Repeat Phonics

เป้าหมายทบทวนชื่อและเสียงตัวอักษร a-z ด้วยท่าทาง ความหมายของท่าทาง คำศัพท์ ทบทวนผ่านกิจกรรม ที่เป็น active และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟัง

สัปดาห์:

Day 1: ทบทวนอักษร a-z ตัวพิมพ์เล็ก ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษร a-z ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ความหมายของท่าทาง a-e และคำศัพท์ กิจกรรมใบ้ตัวอักษร ด้วยท่าทาง ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด

Day 2: ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทางของอักษร f-j พร้อมกับทบทวนกับเพื่อนโดยจับคู่กันทำกิจกรรมใบ้ตัวอักษรด้วยท่าทางในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

Day 3ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง โดยจับเวลาเปรียบเทียบใน 2 วันทีผ่านมา ว่าสามารถทำเวลาได้ดีมากกว่าเดิมหรือไม่ ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ของท่าทางของอักษร k-o และทำกิจกรรมเกมกระดิ่งเวลา กดก่อนได้ตอบในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

Day 4: ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง จับเวลาเปรียบเทียบในวันทีผ่านมาทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทางและคำศัพท์ของอักษร p-t และทำกิจกรรมเกมส์หาภาพและตัวอักษรในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

Day 5: ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง จับเวลาเปรียบเทียบในวันทีผ่านมา ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ของอักษร u-z และทำกิจกรรมด้วยท่าทางกระต่ายน้อยหาคู่ในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

Day 6ทบทวนอักษร a-z ด้วยเพลง ประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการดูรูปภาพ ดูวิดีโอท่าทาง และฟังเสียงของตัวอักษรที่กำหนด 

1

Day 1

เป้าหมาย : ทบทวนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก อักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง ครูเตรียมปริ้นบัตรตัวอักษร a-z สำหรับทำกิจกรรมทั้งสัปดาห์ ทบทวนชื่อตัวและเสียงตัวอักษรด้วยท่าทาง ความหมายของท่าทาง คำศัพท์ของอักษร a-e ทบทวนกับเพื่อนโดยจับคู่กัน และทำกิจกรรมกลุ่มรวมกันทั้งห้องด้วยการส่งต่อท่าทางเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่กำหนด  และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

ส่ิงที่ต้องเตรียม

 1. Repeat Phonics a-z Cards 1
 2. Repeat Phonics a-e Cards 2 
 3. Repeat Phonics a-e Cards 3 

Classroom Language:Good morning students. 

2

ทบทวน : ครูให้นักเรียนยืนขึ้น เราจะทบทวนท่าทางของตัวอักษร a-z  กับเพลงวิดีโอใหม่โดยนักเรียนจะต้องทำท่าทางตามตัวอักษร ในช่วงที่นักเรียนได้ยินสียงโฟนิกส์ จะต้องทำท่าทางของแต่ละตัวด้วย 

Phonics Song 2 by KidsTV123

Classroom Language: Stand up please!

3

กิจกรรม : คุณครูวางบัตรตัวอักษร a-z Repeat Repeat Phonics a-z Cards 1 ตรงกลางวงให้นักเรียนได้สังเกต ให้นักเรียนออกมาทีละคน ให้สิทธิ์แต่ละคนเลือกหยิบได้แค่ 1 ตัวอักษร จากนั้นให้นักเรียนเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้ถูกต้อง(สามารถใช้บัตรคำตัวอักษรได้) ครูจับเวลาในครั้งนี้ พร้อมแจ้งนักเรียนว่า เราจะทำกิจกรรมนี้ในวันต่อไป

Classroom Language: Now we make the abc.

4

กิจกรรม ครูถามนักเรียน What Action is this? ทำไมต้องทำท่าแบบนี้?นักเรียนตอบคำถามพร้อมกัน หรือสุ่มถามนักเรียนที่ละคน

Classroom Language: What Action is this?

5

กิจกรรม ครูถามนักเรียน What Action is this? ทำไมต้องทำท่าแบบนี้?นักเรียนตอบคำถามพร้อมกัน หรือสุ่มถามนักเรียนที่ละคน

Classroom Language: What sound is this?

