ABC 2: E F G H

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน การฝึกเขียนตัวอักษร และกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน 

สัปดาห์:

Day 1: เรียนรู้ E  มีวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน และใบงานระบายสีตัว  E ในช่องตามเขาวงกต

Day 2: เรียนรู้ F  มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมสังเกต E , F แล้วเขียน  และโชว์ตัวอักษรที่เขียนจากเสียงที่ได้ยิน

Day 3: เรียนรู้ G มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมจุ่มสีเป็นตัวอักษร G

Day 4: เรียนรู้ H  มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  กิจกรรมแตะตัวอักษรที่ได้ยิน

Day 5: ทบทวนและประเมินผล ตัว E F G H ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

1

Day 1

เรียนรู้ E  มีวิดีโอเเนะนำตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น  วิดีโอทิศทางการเขียน และใบงานระบายสีตัว  E ในช่องตามเขาวงกต

สิ่งที่ครูต้องเตรียม

  • ครูปริ้น ABC 2: EFGH Worksheet01 เพื่อทำกิจกรรมหน้า 6
  • กระดาษ A 4 สีนำ้ สำลัปั่นหู เพื่อทำกิจกรรม หน้า19

Classroom Language: Hello students!

2

วิดีโอ E :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว E มีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร E และทิศทางการเขียนตัวอักษร เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

ABC – the letter E

Classroom Language: The letter E.

3

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร E ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What is this? ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม ครูสุ่มนักเรียนออกเสียงทีละคน และชวนนักเรียนทำท่าทางของคำศัพท์ ครูอาจจะใช้คำถาม ถามนักเรียนเรื่องไข่ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง  

Classroom Language: Elephant

Egg

4

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษรตามลำดับที่ถูกต้อง  ครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร E นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบ จากนั้นครูพานักเรียนฝึกเขียนตามโดยใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ ตามลำดับ พร้อมออกเสียงของตัวอักษร  E

Writing E

Classroom Language: Write.

5

ใบงาน : ครูปริ้น ABC 2: EFGH Worksheet01 แจกนักเรียน แล้วระบายสีในช่องตัวอักษร E ตามเขาวงกต

Classroom Language: Worksheet. 

6

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา หรือให้เขียนเป็นการบ้าน ) แจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร E ตามอิสระ โดยไม่มีตัวแบบและรอยประให้

Classroom Language: Write.

7

Day 2

เรียนรู้ F  มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมสังเกต E , F แล้วเขียน  และโชว์ตัวอักษรที่เขียนจากเสียงที่ได้ยิน

 

Classroom Language: Good morning students!

 8

วิดีโอ F:  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว F  จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F และทิศทางการเขียนตัวอักษร F เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter F by Sven Petersen

Classroom Language: The letter F.

9

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F  ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What is this? ถ้านักเรียนตอบยังไม่ได้ ครูกดเสียงคำศัพท์บอกให้นักเรียนออกเสียงตาม  พร้อมบอกคำแปล  จากนั้น ครูทบทวนด้วยด้วยคำศัพท์ ครูออกเสียงคำศัพทฺ์ภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องตอบเป็นภาษาไทย   ครูออกเสียงภาษาไทย นักเรียนจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ 

Classroom Language: Fish

Fan

10

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร F ตามลำดับที่ถูกต้อง จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร F นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร F โดยใช้มือเขียนบนพื้นกระเบื้อง 

Writing F

Classroom Language: Write.

11

กิจกรรม : โชว์ตัวอักษร E กับ F ถามนักเรียนว่า ที่ผ่านมาเราเรียนตัวอักษรอะไร และตัวอักษร 2 ตัวนี้เห็นแล้วนึกถึงอะไร เเละเเตกต่างกันอย่างไร จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่นครึ่ง A4 เขียนตัวอักษร E และอักษร F เพื่อไว้ทำกิจกรรมหน้าถัดไป

Classroom Language: Write E and F.

12

กิจกรรม : ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละข้อ  ให้นักเรียนโชว์ตัวอักษร ตามเสียงตัวอักษรที่ได้ยิน  ทำพร้อมกันทุกคน จากนั้นครูลองสุ่มนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูกดเสียงไปเรื่อยๆ จนคิดว่านักเรียนได้แม่นยำ

Classroom Language: Listen now!.

13

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา หรือให้เขียนเป็นการบ้าน ) แจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร F ตามอิสระ โดยไม่มีตัวแบบและรอยประให้

Classroom Language: Write.

