Word families with a

เป้าหมาย: นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ที่มีตัวอักษร 3-4 ตัวผสมกันจาก Word family at, ad, an และ am ในบทเรียนนี้จะมีคำศัพท์ให้นักเรียนได้เรียนหลายคำ แต่เราเน้นคำศัพท์ 7 คำดังนี cat, bat, dad, cap, jam, van, man ซึ่งจะนำมาใช้ในการประเมินผลในตอนท้ายด้วย 

สัปดาห์:

Day 1: เรียนเสียงสระ a จากคำศัพท์ใน Word family at ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้วาดภาพ

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์จาก word family ad เช่น dad, sad, mad และ glad นักเรียนต้องจดจำอารมณ์บนใบหน้าเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายคำศัพท์ในบทเรียนนี้  

Day 3: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์จาก word family ap เช่น map, cap, nap, gap และ clap ครูต้องฝึกการออกเสียง cl เป็นพิเศษ เริ่มต้นด้วยฝึกออกเสียงคำศัพท์กับแจ๊ค ให้นักเรียนบอกคำศัพท์ต่างๆเป็นภาษาไทยจากการดูรูปภาพ และเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

Day 4: เรียนเรื่องเสียงสระ a เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family an เรียนคำศัพท์ man, can, van และ fan เรียนคำว่า tan จากคำว่า ant และกิจกรรมเขียนคำศัพท์ที่จำได้ท้ายบทเรียน

Day 5: เรียนเรื่องเสียงสระ a เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family am โดยใช้วิดีโอ แนะนำคำศัพท์ที่อยู่ในวีดีโอ มีคำศัพท์ที่เป็นชื่อคือ Sam และ Pam และสิ่งของคือ jam และ ham นักเรียนจะได้ฝึกการแปลประโยคสั้นๆง่ายๆ และเรียนคำว่า is และ it

Day 6: ทบทวน Word families with a ประเมินผลด้วยการเติมตัวเลขลงในวงกลมที่คำศัพท์ตรงกับเสียงที่ได้ยิน และโยงภาพและคำศัพท์ให้สัมพันธ์กัน

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

1

Day 1

เนื้อหาและกิจกรรม: เรียนเสียงสระ a จากคำศัพท์ใน Word family at ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้วาดภาพ

2

วีดีโอ: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูรอบแรกแปลให้นักเรียนฟัง Good morning every one! สวัสดีทุกคน I am a…. ฉันชื่อ…. Can you read this? คุณอ่านคำนี้ได้ไหม รอบที่สองให้นักเรียนพยายามอ่านคำศัพท์ cat ด้วยตนเอง

Good morning – Cat

Classroom Language: Can you read this?

3

เรียนรู้: เปิดสไลด์ให้นักเรียนพยายามอ่านตัวอักษร และผสมคำด้วยตัวเองก่อน แล้วค่อยเล่นเสียงบนตัวอักษรเพื่อให้นักเรียนพูดตามอีกครั้ง บอกนักเรียนว่าเครื่องหมาย – แบ่งให้นักเรียนเห็นว่าเราสะกดผสมคำอย่างไร แต่ตอนเขียนเราจะไม่มีเครื่องหมายนี้ เรื่องนี้ควรย้ำบ่อยๆ แต่หากนักเรียนเขียนเครื่องหมาย – ก็ไม่เป็นไร เราเน้นให้นักเรียนสะกดได้ก่อนแล้วค่อยแก้ไขปรับปรุงทีหลัง

Classroom Language: Try to read this.

4

วีดีโอครูบอกนักเรียนว่ามีคำศัพท์มากมายที่ลงท้ายด้วย at ให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอแล้วให้นักเรียนบอกว่ามีคำไหนบ้างที่นักเรียนรู้จัก ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์บนวีดีโอหากนักเรียนอ่านได้

The ‘at’ word family

Classroom Language: Do you know these words?

5

เรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์จากวีดีโอ เล่นเสียงจากรูปภาพให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนพูดตาม

Classroom Language: Please, read these.

