Draft plan for ABC 1 A B C D

A B C D

เป้าหมาย : นักเรียนสามารถบอกชื่อตัวอักษรและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้  ในบทเรียนนี้จะมีวิดีโอแนะนำตัวอักษรแต่ละตัว เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร วิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษร การฝึกเขียนตัวอักษรและกิจกรรมต่างๆ ในหนังสือจะมีประโยคเพื่อให้ครูใช้สื่อสารกับนักเรียนระหว่างการสอน เราเรียกว่า Classroom language คือ การใช้ประโยคภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างการสอน เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจในการสื่อสารประโยคภาษาอังกฤษทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน รวมทั้งความชำนาญในการพูดภาษาอังกฤษของผู้สอน หน้าเเรกของบทเรียนมีตัวอย่างวิธีการใช้ Classroom langusge ระหว่างการสอนให้กับครู

สัปดาห์:

Day 1: แนะนำตัวอักษร A โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และใบงานเขียนตัวอักษร A โดยใช้สีหรือดินสอขีดเขียนตัวอักษร ที่เดิมซ้ำๆ จนเต็มตัวอักษร

Day 2: แนะนำตัวอักษร B โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร  ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และกิจกรรมปั้นดินน้ำมันตัวอักษรที่ได้ยิน

Day 3: แนะนำตัวอักษร C โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร  ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และทำใบงานสังเกตรายละเอียดรูปภาพ

Day 4: แนะนำตัวอักษร D โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และให้นักเรียนวาดภาพคำศัพท์ที่ได้ยินลงในสมุดตนเอง 

Day 5: ทบทวนด้วยวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรแต่ละตัว  ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และประเมินผลการเขียน โดยครูเล่นเสียงตัวอักษรให้นักเรียนฟังเเล้วเขียนลงในสมุด

1

Day 1

แนะนำตัวอักษร A โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และใบงานเขียนตัวอักษร A โดยใช้สีหรือดินสอขีดเขียนตัวอักษร ที่เดิมซ้ำๆ จนเต็มตัวอักษร

Classroom Language: Hello students!

2

วิดีโอ : ครูบอกนักเรียนว่าในวิดีโอคือเพลงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียงจะไม่เหมือนกับเพลงพยัญชนะไทย  ในวิดีโอนี้ เป็นวิดีโอเพลง ABC  ให้นักเรียนสังเกตในเพลงเพราะจะมีบอกชื่อของตัวอักษรและเสียงเป็ดที่ร้อง quack ในรอบแรก นักเรียนจะต้องออกเสียง quack ไปพร้อมกับเป็ด จนวิดีโอจบ จากนั้นครูจะเปิดวิดีโออีกหนึ่งครั้ง และบอกนักเรียนว่า จังหวะที่เป็ดร้อง quack นักเรียนจะต้องออกเสียงชื่อตัวอักษรที่หายไป เมื่อวิดีโอจบแล้ว ครูถามนักเรียนว่ามีตัวอักษรตัวไหนหายไปกับเสียง quack บ้าง 

ABC Quack | Super Simple ABCs | Kids Alphabet Songs

Classroom Language: Now let’s sing.

3

วิดีโอ A :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว A มีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A และทิศทางการเขียนตัวอักษร A เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

Letter A –  by Sven Petersen

Classroom Language: The letter A.

4

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษรตามลำดับ เมื่อครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร A นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบ จากนั้นครูพานักเรียนฝึกเขียนตามโดยใช้นิ้วชี้เขียนกลางอากาศ ตามลำดับ พร้อมบอกเสียงของตัวอักษร A

A writing

Classroom Language: Write.

5

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม what is this ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม ครูสุ่มนักเรียนออกเสียงทีละคน 

Classroom Language: New words. 

6

กิจกรรม : ครูปริ้นใบงาน ABC 1 A-D Worksheet01  แจกนักเรียนแล้วจากนั้นใช้สีเขียนตัวอักษร A ที่เดิมซ้ำๆจนเต็มตัวอักษร

Skærmbillede 2022-10-25 kl. 10.52.02

Classroom Language: Worksheet.

7

ฝึกเขียน : ครูแจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร A ตามอิสระและจินตนาการ โดยไม่มีแบบและรอยประ 

Classroom Language: Write.

 8

Day 2

แนะนำตัวอักษร B โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร  ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และกิจกรรมปั้นดินน้ำมันตัวอักษรที่ได้ยิน 

Classroom Language: Good morning students!

9

วิดีโอ B:  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว B จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B และทิศทางการเขียนตัวอักษร B เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter B by Sven Petersen

Classroom Language: The letter B.

10

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร B ตามลำดับ ครูลองให้นักเรียนเขียนตัวอักษร B บนพื้นด้วยตัวเองก่อน จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร B นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร B โดยใช้เอวเขียน

B writing

Classroom Language: Write.

11

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม what is this ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตามและชวนนักเรียนทำท่าทางนกบิน และออกเสียง BIRD ครูโชว์ลูกฟุตบอล และออกเสียงBALL 

Classroom Language: New words. 

12

กิจกรรม :  ครูแจกดินน้ำมันให้นักเรียนคนละ 1 ก้อนเล็ก ๆ และให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวอักษรจากเสียงที่ได้ยิน 

Classroom Language: Activity.