6

กิจกรรม: ครูถามนักเรียน What sound is this? ต้องทำท่าทางอย่างไร นักเรียนตอบคำถามพร้อมกัน หรือสุ่มถามนักเรียนที่ละคน

Classroom Language: What sound is this?

7

กิจกรรม ทบทวนคำศัพท์  สุ่มนักเรียนตอบคำถามที่ละคน โดยครูจะชี้ที่รูปภาพแล้วถามนักเรียน ซึ่งครูจะใช้คำถาม What it this?

Classroom Language: What is this?

 8

กิจกรรม : ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกบัตรตัวอักษรอักษร a-e ให้คู่ละ1ชุด  โดยนักเรียนจะคว่ำบัตรตัวอักษรไว้ เมื่อนักเรียนคนแรกหยิบบัตรตัวอักษรขั้นมา จะถามเพื่อนคนที่สองว่า นี้คือตัวอะไร  What is this?, or What letter do you see?(คว่ำบัตรไว้ก่อนที่จะเริ่ม) Repeat Phonics a-e Cards 2

Classroom Language: Sit down, two and two.

9

กิจกรรม ใบ้คำด้วยท่าทาง ครูแบ่งเป็น2ทีมหรือมากกว่านั้น จากนั้น ครูอธิบายกติกาการทำกิจกรรมว่าเราจะงดใช้เสียง สามารถใช้ได้แค่การแสดงท่าทาง ครูปริ้น Repeat Phonics a-e Cards 3

ขั้นตอนกิจกรรม

 1. นักเรียนเข้าแถวเป็นทีม เข้าแถวเว้นระยะห่าง โดยให้คนที่สองถึงคนสุดท้ายกลับหลังหัน หันหน้าไปทางกระดาน คนสุดท้ายถือปากกาไว้สำหรับเขียนคำตอบ
 2. คุณครูแสดงบัตรคำตัวอักษร a-e ให้นักเรียนที่อยู่ข้างหน้าแถวดู จากนั้นแตะไหล่เบาๆ เพื่อให้เพื่อนหันหลังกลับมาจากนั้นแสดงท่าทางให้เพื่อนคนต่อไป คนไหนที่ทำเสร็จแล้ว จะต้องหันหลังกลับมาคืน นักเรียนคนต่อไปรับข้อมูล และส่งต่อจนถึงนักเรียนคนสุดท้ายรอรับข้อมูลท่าทาง และเขียนตอบคำถามบนกระดาน  ครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน เริ่มรอบที่ 2 ครูให้นักเรียนมีโอกาสสลับที่และตำแหน่งการเล่นทุกคน ครูสามารถกำหนดตัวอักษรในการส่งแต่ละรอบได้ แต่ละกลุ่มได้ตัวอักษรที่ต่างกันได้  

Classroom Language: Line up in two rows.

10

ประเมิน ทดสอบการเขียนตามคำบอก นักเรียนนั่งประจำที่โดยเว้นระยะห่างกัน จากข้อ1-5 คุณครูกดเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนคำตอบ จากข้อ 6-10 ให้นักเรียนดูภาพและเขียนตัวอักษรของท่าทางแต่ละข้อ ลงไปในสมุด เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเลื่อนหน้าต่อไปเพื่อเปิดเฉลย พานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Are you ready? 

11

เฉลย : ครูพานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อม ๆ กัน 

Classroom Language: Here are the answers. 

12

Day 2

ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ความหมายของท่าทาง  และคำศัพท์ของอักษร f-j พร้อมกับทบทวนกับเพื่อนโดยจับคู่กัน และทำกิจกรรมใบ้ตัวอักษรด้วยท่าทางในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม : 

 1. Repeat Phonics a-z Cards 1
 2. Repeat  Phonics f-j Cards 5

Classroom Language: Good morning class! How are you today?

13

กิจกรรม ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นคุณครูวางตัวอักษรภาษาอังกฤษ Repeat Phonics a-z Cards 1 ตรงกลางวงให้นักเรียนได้สังเกต ให้นักเรียนออกมาทีละคน ให้สิทธิ์แต่ละคนเลือกหยิบได้แค่ 1 ตัวอักษร จากนั้นให้นักเรียนเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้ถูกต้อง(สามารถใช้บัครคำตัวอักษรได้) ครูทบทวนเวลาที่ทำได้ในครั้งแรก ใช้เวลาเท่าไร ครั้งที่สองขอทำเวลาให้น้อยกว่าเดิม ครูเริ่มจับเวลา (ครูใช้บัตรตัวอักษรในวันแรก)

Classroom Language: Are you ready?