6

กิจกรรมนักเรียนหยิบดินสอและสมุดขึ้นมา ครูเขียนคำศัพท์เหล่านี้บนกระดาน cat, bat, rat, hat และ mat ให้นักเรียนลอกลงสมุดโดยให้เขียนคำศัพท์เรียงลงมา และนักเรียนต้องเว้นพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับวาดภาพดังรูป บอกนักเรียนว่าให้นักเรียนวาดภาพอย่างรวดเร็ว ไม่เน้นความสวยงานแต่ต้องเสร็จให้ทันภายในเวลา 20 วินาที เมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว ครูเริ่มบอกคำศัพท์ให้นักเรียนวาดภาพโดยไม่เรียงลำดับคำศัพท์ แล้วนับ 1-20 เมื่อนักเรียนวาดเสร็จทุกคำแล้วให้นักเรียนวางดินสอแล้วชูสมุดให้เพื่อนๆดูรูปภาพที่ตนวาด 

Skærmbillede 2020-01-08 15.28.51

Classroom Language: Now, please draw a cat!

7

Day 2

เนื้อหาและกิจกรรม: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์จาก word family ad เช่น dad, sad, mad, glad นักเรียนต้องจดจำอารมณ์บนใบหน้าเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายคำศัพท์ในบทเรียนนี้ 

เริ่มด้วยการฝึกสะกดผสม ad ด้วยวีดีโอ cat ที่พูดถึงคำว่า เศร้าเสียใจ และ ดีใจ (sad and glad)  หลังจากนั้นครูและนักเรียนจะได้ทำความเข้าใจความหมายของ sad, mad, gald ด้วยรูปภาพแสดงอารมณ์สีหน้าต่างๆ 

 8

วิดีโอ: บอกนักเรียนว่า Just kidding แปลว่า ‘แค่พูดเล่น’ เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู ถามนักเรียนว่าเข้าใจที่พวกเขาพูดหรือไม่ ครั้งนี้เปิดวีดีโอให้นักเรียนดูเพียงครั้งเดียวพอ เพราะเราจะแสดงวีดีโอให้นักเรียนดีอีกครั้ง

Just kidding!

Classroom Language: Here is a video.

9

ฝึกฝน: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียนหรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน ให้นักเรียนสังเกตใบหน้าทั้ง 3 ว่ามีสีหน้า และอารมณ์อย่างไรบ้าง

ad

Classroom Language: Can you spell this?

10

ฝึกฝน: ให้นักเรียนลองพยายามอ่านคำศัพท์ และเดาที่รูปภาพว่าพวกเขาแสดงสีหน้าแบบไหนบ้าง ก่อนที่จะบอกนักเรียนว่าพวกเขาแสดงสีหน้าดังนี้ sad เศร้า mad โมโห และ glad ดีใจ

Classroom Language: Can you read this?

11

กิจกรรม: เล่นเสียงให้นักเรียนฟังคำละ 2-3 รอบ ให้นักเรียนวาดภาพลงในสมุดตนเอง ครูพยายามช่วยเหลือเด็กที่ทำไม่ค่อยได้

ข้อ 1

ข้อ 2

Classroom Language: Draw pictures.

12

เรียนรู้แสดงสไลด์ให้นักเรียนดู สไลด์หน้า 1. เล่นเสียงบนรูปภาพ บอกนักเรียนว่า dad แปลว่า ‘พ่อ’  2. ให้นักเรียนลองอ่านคำศัพท์ว่าอ่านได้ไหม ใบ้ให้นักเรียนโดยเล่นเสียงบนรูปตัวอักษร 3. ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังจากคำศัพท์ 4. เล่นเสียงที่ประโยคก่อนถามนักเรียนว่าพ่อมีสีหน้าบ่งบอกอารมณ์ว่าอย่างไร ให้เวลานักเรียนคิดก่อนเลื่อนสไลด์ไปหน้าถัดไป 5. พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับสีหน้าของพ่อ และอธิบายคำศัพท์ที่แสดงถึงอารมณ์ ‘เศร้า เสียใจ’ sad เล่นเสียงประโยคและพูดคุยถึงคำแปล

Classroom Language: What does he feel?

