ABC 5: Q R S T

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวอักษรและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร การฝึกเขียนตัวอักษรและกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน 

สัปดาห์:

Day 1: เรียนรู้ Q  ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  กิจกรรมสังเกต Q , O วิดีโอทิศทางการเขียนใบงานเขียนเติมตัวอักษรที่หายไปให้สมบูรณ์และฝึกเขียน Q

Day 2: เรียนรู้ R ดูวิดีโอเเนะตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมเรียงตัวอักษรตามคำศัพท์ และฝึกเขียน R วาดรูปคำศัพท์ กระต่าย และ หนู ลงในสมุด ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

Day 3: เรียนรู้ S ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับตัวเลข และใบงานระบายสีงูกระดาษ 

Day 4: เรียนรู้ T โดยการดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นวิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมกระซิบตัวอักษร และเขียน T พร้อมเเปลงร่างตัวอักษร 

 Day 5: ทบทวน กิจกรรมทายตัวอักษร ทบทวนคำศัพท์โดยการเล่นเกมส่งลูกบอล และทดสอบการเขียนโดยการฟังเสียงที่ได้ยินและ เขียนลงในสมุด 

1

Day 1

เรียนรู้ Q  ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  กิจกรรมสังเกต Q , O วิดีโอทิศทางการเขียนใบงานเขียนเติมตัวอักษรที่หายไปให้สมบูรณ์และฝึกเขียน Q

ครูปริ้น ABC 5: QRST Worksheet01  เพื่อทำกิจกรรมหน้า 7

Classroom Language: Hello students!

2

วิดีโอ Q : ถามนักเรียนว่า รู้จักตัวอักษร Q ไหม ตัวอักษร Q มีลักษณะคล้ายตัวอักษรอะไรในภาษาอังกฤษ  จากนั้นครูบอกให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ว่าตัวอักษร Q มีคำศัพท์อะไรบ้าง  เมื่อดูจบเเล้วครูถามนักเรียนทุกคน และ ลองสุ่มถามนักเรียนเป็นราบบุคล 

Letter Q –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter Q.

3

Vocabulary:  ครูเล่นเสียงคำศัพท์ ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามและบอกความหมายของคำศัพท์ 

Classroom Language: This is a queen.

This is a quail.

4

สังเกต : ครูให้นักเรียนสังเกตตัวอักษร Q และ O  จากนั้นสุ่มถามนักเรียนว่า ตัวอักษรมีลักษณะ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

Skærmbillede 2023-03-24 kl. 10.07.14

Classroom Language: Q and O.

5

How to write :  ครูเตรียมดินน้ำมันให้คนละ 1 ก้อน เล็กๆ ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียน  ให้ดูก่อน จากนั้นชวนนักเรียนปั้นดินน้ำมันตัวอักษรไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing Q

Classroom Language: Write.

6

ใบงาน :  ให้นักเรียนเขียนเติมตัวอักษรที่หายไปให้สมบูรณ์ ABC 5: QRST Worksheet01  

Classroom Language: Worksheet.

7

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษร ลงในสมุด และวาดรูปตกแต่งให้สวยงาม 

Classroom Language: Write.

 8

Day 2

เรียนรู้ R ดูวิดีโอเเนะตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมเรียงตัวอักษรตามคำศัพท์ และฝึกเขียน R วาดรูปคำศัพท์ กระต่าย และ หนู ลงในสมุด ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

ครูปริ้น ABC5: QRST Cards01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 13

Classroom Language: Good morning students!

9

วิดีโอ R :  เมื่อครูเล่นวิดีโอ นักเรียนจะตั้งใจฟัง เเละให้ดูว่า วิดีโอนี่ คือตัวอักษรอะไร เเละมีเสียงคำศัพท์ว่าอย่างไร ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบทุกคนและจะสุ่มถามนักเรียน

Letter R –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter R.

10

Vocabulary:   ครูเล่นเสียงที่รูปภาพ พานักเรียนออกเสียงคำศัพท์ทีละคำ และบอกคำแปล  จากนั้นครูบอกนักเรียนว่า เมื่อครูเล่นเสียงคำศัพท์ไหนให้นักเรียน แสดงท่าทางของคำศัพท์นั้น 

Classroom Language: This is a rabbit.