Let’s go!

14

ทบทวน : ครูเปิดวีดีโอให้นักเรียนยืนขึ้นและเต้นประกอบ ทำท่าทางประกอบไปพร้อมๆกัน  

Phonics song and action e to h
Phonics song and action i to l

Classroom Language: Everybody stand up!

15

กิจกรรม ทบทวนตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ความหมายของท่าทาง อักษร f-j ครูใช้ถาม What letter is this? What sound is this? What Action is this?ทำไหมต้องทำท่าทางแบบนี้ นักเรียนตอบคำถามพร้อมกัน หรือสุ่มถามนักเรียนที่

Slides 1
Slides 2

Classroom Language: What letter is this?

16

กิจกรรม ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกบัตรภาพให้กลุ่มละชุด เพื่อทำกิจกรรม เพื่อนสอนเพื่อน  โดยนักเรียนจะคว่ำบัตรภาพไว้ ให้นักเรียนคนแรกหยิบบัตรตัวอกัษรขึ้นมา แล้วให้เพื่อนทำท่าทาง และตอบว่าคือตัวอักษรอะไร เมื่อคนที่1ตอบครบแล้วจึงเปลี่ยนให้อีกคนเป็นคนเลือกหยิบบัตรตัวอักษร (คว่ำบัตรไว้ก่อนทุกครั้ง) Repeat Phonics f-j cards 4  ที่จะเริ่ม)

Classroom Language: Sit down, two and two.

17

กิจกรรม : ใบ้ตัวอักษรด้วยท่าทาง ครูเตรียมบัตรตัวอักษร  Repeat Phonics f-j cards 5 ออกเป็น 1 ชุด สำหรับครู และ 2 ชุด สำหรับ พร้อมอธิบายขั้นตอนกิจกรรมให้นักเรียนฟัง 

 1.ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม นักเรียนยืนตามภาพโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนในกลุ่มมาทีละ 1 คน โดยคนที่ 1 จะเป็นคนทำท่าทางโดยเก็บเสียงไม่ให้มีเสียง คนที่ 2จะเป็นตอบ 

2.คุณครูยืนตรงกลางระหว่างนักเรียนคนที่ 1 แสดงบัตรรูปภาพให้นักเรียนคนที่1จากนั้นแสดงท่าทางให้เพื่อนคนที่ 2ดู  หยิบบัตรตัวอักษรที่เป็นคำตอบของท่าทางที่เพื่อนส่งมาให้ 

ทำจนครบทุกคู่ของแต่ทีม จากนั้นครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน ครูให้นักเรียนมีโอกาสสลับที่และตำแหน่งการเล่นทุกคน ครูสามารถกำหนดตัวอักษรในการส่งแต่ละรอบได้ แต่ละกลุ่มได้ตัวอักษรที่ต่างกันได้ (สามารถนำบัตรตัวอักษร a-e มาเพิ่มได้)

Classroom Language: Make two groups.

18

ประเมิน ทดสอบการเขียนตามคำบอก นักเรียนนั่งประจำที่โดยเว้นระยะห่างกันจากข้อ1-5ให้นักเรียนดูภาพและเขียนตัวอักษรของท่าทาง จากข้อ 6-10 คุณครูกดเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนคำตอบ แต่ละข้อลงไปในสมุด เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเลื่อนหน้าต่อไปเพื่อเปิดเฉลย พานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Get your notebooks out.

19

เฉลย : ครูพานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อม ๆ กัน 

Classroom Language: Here are the answers.

20

Day 3

ทบทวนอักษร a-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง โดยจับเวลาเปรียบเทียบใน 2 วันที่ผ่านมา ว่าสามารถทำเวลาได้ดีมากกว่าเดิมหรือไม่ ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ความหมายของท่าทางของอักษร k-o และทำกิจกรรมเกมในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม : 

 1. Repeat Phonics a-z Cards 1 
 2. Repeat Phonics k-o Cards 6 

Classroom Language: What words are new to you?

21

ทบทวน ครูเปิดที่ละวิดีโอให้นักเรียนดูและฟังไปพร้อมกัน 

Repeat k
Repeat m

Classroom Language: Are you ready?