13

วีดีโอเราดูวีดีโอเดิมอีกครั้ง คราวนี้ถามนักเรียนว่าเข้าใจที่พวกเขาพูดคุยกันมากขึ้นหรือไม่ ก่อนอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ในวีดีโอมีบทสนทนาดังนี้ ผู้ชาย: “Good morning, Cat. How are you today?” “สวัสดีตอนเช้าเจ้าแมว เป็นอย่างไรบ้าง” แมว: “Good morning. I am sad.” “สวัสดี ฉันเศร้าเสียใจ” ผู้ชาย: “Are you sad, cat?” “เธอเศร้าหรือเจ้าแมว” แมว: “No, just kidding. I am glad.” “เปล่า พูดเล่น ฉันดีใจ”

Just kidding!

Classroom Language: And now a video!

14

กิจกรรมเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ให้เรียนวาดภาพแมวดีใจลงในสมุด โดยให้นักเรียนเขียนคำว่า glad ใต้ภาพ

Skærmbillede 2020-01-09 13.28.03

Classroom Language: Draw a picture.

15

กิจกรรมหากมีเวลาให้นักเรียนเติมคำให้สัมพันธ์กับภาพใน Beginner 1/1 Worksheet01 เพื่อทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมา

Skærmbillede 2020-01-09 11.25.28

Classroom Language: Let’s work.

16

Day 3

เนื้อหาและกิจกรรม: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ a ด้วยคำศัพท์จาก word family ap เช่น map, cap, nap, gap และ clap ครูต้องฝึกการออกเสียง cl เป็นพิเศษ เริ่มต้นด้วยฝึกออกเสียงคำศัพท์กับแจ๊ค ให้นักเรียนบอกคำศัพท์ต่างๆเป็นภาษาไทยจากการดูรูปภาพ และเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

17

วีดีโอ: เปิดวีดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนตั้งใจฟังเมื่อแจ๊คสอนการสะกดผสมคำศัพท์ และให้นักเรียนลองพยายามสะกดและอ่านคำศัพท์เองเมื่อคำศัพท์แสดงในรอบที่สอง โดยที่ครูช่วยนักเรียนด้วย

Word Family -ap | Phonics Song for Kids | Jack Hartmann

คำศัพท์มีดังนี้ cap หมวกแก็บ, tap แตะ (แตะหน้าจอมือถือ), gap ช่องว่าง, zap ปะทะ หรือ ชน, map แผนที่, trap กับดัก จับกุม, rap (เพลง)แร็พ, clap ตบมือ, sap ไม้ตะบอง, lap หน้าตัก

Classroom Language: Let’s watch the video.

18

เรียนรู้: พูดคุยกับนักเรียนว่าความหมายของแต่ละภาพคืออะไรเป็นภาษาไทย

Classroom Language: What are these in Thai?

19

เรียนรู้: ให้นักเรียนลองสะกดอ่านออกเสียงด้วยตนเองก่อน เล่นเสียงจากรูปภาพให้นักเรียนฟัง แล้วออกเสียงตามคำละ 2 ครั้ง

Classroom Language: What are these in English?

20

ฝึกฝน: ให้นักเรียนลองสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองก่อน เล่นเสียงบนคำศัพท์ให้นักเรียนฟังทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล้วลองให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 3 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน 

Classroom Language: Can you spell this?

21

ฝึกฝน: ครูเล่นเสียงที่รูปภาพ 2-3 ครั้งต่อ 1 รูป ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุด ให้ย้ำเตือนนักเรียนว่าเครื่องหมาย – ในคำศัพท์เป็นการแสดงวิธีสะกด เวลาเขียนคำศัพท์ให้งดเขียนเครื่องหมายนี้ แต่ถ้านักเรียนยังเขียนก็ไม่เป็นไร ให้เน้นว่านักเรียนสะกดถูกต้องหรือไม่ เฉลยอยู่สไลด์หน้าถัดไป

Classroom Language: Write words.

