Word families with o

เป้าหมาย: ทบทวนเรื่องเสียงสระ i ด้วยคำศัพท์ใน Word family ig, in, ip และ it เรียนเรื่องเสียงสระ o ด้วยคำศัพท์ใน Word family ot, op, og, ob เช่น pot, hop, dog และ job

หัวข้อ: หนังสือเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องเสียงสระ i ตามด้วยการเรียนเสียงสระ o นักเรียนจะได้เรียนคำที่ลงท้ายเหมือนกัน เราเรียกว่า Word family ซึ่งนักเรียนจะได้หัดการนำพยัญชนะตัวแรกผสมกับ Word family ot, op, og และ ob แล้วจะเกิดคำศัพท์ที่มีความหมาย ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนเรื่องเสียงสระ i ด้วยคำศัพท์ pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit จาก word  families ig, in, ip และ it 

Day 2: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ o ด้วยคำศัพท์จาก Word family ot โดยใช้วิดีโอ ฝึกอ่านผสมคำศัพท์ วาดภาพตามคำศัพท์ที่ได้ยิน และเขียนคำศัพท์ตามภาพที่เห็น 

Day 3: เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family op โดยใช้วิดีโอ แนะนำคำศัพท์ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมสร้างคำศัพท์ตามภาพที่เห็น และกิจกรรมโยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์พร้อมระบายสี

Day 4: เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family og โดยใช้วิดีโอ กิจกรรทายรูปภาพ ฝึกการสะกดผสมคำศัพท์ กิจกรรมหยิบบัตรคำศัพท์ให้ถูกต้อง และใบงานเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ

Day 5: เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family ob โดยใช้วิดีโอ แนะนำคำศัพท์ที่ผสมด้วย ob  ฝึกการสะกดผสมคำศัพท์ กิจกรรมเลือกคำศัพท์ให้ถูกต้องตามภาพบนสไลด์ และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไปให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

Day 6: ทบทวน Word families with o ประเมินผลด้วยการเขียนคำศัพท์ที่ได้ยิน และการเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพ

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

1

Day 1

ทบทวนเรื่องเสียงสระ i ด้วยคำศัพท์ pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit  จาก word  families ig, in, ip และ it  

2

วิดีโอ i: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนตั้งใจดู นักเรียนพยายามอ่านคำศัพท์พร้อมกันครูสามารถหยุดวิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้อ่านคำศัพท์เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนมา

Let’s Read! Three letter words with “i”

Classroom Language: Let’s watch the video.

3

ทบทวนคำศัพท์สระ i : ทบทวนคำศัพท์ pig, big, bin, zip, rip, sip, sit, และ hit จาก word family ig, in, ip และ it ให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามรูปภาพด้วยตัวเองก่อน ถ้าไม่ได้ครูเล่นเสียงที่รูปภาพเพื่อฟังเสียงคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนพูดตาม

Classroom Language: Try to read this.

4

สะกดคำศัพท์: ให้นักเรียนสะกดคำศัพท์ จาก Word family ig, in, ip และ it พร้อมกัน เล่นเสียงคำศัพท์บนรูปภาพเพื่อตรวจสอบการสะกดที่ถูกต้อง

Classroom Language: Can you spell this?

5

กิจกรรมวิ่งแตะคำศัพท์ครูติดรูปและคำศัพท์ Beginner 1/4 Cards01 ไว้บนกระดาน แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเล่นเกมส์ ครูออกเสียงคำศัพท์แล้วให้ผู้เล่นวิ่งไปแตะคำศัพท์พร้อมอ่านคำศัพท์ให้ตรงกับที่ครูออกเสียง นักเรียนสามารถเล่นได้จนครบทุกคน

Classroom Language: Let’s Play.

6

เขียนคำศัพท์: ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ทั้งหมดลงในสมุดและแปลเป็นภาษาไทยตามภาพให้นักเรียนนำเสนอคำศัพท์  ให้ครูช่วยนักเรียนในการเขียนภาษาไทยหากนักเรียนเขียนไม่ถูก

Classroom Language: Write words.