Let’s go!

22

กิจกรรม ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูชวนนักเรียนเตรียมความพร้อมจากนั้นคุณครูวางตัวอักษรภาษาอังกฤษ Repeat Phonics a-z cards 1 ตรงกลางวงให้นักเรียนได้สังเกต ให้นักเรียนออกมาทีละคน ให้สิทธิ์แต่ละคนเลือกหยิบได้แค่ 1 ตัวอักษร จากนั้นให้นักเรียนเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้ถูกต้อง(สามารถใช้บัครคำตัวอักษรได้) ครูทบทวนเวลาที่ทำได้ในครั้งแรก ใช้เวลาเท่าไร ครั้งนี้ขอทำเวลาให้น้อยกว่าเดิม ครูเริ่มจับเวลา

Classroom Language: Are you ready? 

23

ทบทวน ครูเปิดภาพให้นักเรียนบอกชื่อและเสียงของตัวอักษรจากท่าทางที่นักเรียนเห็น 

Slides 1
Slides 2

Classroom Language: What letter is this?

24

ทบทวน ครูให้นักเรียนทำท่าทางของตัวอักษร ที่ละตัว หลังจากนั้นเลื่อนสไลด์กดให้นักเรียนฟังเสียงและให้นักเรียนทำท่าทางจากเสียงที่ได้ยิน 

Slides 1
Slides 2

Classroom Language: What letter do you see?

25

กิจกรรม:  ครูเตรียมอุปกรณ์ดังภาพ กระดิ่งสำหรับกดเพื่อคำตอบวางไไว้ตรงกลางโต๊ะระหว่าง 2 ทีม ขั้นตอนกิจกรรม ครูเตรียมบัตรตัวษร Repeat Phonics k-o Cards 6 ให้ทั้งสองทีม 

1.ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม นักเรียนยืนตามภาพโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนในกลุ่มมาทีละ1คน

2.คุณครูสุ่มแสดงบัตรภาพตัวอักษร k-o ที่ละตัวให้นักเรียนดู ใครที่จะตอบต้องกดกระดิ่งให้ได้ก่อน ใครกดได้ก่อนจะเป็นคนตอบ ถ้าตอบผิดให้สิทธิ์ให้นักเรียนอีกทีมตอบ จากนั้นครูก็เขียนคะแนนของแต่ละทีมลงบนกระดาน ครูทำจนครบทุกคนของแต่ทีม จากนั้นครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน  ครูให้นักเรียนมีโอกาสสลับที่และตำแหน่งการเล่นทุกคน ครูสามารถกำหนดและเพิ่มตัวอักษรได้

Classroom Language: Let’s play a game.

26

ประเมิน ทดสอบการเขียนตามคำบอก นักเรียนนั่งประจำที่โดยเว้นระยะห่างกันจากข้อ1-5ให้นักเรียนดูภาพและเขียนตัวอักษรของท่าทาง จากข้อ 6-10 คุณครูกดเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนคำตอบ แต่ละข้อ ลงไปในสมุด เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเลื่อนหน้าต่อไปเพื่อเปิดเฉลย พานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Get your notebooks out.

27

เฉลย : ครูพานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อม ๆ กัน 

Classroom Language: Here are the answers.

28

Day 4

ทบทวนอักษรa-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทาง ความหมายของท่าทาง  และคำศัพท์ของอักษร p-t พร้อมกับทบทวนกับเพื่อนโดยจับคู่กัน และทำกิจกรรมใบ้ตัวอักษรด้วยท่าทางในกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม : 

 1. Repeat Phonics a-z Cards 1
 2. Repeat Phonics p-t Cards 7
29

กิจกรรม ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูชวนนักเรียนเตรียมความพร้อม โดยครูจะบอกชื่อ A  นักเรียนจะออกเสียง a และทำท่าทางด้วย จากนั้นคุณครูวางตัวอักษรภาษาอังกฤษ Repeat Phonics a-z Cards 1 ตรงกลางวงให้นักเรียนทีละคนเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้ถูกต้อง ให้นักเรียนที่ละคนหยับบัตรตัวอักษร มาวาง ตรงจุดที่กำหนด ครูเริ่มจับเวลา 

Classroom Language: Let’s go.

