Warm up: ครูเปิดวิดีโอเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ครูให้นักเรียนยืนขึ้น พร้อมกับทำท่าทางประกอบ

One Little Finger | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs
31

Repeat Action Song: ครูเล่นเพลงประจำบท u และ v นักเรียนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบเพลง

Skærmbillede 2020-06-29 09.22.33
Skærmbillede 2020-06-29 10.18.03

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

/u/-/u/ up go umbrellas.

…when it starts to rain!

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

Drive Vic’s van

round the village.

-/v/-/v/-/v/-/v/-/v/

32

How to write: ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร u, v ให้นักเรียนดู 2 ครั้ง พานักเรียนเขียนตัวอักษร โดยให้นักเรียนใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ เขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร จากนั้นพานักเรียนเขียนตัวอักษรโดยให้นักเรียนเอามือจับที่เอวของตัวเอง แล้วเขียนตามลูกศรหมายเลข 1 และ 2 ตามลำดับ 2 ครั้งพร้อมบอกเสียงของตัวอักษร

u writing
v writing
33

Vocabulary u,v: ครูเลื่อนรูปภาพให้นักเรียนดูและออกเสียงคำศัพท์ตามพร้อมทำท่าทางประกอบคำศัพท์

34

Evaluation: ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพคำศัพท์กับตัวอักษรที่มีความสัมพันธ์กันและระบายสี Basic Phonics u to v Evaluation 

35

Credits:

  • Phonics pictures: Nakornpong Punkreu

  • Pictures: Swift Publisher 5

36

เขียนข้อความ