22

ฝึกฝน: ให้นักเรียนสะกดคำศัพท์ในสไลด์หน้าแรกทีละคน คนละ 1-2 คำศัพท์ เล่นเสียงที่คำศัพท์เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสะกดถูกหรือไม่ เลื่อนสไลด์หน้าถัดไปให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทีละคนเหมือนหน้าที่แล้ว แต่หน้านี้ไม่ต้องสะกดและให้แปลคำศัพท์ด้วย บอกให้นักเรียนสังเกตทำคำศัพท์เห็นไหมว่าเวลาเขียนคำศัพท์เราจะไม่ใส่เครื่องหมาย – ในคำศัพท์ ครูสามารถเล่นเสียงบนตัวอักษรได้

Classroom Language: Can you spell this?

Can you read this?

23

Day 4

เนื้อหาและกิจกรรม: เรียนเรื่องเสียงสระ a เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family an เรียนคำศัพท์ man, can, van และ fan เรียนคำว่า tan จากคำว่า ant และกิจกรรมเขียนคำศัพท์ที่จำได้ท้ายบทเรียน

24

วีดีโอ: บอกให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ ลองออกเสียงคำศัพท์และคำแปลไปพร้อมวิดีโอ

Introduction ‘an’ Word family

Classroom Language: Let’s watch the video.

25

เรียนรู้: ให้นักเรียนลองนับขาของสัตว์ตัวนี้ ตรงหัวไม่ใช่ขาแต่เป็นหนวดมด

Skærmbillede 2020-01-10 11.24.31

Classroom Language: Count the legs.

26

เรียนรู้: ถามนักเรียนจำได้ไหมว่าคำว่า ‘มด’ ภาษาอังกฤษคืออะไร ให้นักเรียนลองสะกดให้ครูเขียนตามบนกระดานก่อน หากสะกดไม่ได้ไม่เป็นไร ให้ครูเขียนคำว่า ant บนกระดานให้นักเรียนดู

Skærmbillede 2020-01-10 11.32.29

Classroom Language: What is Mod in English?

27

ฝึกฝน: สไลด์หน้า 1 ให้นักเรียนพยายามผสมและสะกดคำ เล่นเสียงได้ที่คำศัพท์ 2 ตอนนี้มีตัว t เพิ่มขึ้นมาอ่านว่าอะไร และแปลว่าอะไร เล่นเสียงได้ที่คำศัพท์ 3 เมื่อตัว t ย้ายมาอยู่ด้านหน้า คำศัพท์นี้อ่านว่าอะไร 4 เล่นเสียงบนคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง และแปลให้นักเรียนฟังว่า tan เป็นสีของผิวที่ออกสีน้ำตาล อาจจะเป็นสีผิวธรรมชาติ หรือคนที่ผิวขาวไปอาบแดดทำให้ผิวสีเข้มขึ้นก็ได้

Classroom Language: Try to read this.

28

ฝึกฝน: ให้นักเรียนพยายามสะกดผสมคำศัพท์เหล่านี้ด้วยตนเองก่อนที่จะเล่นเสียงบนคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง เลื่อนสไลด์หน้าต่อไปเพื่อดูคำแปลจากรูปภาพ ให้นักเรียนสังเกตว่าเครื่องหมาย – หายไป เพราะเราใช้เครื่องหมาย – เวลาฝึกสะกดเท่านั้น เวลาเขียนคำศัพท์จริงเราจะไม่ใส่เครื่องหมาย – ในคำศัพท์

Classroom Language: Try to read this.

29

กิจกรรมให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -an และ -ap ที่นักเรียนรู้จักลงในสมุดให้มากที่สุด หากนักเรียนทำกิจกรรมไปแล้ว 5 นาทีแต่ยังคิดกันยังไม่ค่อยออกให้เลื่อนสไลด์ไปหน้าถัดไปเพื่อใบ้ด้วยรูปภาพ สไลด์สุดท้ายเป็นคำศัพท์ต่างๆ เล่นเสียงได้บนรูปภาพ

Classroom Language: Write words.