13

ฝึกเขียน : ครูแจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร B ตามอิสระและจินตนาการ โดยไม่มีแบบและรอยประ 

Classroom Language: Write.

14

Day 3

แนะนำตัวอักษร C โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร  ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และทำใบงานสังเกตรายละเอียดรูปภาพ

Classroom Language: Good morning students!

15

วิดีโอ C :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว C จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C และทิศทางการเขียนตัวอักษร C  เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter C by Sven Petersen

Classroom Language: The letter C.

16

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร C ตามลำดับ จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร C นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร C โดยใช้มือเขียนกลางอากาศ 

C writing

Classroom Language: Write.

17

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม what is this ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม ให้นักเรียนหญิงออกเสียง CAT แมว  นักเรียนชายออกเสียง COCONUT มะพร้าว 3 รอบ  จากนั้นสลับกันออกเสียง 

Classroom Language: New words. 

18

กิจกรรม: ครูปริ้น ABC 1 A-D Worksheet02 จากนั้นโชว์รูปภาพบนจอทีวีให้นักเรียนดูและบอกนักเรียนว่า ลองสังเกตรูปภาพ ว่าเห็นอะไรบ้าง แต่ละภาพที่เห็นมีจำนวนเท่าไร ครูชวนนักเรียนสังเกตและนับจำนวนพร้อมกันบนจอทีวี และให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดของภาพแล้ววาดรูปวงกลมในช่องว่าง ให้ตรงกับจำนวนรูปภาพที่นักเรียนสังเกตเห็น

Classroom Language: Worksheet.

19

ฝึกเขียน : ครูแจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร C ตามอิสระและจินตนาการ โดยไม่มีแบบและรอยประ 

Classroom Language: Write.

20

Day 4

แนะนำตัวอักษร D โดยการดูวิดีโอเรียนรู้ตัวอักษร ทิศทางการเขียนตัวอักษร เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และให้นักเรียนวาดภาพคำศัพท์ที่ได้ยินลงในสมุดตนเอง

Classroom Language: Good morning students!

21

วิดีโอ D :  วิดีโอที่ครูจะเปิดให้ดูนี้บอกนักเรียนว่าเป็นวิดีโออักษรตัว D จะมีชื่อของตัวอักษร คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร D และทิศทางการเขียนตัวอักษร D เมื่อครูเล่นวิดีโอบอกนักเรียนให้ตั้งใจดูและออกเสียงตามวิดีโอ

The letter D by Sven Petersen

Classroom Language: The letter D.

22

How to write : บอกนักเรียนว่าวิดีโอนี่เป็นวิธีการเขียนตัวอักษร D ตามลำดับ จากนั้นครูเล่นวิดีโอการเขียนตัวอักษร D นักเรียนจะตั้งใจดู 2 รอบและพานักเรียนเขียนตัวอักษร D โดยใช้ศอกเขียน

D writing

Classroom Language: Write.

23

Vocabulary:  ครูโชว์คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร D ครูถามนักเรียนด้วยคำถาม what is this ให้นักเรียนตอบคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล  จากนั้นครูเล่นเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเเละออกเสียงตาม ครูแสดงท่าทางตีกลองและท่าของสุนัข ให้นักเรียนดูและตอบเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Classroom Language: New words. 

24

กิจกรรม: เล่นเสียงให้นักเรียนฟัง ข้อละ 2-3 รอบ ให้นักเรียนวาดภาพคำศัพท์ที่ได้ยินลงในสมุดตนเอง

Classroom Language: Draw pictures.

25

ฝึกเขียน : ครูแจกกระดาษหรือสมุดของนักเรียน บอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษร D ตามอิสระและจินตนาการ โดยไม่มีแบบและรอยประ 

Classroom Language: Write.

26

Day 5

ทบทวนด้วยวิดีโอทิศทางการเขียนตัวอักษรแต่ละตัว  ทบทวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และประเมินผลการเขียน โดยครูเล่นเสียงตัวอักษรให้นักเรียนฟังเเล้วเขียนลงในสมุด

Classroom Language: Hello students!

27

Writing A to D: ครูเลือกเปิดวิดีโอการเขียนตัวอักษรแต่ละตัว โดยให้นักเรียนดูก่อน  จากนั้น หลับตาแล้วเขียนตัวอักษรบนพื้นกระเบื้อง ให้ครบทั้ง  5  ตัว 

A writing
B writing
C writing
D writing

Classroom Language: Write.

28

ฝึกฝน : ครูชี้ที่รูปภาพและตัวอักษรที่ละตัว ถามนักเรียนว่า “What is this? /What letter is this?ให้นักเรียนตอบด้วยตนเอง จากนั้นครูกดที่รูปภาพและตัวอักษร เพื่อตรวจคำตอบ ทำจนครบทุกตัวและทุกภาพ 

Classroom Language: What is this? 

What letter is this?

29

ประเมินผล : ให้นักเรียนเตรียมสมุด ดินสอ แล้วนั่งห่าง กัน ครูเล่นเสียงให้นักเรียนฟังทีละข้อจากนั้นให้เขียนตัวอักษรที่ได้ยินลงในสมุด

Classroom Language: Now you write.

30

Credits:

  • Letters’ pictures: Nakornpong Punkreu

  • Videos’ picutres: Pranom Kuaklang.

31

เขียนข้อความ