7

Day 2

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในเรื่องเสียงสระ o ด้วยคำศัพท์จาก word family ot โดยใช้วิดีโอ ฝึกอ่านผสมคำศัพท์ วาดภาพตามคำศัพท์ที่ได้ยิน และเขียนคำศัพท์ตามภาพที่เห็น 

 8

 วิดีโอ otให้นักเรียนลุกขึ้นเต้นและร้องตามวิดีโอ เสร็จแล้วทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในวีดีโอพร้อมลองเดาคำแปล

“OT” Family Song

คำศัพท์ในวิดีโอ มีดังนี้ pot (หม้อ), hot(ร้อน), dot(จุด), got(ได้รับ)  ถามนักเรียนว่า ot ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘ot’?

9

สะกด ot: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังให้นักเรียนทุกคน ได้ลองออกเสียง หรือสุ่มนักเรียนลองอ่าน

ot

Classroom Language: Can you spell this?

10

สะกดคำศัพท์ otเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนสะกดคำศัพท์ตามพร้อมเดาความหมายจากภาพ

Classroom Language: Repeat after the sounds.

11

เรียนคำศัพท์ใหม่ที่ลงท้าย otฝึกให้นักเรียนได้อ่านด้วยคำศัพท์ต่อไปนี้ pot, hot, dot, 

Classroom Language: What are these in Thai?

Classroom Language: What are these in English?

12

วาดภาพตามคำศัพท์ที่ได้ยิน: ให้นักเรียนนั่งห่างๆกัน ครูเล่นเสียงคำศัพท์บนภาพ ? ให้นักเรียนฟัง เเละให้นักเรียนวาดรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่ได้ยินให้ถูกต้องตามข้อที่ครูเล่นเสียง ดูเฉลยด้วยการเลื่อนสไลด์ไปทางขวา เล่นเสียงให้นักเรียนฟังที่รูปภาพ  

Classroom Language: Draw pictures.

13

เขียนคำศัพท์ ot ตามภาพที่เห็น: ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำแปลตามรูปภาพที่นักเรียนเห็นลงในสมุด ครูสามารถช่วยนักเรียนเขียนภาษาไทยได้หากนักเรียนเขียนไม่ได้ เสร็จแล้วเลื่อนสไลด์ไปทางขวา ครูเล่นเสียงที่รูปภาพเพื่อเฉลยคำตอบ อ่านคำศัพท์พร้อมแปลเป็นภาษาไทยด้วยกันอีกรอบ 

Classroom Language: Write down the answers.

14

Day 3

เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family op โดยใช้วิดีโอ แนะนำคำศัพท์ ฝึกการผสมคำ กิจกรรมสร้างคำศัพท์ตามภาพที่เห็น และกิจกรรมโยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์พร้อมระบายสี

15

วีดีโอ op: บอกนักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ และการออกเสียงคำศัพท์ 

Classic Sesame Street – Word Family “OP” (Muppets)

คำศัพท์ในวิดีโอ มีดังนี้ mop(ไม้ซับน้ำ), pop(เพลงป๊อป), hop(กระโดด) และ top(ด้านบน) 

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘op’?” op ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘op’?

16

สะกด op: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

op

Classroom Language: Can you spell this?

17

สะกดคำศัพท์: ให้นักเรียนลองสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแปลภาพด้วยตัวเองก่อน เล่นเสียงบนรูปให้นักเรียนฟังทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตาม เสร็จแล้วลองให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 3 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน 

Classroom Language: Can you spell this?

18

What are these in English?: ให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วบอกว่าภาพเหล่านี้คืออะไรเป็นภาษาไทย เลื่อนสไลด์ไปทางขวาบอกนักเรียนว่าภาษาอังกฤษของภาพเหล่านี้มีดังนี้ เล่นเสียงจากรูปภาพให้นักเรียนฟัง แล้วออกเสียงตามคำละ 2 ครั้ง เสร็จแล้วอ่านคำศัพท์ทั้ง 4 คำเองอีกครั้งพร้อมกัน

Classroom Language: What are these in English?