30

ทบทวน ครูเปิดวีดีโอให้นักเรียนยืนขึ้นและเต้นประกอบ ทำท่าทางประกอบไปพร้อมๆกัน  

Phonics song and action m to p
Phonics song and action q to t

Classroom Language: Are you ready?

Let’s go!

31

กิจกรรม ครูเปิดภาพคำศัพท์ ถามนักเรียนว่า What is this? What action is this? ให้นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษที่ละภาพ แล้วให้นักเรียนทำท่าของตัวอักษรของคำศัพท์ แล้วจึงเลื่อนหน้าต่อไป ให้นักเรียนตอบและทำท่าทางของตัวอักษรนั้นๆ

Slides 1
Slides 2
Slides 3

Classroom Language: What letter is this?

32

กิจกรรม ครูเปิดภาพคำศัพท์ ถามนักเรียนว่า What is this? What action is this? ให้นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษที่ละภาพ แล้วให้นักเรียนทำท่าของตัวอักษรของคำศัพท์ แล้วจึงเลื่อนหน้าต่อไป ให้นักเรียนตอบและทำท่าทางของตัวอักษรนั้นๆ

Slides 4
Slides 5

Classroom Language: What letter is this?

33

กิจกรรม ครูเตรียมบัตรตัวษร p-t และบัตรภาพท่าทาง Repeat Phonics p-t cards 7  ให้ทั้งสองทีม แล้ววางคละกัน ขั้นตอนกิจกรรม 

1.ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม นักเรียนยืนตามภาพโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนในกลุ่มมาทีละคน

2.คุณครูออกเสียง Phonics  ของตัวอักษร p-t ให้นักเรียนได้ฟังจากนั้นให้คนแรกของทีมหารูปภาพท่าทางและรูปภาพตัวอักษร ที่ได้ยิน ได้เร็วก่อนจะมีสิทธิ์ได้ตอบคำถามก่อนจากนั้นครูก็เขียนคะแนนของแต่ละทีมลงบนกระดาน ครูทำจนครบทุกคนของแต่ทีม จากนั้นครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน  ครูให้นักเรียนมีโอกาสสลับที่และตำแหน่งการเล่นทุกคน ครูสามารถกำหนดและเพิ่มตัวอักษรได้

Classroom Language: Let’s play a game.

34

ประเมิน ทดสอบการเขียนตามคำบอก นักเรียนนั่งประจำที่โดยเว้นระยะห่างกันจากข้อ1-5 คุณครูกดเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนคำตอบ จากข้อ 6-10 ให้นักเรียนดูภาพและเขียนตัวอักษรของท่าทางแต่ละข้อ ลงไปในสมุด เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเลื่อนหน้าต่อไปเพื่อเปิดเฉลย พานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Listen carefully.

35

ครูพานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Here are the answers.

36

Day 5

ทบทวนอักษรa-z ด้วยกิจกรรมเรียงตัวอักษรร่วมกันทั้งห้อง ทบทวน ชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร ท่าทางอักษร u-z พร้อมกับทบทวนกับเพื่อนโดยแบ่งทีมทำกิจกรรมกลุ่ม และประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการฟังและท่าทางที่กำหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม : 

 1. Repeat Phonics a-z Cards 1 
 2. Repeat Phonics u-z Cards 8 
37

กิจกรรม ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูชวนนักเรียนเตรียมความพร้อม โดยครูจะบอก เอ นักเรียน จะออกเสียง และทำท่าทางด้วย จากนั้น ครูแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม และนั่งเป็นวงกลุม คุณครูวางตัวอักษรภาษาอังกฤษ Repeat Phonics a-z Cards 1 ตรงกลางวงให้นักเรียนได้สังเกต ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z ให้ถูกต้อง ให้นักเรียนที่ละคนหยับบัตรตัวอักษร มาวาง ตรงจุดที่กำหนด ครูเริ่มจับเวลา กลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือบอกครูเพื่อ

Classroom Language: Are you ready? 

38

ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 6 แผ่น จากนั้นเปิดรูปภาพท่าท่างให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนเขียนตัวอักษรของท่าทางนั้นๆให้เวลา 2 นาที

Classroom Language: What action do you see?