This is a rat.

11

How to write :   ครูบอกนักเรียนเตรียมความพร้อม ให้เอามือจับที่เอวทั้งสองข้าง เมื่อครูเล่นวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรให้นักเรียนเขียนตัวอักษร โดยใช้เอวเขียน ไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing R

Classroom Language: Write.

12

กิจกรรม : ครูปริ้นการ์ด ABC5: QRST Cards01 แจกนักเรียน กลุ่มละ1ชุด ใน1ชุด จะมีคำศัพท์ Rabbit และRat  ครูเตรียมอุปกรณ์ กระดาษ A4 กาว และตัดการ์ดเป็นชิ้น ๆ แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ส่งตัวเเทนกลุ่มมารับอุปกรณ์ กลุ่มละ 1 ชุด ให้นักเรียนช่วยกันเรียงตัวอักษร คำว่า  RABBIT และ  RAT  เมื่อเสร็จทุกกลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง

Classroom Language: Activity.

13

ฝึกเขียน :ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร R และวาดรูปคำศัพท์ กระต่าย และ หนู ลงในสมุด ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม

Classroom Language: Write.

14

Day 3

เรียนรู้ S ดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมออกเสียงคำศัพท์ให้ตรงกับตัวเลข และใบงานระบายสีงูกระดาษ 

ครูปริ้น ABC 5: QRST Worksheet02  เพื่อทำกิจกรรมหน้า 20

Classroom Language: Good morning students!

15

วิดีโอ S  :  ครูเล่นวิดีโอตัวอักษร S ให้นักเรียนดูอย่างตั้งใจ เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถาม ว่าในวิดีโอมีคำศัพท์อะไรบ้าง ให้บอกเป็นภาษาอักกฤษ

The letter S by Sven Petersen

Classroom Language: The letter S.

16

Vocabulary: ครูใช้คำถาม What do you see? ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยก่อน จากนั้นถามต่อว่า แล้วภาษาอังกฤษ ออกเสียงว่าอย่างไร  แล้วครูเล่นเสียงคำศัพท์และให้นักเรียนฝึกออกเสียงตาม 

Classroom Language: This is the sun.

This is a snake.

17

How to write :   ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อม ให้กำมือขึ้นชูบนอากาศเตรียมเขียนตัวอักษรไปพร้อมกับวิดีโอ  ครูชวนนักเรียนเขียนตัวอักษรบนอากาศ 3รอบ

Writing S

Classroom Language: Write.

18

กิจกรรม :  ครูเตรียมกล่องใส่ฉลาก และเขียนฉลากเลข 1และ 2 ลงไปในกล่อง  จากนั้นครูบอกนักเรียนว่า หมายเลข 1 ให้เป็น SUN  หมายเลข 2ให้เป็น SNAKE ชวนนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ เมื่อนักเรียนเข้าใจเเล้ว ครูให้นักเรียน คนเเรกจับฉลากก่อนเเล้วส่งให้เพื่อน ๆ จับ ทุกคน  เมื่อได้ทุกคนเเล้ว ครูให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ที่ตัวเองได้ให้ตรงกับหมายเลข ออกเสียงคำศัพท์ทีละคน  จนครบทุกคน 

Classroom Language: One: Sun, Two: Snake

19

ใบงาน  :  งูกระดาษ ครูปริ้นใบงาน ABC 5: QRST Worksheet02 ให้นักเรียนคนละ1 แผ่น และให้นักเรียนระบายสีตกแต่ง งูกระดาษให้สวยงาม ตามจินตนาการ เมื่อเสร็จเเล้ว ครูพานักเรียนตัดกระดาษตามรอย หรือ ครูเป็นคนตัดให้นักเรียน ก็ได้   (ถ้าเวลาไม่พอ ครูให้นักเรียน นำใบงานไประบายสีเป็นการบ้านได้ )

Classroom Language: Cut.

