Repeat lesson for ‘Two vowels’

Skærmbillede 2022-04-06 kl. 09.53.49

Classroom Language: Good morning everyone!

1

วิดีโอ : ครูบอกนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้น ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู บอกนักเรียนตั้งใจดูวิดีโอและเมื่อดูจบแล้ว ถามนักเรียนว่ากฎการออกเสียงโฟนิกส์ของสระสองตัวติดกันคืออะไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มีสระสองตัวติดกัน

Between the Lions: “When Two Vowels Go Walking”

Classroom Language: Here is a video.

2

ทบทวน : ให้นักเรียนออกเสียงสระสองตัวด้วยตนเองก่อน จากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง แล้วนักเรียนออกเสียงตาม ครูอธิบายกฎการออกเสียงสระสองตัวให้นักเรียนฟังอีกรอบ 

ea

oa

ai

Classroom Language: Read.

3

ทบทวน : ให้นักเรียนอ่านออกเสียงสระสองตัวและคำศัพท์ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนว่า ทำไมต้องมีตัวอักษรสีแดงในคำศัพท์ จากนั้นเล่นเสียงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนออกเสียงตาม

ea

eat

oa

boat

ai

train

Classroom Language: Can you read the words?

4

ทบทวน : โชว์คำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนดู ถามนักเรียนว่าคำศัพท์คำแรกออกเสียงและมีความหมายว่าอย่างไร เมื่อนักเรียนตอบเเล้ว ครูจึงเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง (คลิ๊กที่คำศัพท์เพื่อดูความหมายของรูปาพ) เพื่อดูความหมายของคำศัพท์ ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำศัพท์ 

Classroom Language: Read and translate.

5

ทบทวน : ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ3แผ่น จากนั้น ให้นักเรียนเขียนสระสองตัวจากเสียงที่ได้ยิน เพื่อทำกิจกรรมในหน้าถัดไป

Classroom Language: Listen and write.

6

ทบทวน : ครูบอกนักเรียนว่า ครูจะเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนทุกคนโชว์สระสองตัวที่นักเรียนได้เขียนลงในกระดาษก่อนหน้านี้ให้ตรงตามคำศัพท์ที่ได้ยิน เมื่อนักเรียนโชว์สระสองตัวเเล้ว คลิ๊กที่ Answer เพื่อดูคำตอบ เล่นไปเรื่อย ๆ จนครบทุกเสียง 

Classroom Language: Let’s play.

7

กิจกรรมกลุ่ม  : นักเรียนเเบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ส่งตัวแทนมารับการ์ด Beginner 2/4 cards01 กับครู ให้แต่ละกลุ่มตัดการ์ดออกเป็นชิ้น ๆ จากนั้นให้นักเรียนพูดคุยกันและให้นักเรียนแยกกลุ่มของคำศัพท์และรูปภาพ ให้ตรงกับสระสอง

Skærmbillede 2022-04-07 kl. 10.59.24

Classroom Language: Work in group.

8

 ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอ และนั่งห่าง ๆ กัน เพื่อเตรียมพร้อมทำแบบประเมิน ครูกดเล่นเสียงให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ได้ยินลงสมุด ทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคำ

Classroom Language: Listen and write.

9

เขียนข้อความ