19

 กิจกรรมกับคำศัพท์: เลือกนักเรียนออกมาทีละ 2 คน ให้นักเรียนคนแรกเลื่อนรูปภาพที่อยู่ในสไลด์ที่ 1 เพื่อกำหนดภาพ ให้นักเรียนคนที่ 2 เลื่อนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนคนที่ 1 กำหนด แล้วให้นักเรียนทุกคนได้อ่านคำศัพท์พร้อมกัน

Slides no. 1
Slides no. 2

Classroom Language: Pair.

20

จับคู่ และระบายสี: แจก Beginner 1/4 Worksheet01 ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงาม ดูเฉลยได้ที่นี่

Skærmbillede 2020-03-24 10.37.09

Classroom Language: Pair.

21

Day 4

เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family og โดยใช้วิดีโอ กิจกรรทายรูปภาพ ฝึกการสะกดผสมคำศัพท์ กิจกรรมหยิบบัตรคำศัพท์ให้ถูกต้อง และใบงานเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ

Skærmbillede 2021-11-18 kl. 09.26.11
22

วีดีโอ og: บอกให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอ นักเรียนลองอ่านคำศัพท์ที่ปรากฏในวิดีโอ 

Word Family -og | Phonics Song for Kids | Jack Hartmann

คำศัพท์มีดังนี้ dog(สุนัข), fog(หมอก), hog(หมู), jog(วิ่งช้าๆ), log(ท่อนไม้), frog(กบ), bog(บึง), smog(ควัน), blog(บล็อก), clog(รองเท้าไม้) ถามนักเรียนว่า og ออกเสียงว่าอย่างไร 

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘og’?” og ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘og’?

23

สะกด ip: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

og

Classroom Language: Can you spell this?

24

สะกดคำศัพท์ให้นักเรียนลองสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแปลจากภาพด้วยตัวเองก่อน ครูเล่นเสียงบนรูปให้นักเรียนฟัง และออกเสียงตาม  ให้นักเรียนทุกคนอ่านคำศัพท์เองพร้อมกัน

Classroom Language: Can you spell this?

25

ทายรูปภาพให้นักเรียนดูรูปภาพ แล้วลองทายคำศัพท์เป็นภาษาไทย ครูเลื่อนสไลด์ไปทางขวาเพื่อเฉลยและแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียน เล่นเสียงที่รูปภาพ

Classroom Language: What is this?

26

กิจกรรมหยิบคำศัพท์ครูให้นักเรียนนั้งเป็นวงกลมใหญ่ นำบัตรคำศัพท์ วางด้านในวงกลม ครูออกเสียงคำศัพท์ เลือกนักเรียนออกมาหยิบบัตรคำศัพท์ให้ถูกต้องตามที่ครูออกเสียง และแสดงบัตรคำศัพท์ให้เพื่อนดูและให้นักเรียนทุกคนได้อ่านคำศัพท์พร้อมกัน

Classroom Language: Can you take…?

27

Worksheet: แจก Beginner 1/4 Worksheet02 ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง ดูเฉลยได้ที่นี่

Skærmbillede 2021-11-18 kl. 09.35.37

Classroom Language: Choose the correct answer.

28

Day 5

เรียนเรื่องเสียงสระ o เพิ่มเติมด้วยคำศัพท์ใน Word family ob โดยใช้วิดีโอ แนะนำคำศัพท์ที่ผสมด้วย ob  ฝึกการสะกดผสมคำศัพท์ กิจกรรมเลือกคำศัพท์ให้ถูกต้องตามภาพบนสไลด์ และใบงานเติมตัวอักษรที่หายไปให้สัมพันธ์กับรูปภาพ

29

วีดีโอ ob: บอกนักเรียนตั้งใจดูวิดีโอสอนคำศัพท์ต่างๆ และนักเรียนลองอ่านคำศัพท์ที่ปรากฏในวิดีโอ

Word Family -ob | Jack Hartmann

คำศัพท์มีดังนี้ job(งาน), cob(ซังข้าวโพด), bob(ผมบ๊อบ) ถามนักเรียนว่า ob ออกเสียงว่าอย่างไร 

ถามนักเรียนว่า “Do you know the sound of ‘ob’?” ob ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Do you know the sound of ‘ob’?