39

กิจกรรม ครูชี้อักษรให้นักเรียนที่ละตัว ให้นักเรียนทำท่าทางของตัวอักษรนั้น จากนั้นครูเลื่อนสไลด์ครูกดให้นักเรียนฟังเสียงทีละเสียง ให้นักเรียนหยิบการ์ดตัวอักษรมาวางเรียงให้ถูกต้อง    

Slides 1
Slides 2

Classroom Language: Choose a card.

40

กิจกรรม ตอบคำถามจากรูปภาพท่าทางและตัวอักษร u-z ครูเตรียมบัตรตัวษร u-z และบัตรภาพท่าทาง Repeat Phonics u-z Cards 8 ติดไว้ที่กระดาน ครูอธิบายขั้นตอนของการทำกิจกรรม 

ขั้นตอนกิจกรรม

1.ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม นักเรียนยืนตามภาพโดยให้แต่ละทีมส่งตัวแทนในกลุ่มมาทีละคน

2.คุณครูออกเสียง Phonics  ของตัวอักษร u-z ให้นักเรียนได้ฟังจากนั้นให้คนแรกของทีมกระโดดกระต่ายขาเดียว ไปหาภาพหารูปภาพท่าทางและรูปภาพตัวอักษร ที่ได้ยิน ได้เร็วที่สุดและถูกต้อง 

จากนั้นครูก็เขียนคะแนนของแต่ละทีมลงบนกระดาน ครูทำจนครบทุกคนของแต่ทีจากนั้นครูและนักเรียนตรวจคำตอบร่วมกัน  ครูให้นักเรียนมีโอกาสสลับที่และตำแหน่งการเล่นทุกคน ครูสามารถกำหนดและเพิ่มตัวอักษรได้ 

Classroom Language: Let’s play a game.

41

ประเมิน ทดสอบการเขียนตามคำบอก นักเรียนนั่งประจำที่โดยเว้นระยะห่างกันจากข้อ1-6 คุณครูกดเสียงให้นักเรียนฟังและเขียนคำตอบ จากข้อ 7-12ให้นักเรียนดูภาพและเขียนตัวอักษรของท่าทางแต่ละข้อ ลงไปในสมุด เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเลื่อนหน้าต่อไปเพื่อเปิดเฉลย พานักเรียนตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Slides 1
Slides 2

Classroom Language: Listen carefully.

42

ตรวจคำตอบ ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนข้างๆ เพื่อตรวจคำตอบ ครูเแสดงหน้านี้ เพื่อตรวจคำตอบ พร้อมกดเสียงให้นักเรียนฟังและตรวจคำตอบไปพร้อมๆกัน 

Classroom Language: Here are the answers.

43

Day 6

ทบทวนอักษร a-z ด้วยเพลง ประเมินความเข้าใจผ่าน ทดสอบการเขียนด้วยการดูรูปภาพ ดูวิดีโอท่าทาง และฟังเสียงของตัวอักษรที่กำหนด 

44

วิดีโอ : ครูถามนักเรียนว่า  จำวิดีโอนี่ได้ไหม ที่เราเคยดูมาเเล้ว ถ้านักเรียนจำได้ ครูจะเปิดให้ดูอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นเมื่อครูเปิด ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น พร้อมจะแสดงท่าทางของตัวอักษร a-z  ไปพร้อมกับวิดีโอ เราจะทำท่าทางตอนที่ได้ยินเสียงโฟนิคส์

Phonics Song 2

Classroom Language: Make action.

45

ครูแสดงภาพให้นักเรียน เขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ลงในสมุดของตัวเอง 

Classroom Language: Take out your book.

46

ครูแสดงภาพให้นักเรียน เขียนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ลงในสมุดของตัวเอง ให้เวลา 5 นาที

Classroom Language: Write letters.

47

ครูให้นักเรียนเปลี่ยนสมุดกันกับเพื่อน จากนั้นครูพานักเรียนตรวจคำตอบทีละช่องไปพร้อมๆกัน

Classroom Language: Here are the answers.

48

ประเมิน ให้นักเรียนเตรียมสมุด และดินสอ ครูเปิดวิดีโดให้นักเรียนตัวอักษรจากท่าทางที่นักเรียนเห็น จากนั้นนักเรียนเปลี่ยนสมุดกันตรวจคำตอบ ครูคลิ๊กที่คำว่า Answer เพื่อตรวจคำตอบ

Spelling 3 words with actions
49

Credits:

 • Phonics pictures: Nakornpong Punkreu

50

เขียนข้อความ