30

Day 5

เนื้อหาและกิจกรรม: เรียนเรื่องเสียงสระ a เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family am โดยใช้วิดีโอ แนะนำศัพท์ที่อยู่ในวีดีโอ มีคำศัพท์ที่เป็นชื่อคือ Sam และ Pam และสิ่งของคือ jam และ ham นักเรียนจะได้ฝึกการแปลประโยคสั้นๆง่ายๆ และเรียนคำว่า is และ it

31

วีดีโอ: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดู ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นแสดงท่าทางประกอบตามวิดีโอ

Word Family _am | Little Fox | Animated Stories for Kids

คำศัพท์มีดังนี้ Sam แซม(ชื่อคน), ham แฮม, jam พอดี, Pam แพม(ชื่อคนหรือชื่อสัตว์เลี้ยง) 

Classroom Language: Here is a video.

32

ฝึกฝน: ให้นักเรียนลองอ่านคำศัพท์ และแปลด้วยตนเองก่อนที่จะเล่นสไลด์ถัดไปเพื่อดูรูปภาพความหมายคำศัพท์ เล่นเสียงคำศัพท์บนรูปภาพให้นักเรียนพูดตามและแปลพร้อมกันอีกครั้ง

Classroom Language: Can you read this?

33

ฝึกฝน: ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละคำ คำละ 2-3 ครั้ง ให้นักเรียนดูภาพประกอบ พร้อมเขียนคำศัพท์ตามภาพและเสียงที่ได้ยิน

Classroom Language: Write words

34

เรียนรู้: ครูสอนนักเรียนคำว่า is แปลว่าเป็น เราจะใช้คำนี้ในกิจกรรมถัดไป

is = เป็น

Classroom Language: Listen carefully.

35

กิจกรรมครูทำบัตรคำศัพท์ดังภาพ ใส่บัตรคำศัพท์ลงในกล่อง (เลื่อนหน้าเว็บไม่ให้นักเรียนเห็นรูปบัตรภาพ) เล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนหยิบการ์ดมาครั้งละ 1 ใบ จากนั้นครูนำคำศัพท์ไปติดที่กระดาน ให้นักเรียนช่วยกันแปล และเขียนคำแปลงใต้คำศัพท์ และให้นักเรียนคนต่อไปหยิบคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องอีกครั้ง จากนั้นครูนำไปติดที่กระดาน ทำเช่นนี้เรื่อยๆจนครบ  และให้นักเรียนช่วยกันเรียงให้ถูกต้องและแปลความหมายให้ถูกต้อง

ประโยคที่ 1

ประโยคที่ 2

Classroom Language: Make sentences.

36

กิจกรรม: บอกให้นักเรียนจดประโยคภาษาอังกฤษนี้ลงในสมุดและวาดภาพประกอบเป็นการบ้าน

Pam is sad.

Classroom Language: Draw a picture.

37

Day 6

เนื้อหาและกิจกรรม: ทบทวน Word families with a ประเมินผลด้วยการเติมตัวเลขลงในวงกลมที่คำศัพท์ตรงกับเสียงที่ได้ยิน และโยงภาพและคำศัพท์ให้สัมพันธ์กัน

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ปริ้นเเละตัดการ์ดคำศัพท์ Word families with a ลงในกล่องเเละปริ้นแบบบันทึกผลการทดสอบ

38

ทบทวน: at , ad, ap, am และ an ให้นักเรียนดูรูปภาพ และช่วยกันเติมคำให้ถูกต้อง เล่นเสียงได้จากภาพ หากครูคลิ๊กบนตัวอักษรจะปรากฎคำตอบให้เห็น

Classroom Language: What is this?

39

ประเมินผล: แจกใบประเมินผล Beginner 1/1 Evaluation01 กับนักเรียนให้นักเรียนเขียนเลือกเขียน 1-5 หน้าคำศัพท์ ให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน

Classroom Language: Write down what you hear.

40

ประเมินผล: ให้นักเรียนโยงภาพให้ตรงกับคำศัพท์

Classroom Language: Pair. 

41

ประเมิน : ครูปริ้นเเละตัดการ์ดคำศัพท์ Beginner 1/1 Verbal Examination01 ลงในกล่อง เเล้วให้นักเรียนมาที่โต๊ะครูทีละคนเเละหยิบการ์ดขึ้นมาออกเสียงคำศัพท์ 5 คำ จนครบทุกคน Beginner 1/1 Verbal Assessment01

Classroom Language: Can you read this?

42

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

Repeat lesson

43

Credits:

44

เขียนข้อความ