20

ฝึกเขียน :  ให้นักเรียนคัดตัวอักษร S ลงในสมุด 

Classroom Language: Write.

21

Day 4

เรียนรู้ T โดยการดูวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นวิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมกระซิบตัวอักษร และเขียน T พร้อมเเปลงร่างตัวอักษร 

ครูปริ้น ABC 5: QRST Cards02 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 26

Classroom Language: Good morning students!

22

วิดีโอ  T  :   ถามนักเรียนว่า ที่ผ่านมาเราดูวิดีโอตัวอักษรอะไร   วันนี้ เรามาตั้งใจดูว่า ในวิดีโอที่ครูจะเปิดนี่ คือตัวอักษรอะไร และมีคำศัพท์อะไร คำเหล่านั้นออกเสียงว่าอย่างไรบ้าง  เมื่อดูเสร็จเเล้วครูจะถามนักเรียนโดยการลองสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคล 

The letter T by Sven Petersen

Classroom Language: The letter T.

23

Vocabulary: ถามนักเรียนว่า มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T มีคำศัพท์อะไรบ้าง นักเรียนจะตอบเป็นภาษาไทย  จากนั้นครูบอกว่า มาฟังเสียงคำศัพท์ ของต้นไม้ก่อน ว่าออกเสียงอย่างไร ครูเล่นที่คำศัพท์และให้นักเรียนออกเสียงตาม  และเล่นเสียงที่คำศัพท์เสือ นักเรียนออกเสียงตาม 

Classroom Language: This is a tree.

This is a tiger.

24

How to write :  ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนให้นักเรียนดูก่อน จากนั้นชวนนักเรียน เขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้อง ไปพร้อมกับวิดีโอ

Writing T

Classroom Language: Write.

25

กิจกรรม : ครูปริ้นการ์ด ABC 5: QRST Cards02 นำการ์ดไปติดบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนคนเเรกกระซิบตัวอักษรตัวเเรก นักเรียนจะกระซิบเพื่อนต่อกันไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย จะต้องวิ่งออกมาเเตะบัตรตัวอักษรที่ได้ยินเพื่อนกระซิบ  เล่นไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 

Classroom Language: Can you find the letter?

26

ฝึกเขียน : ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร T แล้วแปลงร่างตัวอักษร ตามจินตนาการ  

Classroom Language: Write.

27

Day 5

ทบทวน กิจกรรมทายตัวอักษร ทบทวนคำศัพท์โดยการเล่นเกมส่งลูกบอล และทดสอบการเขียนโดยการฟังเสียงที่ได้ยินและ เขียนลงในสมุด 

Classroom Language: Hello students!

28

 ทบทวน :  ครูโชว์สไลด์ที่ละภาพ ให้นักเรียนดูก่อน จากนั้นครูให้นักเรียนทายตัวอักษรทีละสไลด์ว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นคือตัวอักษรอะไร ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน และครูสุ่มนักเรียนตอบ จากนั้นครูกดที่   answer  เพื่อดูตัวอักษรที่ถูกต้อง

Classroom Language: Guess the letters.

29

ทบทวน :   ครูชวนนักเรียนทบทวนคำศัพท์ก่อน โดยสไลด์ทีละภาพ  จากนั้นครูพานักเรียนเล่นเกมส่งลูกบอล โดยครูชวนนักเรียนร้องเพลงหรือปรบมือให้จังหวัง บอกนักเรียนว่า ให้ส่งลูกบอลไปเรื่อย ๆ ครูจะให้สัญญาณหยุด ลูกบอลอยู่ที่ใคร คนนั้นจะต้องออกเสียงคำศัพท์ที่ครูสไลด์บนจอทีวี  จากนั้นเล่นไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 

Classroom Language: What is this? 

30

ประเมินผล : ครูกดที่หมายเลข 1- 4 ที่ละข้อ ให้นักเรียนฟังและเขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด 

Classroom Language: What letter is this ?

31

Credits:

  • Picutures: Nakornpong Punkreu, Pranom Kuaklang.
32

เขียนข้อความ