30

สะกด ob: ให้นักเรียนลองสะกดผสมคำด้านล่างด้วยตัวเองก่อน หลังจากนั้นครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟัง สุ่มนักเรียน หรือให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกเสียงทีละคน

ob

Classroom Language: Can you spell this?

31

What are these in Thai?: เล่นเสียงแล้วให้นักเรียนสะกดตาม ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ เป็นภาษาไทยโดยการเดาจากรูปภาพ

Classroom Language: What are these in Thai?

32

คำศัพท์ ob: ให้นักเรียนลองอ่านเองก่อน หากนักเรียนอ่านไม่ได้ให้เล่นเสียงเพื่อช่วยเหลือ และให้นักเรียนลองแปลคำศัพท์โดยการเดาจากรูปภาพ

Classroom Language: Try to read this.

33

กิจกรรมกับคำศัพท์เลือกนักเรียนออกมาทีละ 2 คน ให้นักเรียนคนแรกเลื่อนรูปภาพที่อยู่ในสไลด์ที่ 1 เพื่อกำหนดภาพให้นักเรียนคนที่ 2 เลื่อนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนคนที่ 1 กำหนด ให้นักเรียนทุกคนได้อ่านคำศัพท์

Slides no. 1
Slides no. 2

Classroom Language: What is this?

34

Worksheet : แจก Beginner 1/4 Worksheet03ให้นักเรียนเลือกเติมตัวอักษรที่หายไปให้สัมพันธ์กับรูปภาพให้ถูกต้อง ดูเฉลยที่นี่

Skærmbillede 2020-02-26 09.17.57

Classroom Language: Let’s work.

35

Day 6

ทบทวน Word families with o ประเมินผลด้วยการเขียนคำศัพท์ที่ได้ยิน และการเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพ

สิ่งที่ครูต้องเตรียม : ปริ้นเเละตัดการ์ดคำศัพท์ Word families with o เเละปริ้นแบบบันทึกผลการทดสอบการออกเสียงเเละลูกบอลเล็กไว้ทุบคำศัพท์ 

36

วีดีโอ Word families with o: บอกนักเรียนตั้งใจดูวิดีโอทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ครูสามารถกดหยุดเพื่อให้นักเรียนอ่านคำศัพท์

O Song – Hooked on Phonics Learn to Read Kindergarten

Classroom Language: Say the words with the video.

37

ทบทวนการผสมสองตัวอักษร: ot, op, og, ob  ถามนักเรียนว่าคำเหล่านี้ออกเสียงว่าอย่างไร

Classroom Language: Can you spell this?

38

ฝึกอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนทุกคนอ่านคำศัพท์และแปลความหมาย ครูอาจจะสุ่มนักเรียนอ่านคำศัพท์ทีละคน

Classroom Language: Can you read this?

39

ประเมินผล:  ข้อ 1-4 เล่นเสียงให้นักเรียนฟังคำละ 3 ครั้ง ให้นักเรียนฟังแล้วเขียนคำศัพท์ 

Classroom Language: Write down what you hear.

40

ประเมินผล: ข้อ 5 และ ข้อ 8 แจก Beginner 1/4 Evaluation ให้นักเรียนเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพ

Classroom Language: Circle the correct words.

41

ประเมิน : Beginner 1/4 Verbal Examination01 ครูคว่ำการ์ดคำศัพท์ ไว้ ให้นักเรียนใช้ลูกบอลเล็ก เลือกทุบการ์ดคำศัพท์ไหนก่อนก็ได้ทุบคำศัพท์เสร็จให้เปิดการ์ดแล้วออกเสียงคำศัพท์คำนั้น นักเรียนต้องเลือกทุบคำศัพท์จนครบทั้งหมด Beginner 1/4 Verbal Assessment01

Classroom Language: Are you ready to start? 

42

ถ้านักเรียนไม่ผ่านแบบทดสอบ ครูสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อทบทวน

Repeat lesson

43

Credits:

44

เขียนข้อความ