14

Day 3

เรียนรู้ G มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน กิจกรรมจุ่มสีเป็นตัวอักษร G

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : กระดาษ A4 , สำลีปั่นหู , สีน้ำ   

Classroom Language: Good morning students!

15

วิดีโอ G  :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว G จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G และทิศทางการเขียนตัวอักษร G  เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter G by Sven Petersen

Classroom Language: The letter G.

16

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What is this? ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมบอกคำแปล ครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตามพร้อมกันทุกคน  ให้นักเรียนหญิงออกเสียง GIRLพร้อมคำแปล   นักเรียนชายออกเสียง  GLOVE  พร้อมคำแปล จากนั้นสลับกันออกเสียง 

Classroom Language: Girl

Glove

17

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร G ตามลำดับที่ถูกต้อง จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร G นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร G โดยใช้เอวเขียนตัวอักษร 

Writing G

Classroom Language: Write.

18

กิจกรรม : ครูบอกนักเรียนว่า วันนี้เราจะทำกิจกรรมการจุ่มสีน้ำ  ครูเเจกอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นักเรียน เมื่อนักเรียนได้อุปกรณ์ครบแล้ว ครูอธิบายกิจกรรมดังนี้  ให้นักเรียนใช้สำลัปั่นหู จุ่มสีน้ำแล้วนำมาจุดในกระดาษ A 4 ทำเป็นตัวอักษร  G หรือถ้าไม่มีสีน้ำ ใช้ดินสอสี จุดเป็นตัวอักษร G  ตามจินตนาการ 

Classroom Language: Activity.

19

ฝึกเขียน :  (ถ้าครูมีเวลา หรือให้เขียนเป็นการบ้าน ) แจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร G ตามอิสระ โดยไม่มีตัวแบบและรอยประให้

Classroom Language: Write.

20

Day 4

เรียนรู้ H  มีวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  กิจกรรมแตะตัวอักษรที่ได้ยิน

Classroom Language: Good morning students!

21

วิดีโอ H :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว H จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร H และทิศทางการเขียนตัวอักษร H เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter H by Sven Petersen

Classroom Language: The letter H.

22

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร H ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม What is this? ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล  จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม ครูชวนนักเรียนแสดงท่าทางของหมวกและม้า พร้อมออกเสียงคำศัพท์

Classroom Language: Hat

Horse

23

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร H ตามลำดับ จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร H นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร H โดยใช้ศอกเขียน

Writing H

Classroom Language: Write.

24

กิจกรรม : ครูเขียนตัวอักษร หรือ ใช้การ์ดตัวอักษร  E F G H  ไปติดไว้ที่กระดาน  ครูสุ่มนักเรียนทีละคน ออกมาแตะตัวอักษรที่นักเรียนได้ยิน ครูกดเล่นเสียงไปเรื่อยๆ  จนครบ ทุกคน 

Classroom Language: Choose the right letter.

25

ฝึกเขียน : ครูแจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร H  ตามอิสระและจินตนาการ โดยไม่มีแบบและรอยประ 

Classroom Language: Write.

26

Day 5

ทบทวนและประเมินผล ตัว E F G H ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้น วิดีโอทิศทางการเขียน  และประเมินผลการเขียนจากเสียงที่ได้ยิน ลงในสมุดของตัวเอง 

Classroom Language: Hello students!

27

ทบทวน : ครูชี้ที่ตัวอักษรทีละตัว  ถามนักเรียนว่า What letter is this?  ให้นักเรียนตอบด้วยตนเอง  จากนั้นครูกดที่ตัวอักษรทีละตัวเพื่อตรวจคำตอบ และให้นักเรียนออกเสียงตามอีกรอบ

Classroom Language: What letter is this?

28

ทบทวน : ครูชี้ที่รูปภาพทีละภาพ ถามนักเรียนว่า What is this? ให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นครูพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์และถามนักเรียนว่า คำศัพท์คำนี้ ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไร  ครูถามจนครบทุกคำศัพท์

Classroom Language:  What is this? 

29

Writing  E to H : ครูเปิดวิดีโอการเขียนตัวอักษรแต่ละตัวให้นักเรียนดูก่อน  จากนั้น หลับตาแล้วเขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้อง ให้ครบทั้ง  4 ตัว 

Classroom Language: Can you write these letters?

30

ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุด ดินสอ แล้วนั่งห่าง กัน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละข้อจากนั้นให้เขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด

31

Credits:

  • Pictures: Nakornpong Punkreu, Pranom Kuaklang.

32

เขียนข้อความ